Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3175. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje, stran 9338.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 6. in 23. člena Statuta Občine Dobrepolje – NPB(1) (Uradni list RS, št. 28/08 in 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Dobrepolje ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) Občina Dobrepolje sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna Občine Dobrepolje.
II. UPRAVIČENCI 
2. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Dobrepolje, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji, oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju, ki leži na območju Občine Dobrepolje.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen 
(1) Naravna nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo, oziroma ogrozijo življenje in zdravje ljudi, živali ter premoženje. Med naravne nesreče po tem pravilniku spadajo poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti ter druge podobne nesreče, medtem ko se za druge nesreče po tem pravilniku ne štejejo kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI 
5. člen 
(1) Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik, oziroma družina, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Dobrepolje podal vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
(2) Višina enkratne denarne pomoči v primeru nesreče, ki je poškodovala stanovanjsko stavbo, znaša do 2.000,00 €, za druge nestanovanjske stavbe (npr. gospodarska poslopja) pa do 1.000,00 €.
V. POSTOPEK 
6. člen 
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na pisno zahtevo stranke. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede tudi na vlogo Centra za socialno delo Grosuplje, humanitarnih organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter drugih zavodov.
7. člen 
(1) Upravni organ obravnava vlogo in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar je to izvedljivo ter drugih verodostojnih virov.
(2) Na podlagi pridobljenih dokazil in mnenj upravni organ izda sklep o dodelitvi enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. Zoper sklep je dovoljena pritožba pri županu Občine Dobrepolje.
(3) V primeru naravnih in drugih nesreč ali za ureditev bivanjskih razmer se praviloma takšna pomoč nameni izključno za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo storitev za nujno sanacijo.
(4) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.
8. člen 
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za nastalo škodo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
(2) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravljata občinska uprava in nadzorni odbor občine.
(4) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Videm, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost