Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3164. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C), stran 9147.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-8
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-1C) 
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14 in 90/15) se v 8. členu v prvem odstavku pika na koncu stavka nadomesti v vejico ter doda besedilo »za katere mora kot dober gospodar skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje rizikov, ki so povezani z izvrševanjem dejavnosti iz tega zakona, s prvovrstno zavarovalnico.«.
V tretjem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti v vejico ter doda besedilo »razen za objekte iz 6. točke 2. člena tega zakona, ki jih v skladu s prvim odstavkom tega člena vzdržuje in zavaruje koncesionar.«.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se letnica »2019« nadomesti z letnico »2022«, letnica »2020« pa z letnico »2023«.
3. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »naslednjimi pogoji:
– sredstva se dodelijo v obdobju 2013–2016 za vsako proračunsko leto posebej,« nadomesti z besedilom »pogojem, da«.
4. člen 
Za 17.a členom se doda nov 17.b člen, ki se glasi:
»17.b člen 
Ne glede na drugi odstavek 17. člena se v primeru, da do konca izgradnje HE Mokrice oziroma najkasneje do konca leta 2022 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena zakona pri izgradnji HE na Spodnji Savi, ki se bodo v skladu z določbami zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, morebitna manjkajoča sredstva zagotovijo iz Sklada za vode, drugih proračunskih virov ali sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Določba 1. člena tega zakona se začne uporabljati z dnem pravnomočnosti uporabnega dovoljenja objektov vodne in energetske infrastrukture HE Mokrice.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/17-13/16
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2240-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost