Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3138. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci, stran 9099.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 19. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Odranci 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 104/11) se v 2. členu črta drugi stavek.
2. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.«
3. člen 
Črta se šesta točka 8. člena.
4. člen 
Črta se drugi stavek 12. člena.
5. člen 
Tretja alineja tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati amandmaje teh predlogov;«
6. člen 
Črta se besedilo drugega odstavka 15. člena.
7. člen 
Zadnji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter mu lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.«
8. člen 
V 17. členu se spremenijo šesti, sedmi in osmi odstavek, tako da se glasijo:
»Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan. Če je župan zadržan, določi, kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev lahko župan odgovori na naslednji seji.
Župan lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovori pisno, pisno mora odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.«
9. člen 
Črta se zadnji odstavek 20. člena, ki se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Seja občinskega sveta praviloma traja največ 4 ure. Župan uvrsti na dnevni red le toliko točk dnevnega reda, da je možno sejo zaključiti v tem času.«
10. člen 
V drugem stavku tretjega ostavka 22. člena se črta besedilo »oziroma njihov pooblaščeni predstavnik«.
Črta se zadnji stavek 22. člena.
11. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z glasovanjem po elektronski pošti ali pisno preko kurirja in vročilnice. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje.«
Drugi stavek tretjega odstavka istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je večina svetnikov glasovala proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
12. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.«
13. člen 
Spremeni se prvi odstavek 30. člena tako, da se glasi:
»Preden svet sprejme dnevni red seje, odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje, zapisnik postane uraden, ko se potrdi na seji.«
14. člen 
Spremeni se prvi in drugi odstavek 32. člena tako, da se glasi:
»Svet na začetku seje sprejme dnevni red.
Pri sprejemanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.«
V tretjem odstavku istega člena se črta besedilo v oklepaju »(ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata, potrditev nadomestnega mandata)«.
15. člen 
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.«
16. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če župan ni predlagatelj, poda župan mnenje k obravnavani zadevi.«
17. člen 
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seje sveta se praviloma sklicujejo popoldan in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.«
V tretjem odstavku istega člena se spremeni besedilo prvega stavka, tako da se glasi:
»Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave amandmajev, mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.«
18. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 39. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih rednih sej.«
19. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru, oziroma po prekinitvi.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi na način, kot velja za glasovanje. Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta.«
20. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazložen predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.«
21. člen 
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.«
Drugi odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na obrazložen predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.«
22. člen 
V 54. členu se spremenijo prvi, drugi in tretji stavek, tako da se glasijo:
»Če se seja zvočno snema, se naredi dobesedni zapis oziroma magnetogram zvočnega zapisa poteka seje.
Magnetogram seje se hrani v sejnem spisu skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje župana, ima pravico poslušati zvočni zapis seje.«
23. člen 
Črta se prvi odstavek 56. člena.
24. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana sveta.«
Črta se zadnji odstavek istega člena.
25. člen 
V 58. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Tajnik občine organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles.«
26. člen 
Črta se druga alineja tretjega odstavka 59. člena.
Spremeni se besedilo četrte alineje tretjega odstavka istega člena tako, da se glasi:
»– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles«.
Črta se zadnji odstavek istega člena.
27. člen 
Prvi stavek zadnjega odstavka 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na obrazložen predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.«
28. člen 
69. člen se v celoti črta.
29. člen 
V drugem odstavku 70. člena se namesto besedila »na zahtevo župana« zapiše »na predlog župana«.
30. člen 
V drugem odstavku 74. člena se beseda »pečati« nadomesti z besedo »žigosa«.
31. člen 
V 83. členu se črtata zadnji stavek drugega odstavka in tretji odstavek.
32. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine, ki ga določi statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
33. člen 
Prvi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa ter zainteresirana javnost.«
34. člen 
91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za predložitev dodatnih pripomb in pobud pripravi župan dopolnjeni proračun občine, ter skliče sejo sveta, na kateri se bo ta obravnaval.
Na dopolnjen predlog proračuna občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni ali elektronski obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Predlagatelj oziroma predlagatelji so dolžni vložene amandmaje podpisati.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.«
35. člen 
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo akta.
Uskladitev in sprejem prostorskih aktov podrobneje določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.«
36. člen 
Drugi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradno prečiščeno besedilo sprejme svet po skrajšanem postopku, brez možnosti dajanja amandmajev in brez razprave.«
37. člen 
Zadnji odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu občine.«
38. člen 
Zadnji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na obrazložen predlog tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.«
39. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 137-19/2017
Odranci, dne 9. novembra 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost