Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3133. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče, stran 9093.

  
Občinski svet Občine Luče je na podlagi 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) na predlog Statutarno pravne komisije na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Luče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB).
2. člen 
V 17. členu, drugi odstavek se črta peta alineja.
3. člen 
V 23. členu, tretji odstavek se na koncu odstavka doda stavek »Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu.«
4. člen 
29. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Občinski svet lahko na predlog člana občinskega sveta razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.«
5. člen 
V 38. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se odslej glasi:
»Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
6. člen 
V 41. členu se v zadnjem odstavku beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
7. člen 
V 42. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se odslej glasi:
»Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor zaključnega računa proračuna občine.«
8. člen 
V 85. členu, drugi odstavek se na koncu tretje alineje vejica nadomesti s piko. Četrta alineja pa se črta.
9. člen 
77. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma skladno z veljavno zakonodajo.
Župan določi obrazec za podporo, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.«
10. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017
Luče, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost