Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3129. Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih, stran 9089.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 15. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov in učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVANIH DEL NA NJIH 
2. člen 
(merila za določitev nevzdrževanih objektov) 
(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti so zlasti:
– močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
– poškodovana streha ali napušč,
– poškodbe strešne kritine,
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,
– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).
(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:
1. Pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
– lega ob glavnih ulicah, trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
– lega v območju, ki je kulturni spomenik,
– lega v kulturno/zgodovinskem središču naselja,
– lega v območju turističnih znamenitosti,
– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,
– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.
2. Pomen objekta z vidika njegovega namena:
– objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objekti, železniške in avtobusne postaje ipd.).
3. Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniške vrednosti:
– objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
– objekt, ki je kulturna dediščina.
(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz tretjega odstavka tega člena.
3. člen 
(merila za določitev vzdrževalnih del) 
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje.
(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.
III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL 
4. člen 
(komisija za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del) 
(1) Župan, v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka, imenuje komisijo za določitev nevzdrževanih objektov in potrebnih vzdrževalnih del (v nadaljnjem besedilu: komisija), v kateri morajo sodelovati najmanj naslednji strokovnjaki:
– strokovnjak s področja arhitekture s pooblastilom pooblaščenega arhitekta,
– strokovnjak s področja gradbeništva s pooblastilom pooblaščenega inženirja,
– strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja s pooblastilom prostorskega načrtovalca,
– sodni cenilec s področja investicij in finančne presoje na področju gradbeništva,
– predsednik odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami,
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnik krajevno pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Komisija deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji in ki ga potrdi župan.
(3) Mandat komisije traja do izteka mandata občinskega sveta.
5. člen 
(priprava odloka o vzdrževanju objektov) 
(1) Komisija na podlagi meril, določenih v tem odloku, pripravi osnutek odloka o vzdrževanju objektov. Rok za pripravo odloka je šest mesecev od imenovanja komisije. Odloka zajema objekte, ki jih je komisija obravnavala na podlagi tega odloka.
(2) Poleg osnutka odloka komisija izdela tudi zaključno poročilo, v katerem za vsak objekt posebej obrazloži in utemelji določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če komisija ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, to v zaključnem poročilu posebej izpostavi.
(3) Pri tehtanju sorazmernosti mora komisija upoštevati vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njimi povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.
(4) Komisija posreduje osnutek odloka in zaključno poročilo županu.
6. člen 
(vsebina odloka o vzdrževanju objektov) 
Osnutek odloka o vzdrževanju objektov vsebuje:
– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri objekt stoji,
– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,
– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,
– navedbo objektov, pri katerih bi bila potrebna rekonstrukcija ali njihova odstranitev.
7. člen 
(javna razgrnitev in javna obravnava osnutka odloka o vzdrževanju objektov) 
(1) Župan z javnim naznanilom in krajevno običajen način in v svetovnem spletu javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka odloka o vzdrževanju objektov. Obenem se javno razgrne in obravnava tudi zaključno poročilo komisije.
(2) Javno naznanilo mora biti objavljeno vsaj sedem dni pred javno razgrnitvijo, vsebovati pa mora navedbo:
1. kraja in časa javne razgrnitve ter spletnega naslova, na katerem je dostopen osnutek odloka z zaključnim poročilom,
2. kraja in časa njune javne obravnave in
3. načina dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roka za njihovo posredovanje.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora javno naznanilo vsebovati tudi opozorilo, da bo na podlagi sprejetega odloka o vzdrževanju objektov možno za nevzdrževane objekte odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.
(4) Lastnike nevzdrževanih objektov se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti pisno.
(5) Javna razgrnitev mora trajati vsaj 15 dni, v tem času pa mora biti zagotovljena tudi javna obravnava.
(6) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.
(7) Komisija za določitev nevzdrževanih objektov preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališča. Stališča objavi župan na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike nevzdrževanih objektov mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(8) Po končani javni obravnavi komisija na podlagi stališč iz prejšnjega odstavka pripravi predlog odloka in ga posreduje v sprejem občinskemu svetu. Po sprejemu se odlok objavi v uradnem glasilu.
8. člen 
(izdaja odločbe) 
Na podlagi sprejetega odloka o vzdrževanju objektov pristojni občinski organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, po uradni dolžnosti lahko izda odločbo, s katero lastnika zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela na objektu.
IV. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL 
9. člen 
(prisilna izvedba vzdrževalnih del) 
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se lahko opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo. Kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljen račun občine je izvršilni naslov.
(3) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
Občinska uprava lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
(4) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se lahko opravi izvršba za denarno obveznost s prisilitvijo.
V. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost