Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2983. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje, stran 8431.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) in 44. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Nadzorni odbor Občine Kočevje na 28. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
P O S L O V N I K 
o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom se urejajo naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Kočevje (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen 
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak član nadzornega odbora. Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se zahteva enaka večina, kot za sprejem poslovnika.
3. člen 
Nadzorni odbor sodeluje z občinskim svetom, občinsko upravo, županom ter drugimi organi, službami in delovnimi telesi v zadevah, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.
4. člen 
Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
4.a člen 
Nadzorni odbor Občine Kočevje ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb mesta Kočevje, na obodu pa napis »Občina Kočevje – NADZORNI ODBOR«.
Nadzorni odbor uporablja pečat na vabilih za seje, aktih, ki jih sprejme, poročilih in dopisih.
Pečat nadzornega odbora hrani in skrbi za njegovo uporabo pristojni delavec občinske uprave.
II. NALOGE NADZORNEGA ODBORA 
5. člen 
Temeljne naloge nadzornega odbora so:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Kočevje
– nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev
– nadzor finančnega poslovanja porabnikov občinskega proračuna
– ugotavljanje zakonitosti poslovanja z občinskim premoženjem in sredstvi
– preverjanje skladnosti proračuna in zaključnega računa s predpisi s področja financ in odločitvami občinskega sveta
– preverjanje skladnosti finančnih načrtov krajevnih skupnosti s proračunom Občine Kočevje in namenske porabe proračunskih sredstev
– druge naloge v skladu z zakonom in Statutom Občine Kočevje.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ODBORA 
6. člen 
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet.
Predsednika nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Nadzorni odbor vodi predsednik.
7. člen 
Mandat nadzornega odbora preneha s konstituiranjem novega občinskega sveta.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko članu nadzornega odbora, pod pogoji določenimi v zakonu oziroma Statutu Občine Kočevje, preneha članstvo tudi pred konstituiranjem novega občinskega sveta.
7.a člen 
Za predčasno razrešitev se smiselno uporabljajo razlogi, ki veljajo za predčasno prenehanje mandata občinskih svetnikov. Razrešitev posameznega člana opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
8. člen 
Predsednik nadzornega odbora:
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora
– predstavlja nadzorni odbor v razmerju do drugih organov
– podpisuje sklepe oziroma stališča, ter druge akte, ki jih je sprejel odbor
– se posvetuje in dogovarja z organi občine in strokovnimi delavci občine in člani občinskega sveta
– oblikuje dnevni red seje in stališča ter sklepe, ki bodo predmet dnevnega reda seje
– obvešča javnost o delu nadzornega odbora
– opravlja druge naloge po sklepu nadzornega odbora.
9. člen 
Člani nadzornega odbora:
– se morajo redno udeleževati sej nadzornega odbora
– opravljati naloge po sklepu nadzornega odbora
– imajo pravico predlagati posamezno nadzorno dejanje in druge ukrepe iz pristojnosti nadzornega odbora
– članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji NO, občinskega sveta na osnovi povabila in za opravljen nadzor v skladu s sprejetim pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kočevje.
10. člen 
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
III. DELO NADZORNEGA ODBORA 
11. člen 
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah odbora ali uporablja druge oblike dela za neposredni nadzor namembnosti porabe sredstev občinskega proračuna in razpolaganje s premoženjem Občine Kočevje.
12. člen 
Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora, ki sejo tudi vodi.
V njegovi odsotnosti vodi sejo nadzornega odbora član, ki ga določi predsednik.
Predlog dnevnega reda določi predsednik, predloge za uvrstitev zadev na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan na dnevni red seje uvrstiti zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan ter zadeve, ki jih predlaga večina vseh članov nadzornega odbora.
13. člen 
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov nadzornega odbora in v primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko na sejo povabi tudi pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
O sejah nadzornega odbora se obvesti tudi župana.
14. člen 
Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora.
Članom nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče. Posamezna odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov nadzornega odbora.
Sklepi korespondenčne seje so veljavni, kolikor takšnemu načinu sklica ne nasprotuje noben član nadzornega odbora.
15. člen 
Člani nadzornega odbora so se dolžni udeleževati sej nadzornega odbora ter opravljati naloge, za katere jih pooblasti nadzorni odbor.
Člani imajo pravico od proračunskih porabnikov pridobivati podatke in informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja nadzorni odbor.
Na sejah nadzornega odbora se vodi evidenca prisotnosti. Seja odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov nadzornega odbora. Sklep je veljaven, če je zanj glasovala večina vseh članov nadzornega odbora.
16. člen 
Člani nadzornega odbora na seji najprej glasujejo o dnevnem redu. Dnevni red je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov.
Člani nadzornega odbora imajo pravico predlagati umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma razširitev dnevnega reda.
Pri sprejemanju dnevnega reda člani nadzornega odbora najprej odločajo o umiku posamezne točke z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
Predlog o umiku oziroma o razširitvi dnevnega reda je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov.
17. člen 
Po sprejetju dnevnega reda se potrdi zapisnik zadnje seje in poda poročilo o realizaciji posameznih sklepov.
Po potrditvi zapisnika se preide k obravnavi posameznih točk dnevnega reda.
18. člen 
Uvodno obrazložitev k posamezni točki dnevnega reda nadzornega odbora podajo predsednik odbora ali predlagatelj gradiva. Nato sledi razprava.
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
19. člen 
Predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
Sejo lahko predsednik prekine, če o tem soglaša večina vseh članov odbora, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh.
20. člen 
Odbor lahko odloži obravnavanje posameznega predloga, če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov ali institucij.
21. člen 
O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje glavne podatke o navzočih na seji, zlasti pa predloge, stališča in sklepe.
Za hrambo zapisnikov nadzornega odbora je zadolžena občinska uprava.
Zapisnik nosi oznako zaupno in se z njim ravna kot z zaupnimi dokumenti.
IV. POSTOPEK NADZORA 
22. člen 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela. Med letom lahko nadzorni odbor program nadzora spremeni ali dopolni.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, opravi nadzorni odbor nadzor tudi v zadevah, ki jih predlaga posamezen član nadzornega odbora ali ostali proračunski porabniki in se s predlogom strinja večina vseh članov.
Nadzorni odbor mora z letnim poročilom seznaniti župana in občinski svet, in sicer do 31. januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Predsednik nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, na kateri se obravnava poročilo nadzornega odbora, seje občinskega sveta pa se lahko udeleži tudi kadar se obravnavajo zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
23. člen 
Nadzorni odbor opravlja nadzor kolegijsko, preko svojega člana ali preko izvedenca, ki ga predlaga nadzorni odbor.
Nadzorni odbor lahko opravi nadzor napovedano ali nenapovedano. Predstojnik nadzirane institucije je dolžan omogočiti članu nadzornega odbora oziroma izvedencu, ki se izkaže s pooblastilom, vpogled v dokumentacijo in normalno opravljanje nadzora.
O tem na kakšen način bo nadzorni odbor opravil nadzor, v posameznih primerih odloči na seji nadzornega odbora z večino glasov vseh članov. Če bo nadzorni odbor opravil nadzor preko svojega člana ali izvedenca, mu izda ustrezno pooblastilo.
24. člen 
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
25. člen 
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, krajevne skupnosti, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora, ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
26. člen 
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora, s soglasjem občinskega sveta, pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega sodelavca, ustanove ali strokovne službe občinske uprave.
Ob vsakoletnem proračunu Občine Kočevje predlaga nadzorni odbor odobritev sredstev potrebnih za realizacijo posameznega programa iz svojega delovanja.
27. člen 
Po opravljenem nadzoru nadzorni odbor pripravi pisno poročilo, v katerem je imenovana nadzorovana oseba in predmet nadzora, ugotovitve, ocene in mnenja nadzornega odbora in morebitna priporočila.
Poročilo se mora vročiti odgovorni osebi nadzorovane osebe, občinskemu svetu in županu.
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni poročilo nadzornega odbora obravnavati ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS.
Če nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljeni sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pri pristojnem državnem organu. Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi o storjenem kaznivem dejanju. O prijavi nadzorni odbor obvesti tudi občinski svet in župana.
27.a člen 
Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev;
– oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, kadar je ta predpisan v skladu z veljavno zakonodajo;
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;
– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane osebe.
27.b člen 
Kot poročilo nadzornega odbora se štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora.
Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, predlog osnutka poročila. Predlog osnutka poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi v roku 15 dni po sprejemu.
Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
Nadzorovana stranka ima pravico v roku 30 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 30 dneh od prejema le-tega.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi.
Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora. Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila poročilo s priporočili in predlogi.
28. člen 
Za hrambo poročila iz prejšnjega člena tega poslovnika je zadolžena občinska uprava.
29. člen 
Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost paziti na konflikt interesov in se mora v primeru suma konflikta interesov izločiti iz odločanja ali nadzorovanja.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana stranka ali sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če:
– je odgovorna oseba zakonit zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena;
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane stranke;
– je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane stranke.
O izločitvi odloča nadzorni odbor z večino prisotnih članov.
30. člen 
O svojem delu nadzorni odbor poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.
VI. JAVNOST DELA 
31. člen 
Delo nadzornega odbora je javno.
Seje nadzornega odbora niso javne.
Sej nadzornega odbora se obvezno udeležujejo predsednik in člani ter osebe, ki so na sejo vabljene.
Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo letnega programa nadzora, z objavo sprememb letnega programa nadzora ter z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih. Osnutki poročil in sklepi o pričetku nadzora niso informacije javnega značaja.
Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje (št. 032-8/2014-124, z dne 19. 10. 2017) vsebuje naslednje končne določbe:
VII. KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Poslovnik se objavi tudi na spletni strani Občine Kočevje.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje št. 032-7/2011-2108 (90) z dne 4. 11. 2013.
Št. 032-8/2014-613
Kočevje, dne 19. oktobra 2017
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Kočevje 
Arijana Dronjak l.r.

AAA Zlata odličnost