Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2862. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36, stran 8011.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za nov skladiščno proizvodni objekt (skrajšano: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA svetovanje d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, številka projekta PO-002/2017-ŠMA.
(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
(3) S programom opremljanja je določena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno z Odlokom o OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 (skrajšano: Odlok o OPPN), opredeljeni roki za gradnjo komunalne opreme in določene podlage za odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
2. člen
(1) Ureditveno območje OPPN zajema enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36, in sicer nepremičnine s parcelnimi številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14-del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847). Površina ureditvenega območja OPPN znaša 9796 m2.
(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture:
1. gradnjo nove ceste,
2. izgradnjo meteorne kanalizacije,
3. izgradnjo fekalne kanalizacije,
4. izgradnjo vodovodnega omrežja,
5. elektro NN omrežje,
6. javno razsvetljavo,
7. TK omrežje.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 
3. člen
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene komunalne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem OPPN. Prikazano je v kartografskem delu programa opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) Skladno z zahtevami upravljavcev komunalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora so predvidene investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo in gradnjo nove komunalne opreme ter gradnjo novih cest, pogoj za priključitev zazidave na obstoječo komunalno opremo.
4. člen 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka so določne naslednje vrednosti površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, ki se bodo priključevali na obstoječo in predvideno komunalno opremo na obračunskem območju:
ΣA (j) = 9.796,00 m2
ΣT (j) = 6.000,00 m2
Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračunskem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
5. člen 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne so na vpogled v programu opremljanja.
6. člen 
(1) Obračunski stroški OS (ij), preračunani na površino parcel Cp (ij) oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij) za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju, so prikazani v preglednici 1.
Preglednica 1: Stroški predvidene komunalne opreme na enoto mere
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na m2 zemljišča
Cp (EUR/m2)
Obračunski stroški na m2 neto tlorisne površine objektov
Ceste in pripadajoči objekti
11,389 € 
18,594 €
Vodovodno omrežje
0,589 € 
0,962 €
Fekalna kanalizacija
1,147 € 
1,873 €
Meteorna kanalizacija
1,470 € 
2,399 €
Skupaj:
14,594 € 
23,828 €
(2) Obračunski stroški OS (ij), na površino parcel Cp (ij) oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, prikazani v preglednici 2, so obračunski stroški primarnega dela obstoječe komunalne opreme, povzeti po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 49/15 dne 6. 7. 2015). Stroške za odmero komunalnega prispevka za primarni del obstoječe komunalne opreme naj se povzame po veljavnem Odloku, ki ureja odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji v času priprave posamezne odločbe.
Preglednica 2: Stroški primarnega dela obstoječe komunalne opreme na enoto mere
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na m2 zemljišča
Cp (EUR/m2)
Obračunski stroški na m2 neto tlorisne površine objektov
Ct (EUR/m2)
Cestno omrežje
7,496
22,439
Kanalizacijsko omrežje
0,521
2,779
Vodovodno omrežje
2,980
7,363
Javne odprte in zelene površine
0,030
0,170
Skupaj:
11,027
32,751
IV. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dt 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem območju.
(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša: 1,0.
(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti):Dpi:Dti = 0,5:0,5.
V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
9. člen 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum 31. 12. 2016.
VII. POGODBA O OPREMLJANJU 
10. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo, ki je strošek investitorja.
(2) Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil.
(3) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
(4) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
11. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-/2016-67
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost