Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2861. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36, stran 8006.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za enoti urejanja ŠM_37 in del ŠM_36 (v nadaljevanju OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– geodetski načrt (GEOPLAN ROBERT ROVŠEK s.p., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA),
– prikaz stanja prostora za območje OPPN (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
– pogoji in smernice soglasodajalcev ter ostala gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
2. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 
(1) Z OPPN je v enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 predvidena gradnja skladiščno proizvodnega objekta z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin. Poleg tega je predvidena tudi rušitev obstoječih objektov, ki se nahajajo v območju OPPN in prestavitev obstoječe javne poti JP 709861, ki se nahaja v območju OPPN in tudi izven območja OPPN.
(2) Dovoljene so naslednje dejavnosti: trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje, gostinske, dejavnosti s področja oskrbe z vodo, čiščenja lastnih odpadnih voda ter ravnanja z lastnimi odpadki.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
I. Tekstualni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
II. Grafični del
List 1 Lega prostorske ureditve (FOTO)
List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Šmartno pri Litiji
List 3 Lega prostorske ureditve (DKN)
List 4 Geodetski načrt
List 5 Prikaz delitve enot urejanja in velikosti parcel ter območja
List 6 Prikaz vplivnega območja
List 7 Komunalna ureditev območja – obstoječe
List 8 Rušitvena situacija
List 8 Situacija prestavitve dovozne ceste
List 9 Regulacijska karta z vrisanimi objekti
List 10 Zunanja in prometna ureditev
List 11 Komunalna ureditev območja – predvideno
List 12 Načrt požarne varnosti
III. Priloge OPPN
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
4. Geodetski načrt
5. Geološko geomehansko poročilo
6. Prelimentarno poročilo o arheološki raziskavi
7. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
8. Prikaz stanja prostora za območje OPPN.
4. člen 
(izdelovalec OPPN) 
OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA, pod številko projekta 4/2017.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
5. člen
(ureditveno območje OPPN) 
(1) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – teh. popr.).
(2) Ureditveno območje OPPN zajema enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36, in sicer nepremičnine s parcelnimi številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(3) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 9796 m2.
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi zemljišči) 
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja; zemljišča s parcelnimi številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja OPPN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 342/2, 342/3, 381/1, 381/5, 394/6, 394/7, 394/12, 394/15, 394/16, 335/1, 335/3, 335/4, 1047/13, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
7. člen
(opisi vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severni strani meji s površinami gospodarske cone (IG), s cestnimi površinami (PC) in z najboljšimi kmetijskimi površinami (K1),
– na zahodni strani meji s površinami osrednjih centralnih dejavnosti (CU) in z najboljšimi kmetijskimi površinami (K1),
– na vzhodni strani meji s površinami podeželskega naselja (SKs),
– na južni strani meji s cestnimi površinami (PC) in s površinami osrednjih centralnih dejavnosti (CU).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo regionalno cesto R2 1190, katera poteka po zemljišču parcelna številka 1047/13 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 709851, katera poteka po zemljišču parcelna številka 342/2 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na prestavljeno obstoječo javno pot JP 709861, katera bo potekala po zemljišču parcelne številke 393/5, 394/6, 394/11, 394/12, 394/14, 394/15, 394/16, 381/1 in 381/5 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih površinah.
8. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– vzdrževanje objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji zahtevni in manj zahtevni objekti:
– 121 Gostinske stavbe (od tega le 12112 Gostilne, restavracije in točilnice),
– 122 Poslovne in upravne stavbe (od tega le 12201 Stavbe javne uprave in 12203 Druge poslovne stavbe),
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (od tega le 12301 Trgovske stavbe in 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti),
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij (od tega le 12420 Garažne stavbe),
– 125 Industrijske stavbe in skladišča,
– 21 Objekti prometne infrastrukture (od tega le 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti),
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti (od tega le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 50 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 60 m2; gradbeno inženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m),
– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,
– podporni zidovi višine do 1,50 m,
– samostojno parkirišče do vključno 200 m2,
– objekt za oglaševanje (oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m).
(3) Na območju OPPN so dopustni naslednji enostavni objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 20 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m2, gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),
– ograje višine do vključno 2 m,
– podporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki),
– objekt za oglaševanje (oglasne površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).
10. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve OPPN.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je dopustni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjeni gradnji.
– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni lasti in sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra.
(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in prometna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni objekti, dovozne poti, dvorišča, parkirišča, ograje, škarpe in podporni zidovi, objekti za oglaševanje, klančine, nakladalne ploščadi).
(4) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
(5) Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
(6) Lega predvidenih objektov in njihovih pripadajočih zelenih in prometnih površin prikazanih v območju OPPN je prikazana variantno in se njihova lega lahko spreminja.
11. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
(1) Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega odloka.
– Oblika in višina objektov:
 Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne oblike. Razmerje stranic ni določeno.
 Etažnost objekta je lahko do max (K) + P + 1N + M ali (K) + P + 2N, s tem da višina objekta ne presega 16 m.
 Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.
 Objekti so lahko zidani ali montažni.
 Nezahtevni oziroma enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki.
 Nezahtevni oziroma enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Strehe:
 Strehe so lahko ravne strehe, enokapne in dvokapne strehe majhnega naklona (do 17 stopinj).
 strehe so lahko krite s kritino rdeče, rjave ali sive barve. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
 Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.
 Za nezahtevne oziroma enostavne objekte so poleg ravnih streh dovoljene tudi enokapne in dvokapne strehe majhnega naklona (do 17 stopinj).
– Fasade:
 Fasade se izvede glede na funkcijo objekta.
 Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.
12. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na območju OPPN je potrebno urediti in zatraviti.
(2) Na prostih površinah ob objektih se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.
13. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) FZ – Faktor zazidanosti je lahko največ 1.
(2) DBP – Faktor odprtih bivalnih površin se v območju urejanja OPPN ne upošteva.
(3) FI – Faktor izrabe ni določen.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
14. člen
(pogoji za prometno ureditev) 
(1) Preko območja OPPN poteka obstoječa javna pot JP 709861, katero bo pobudnik prestavil na rob območja OPPN. Zaradi prestavitve tega dela obstoječe javne poti v območju OPPN bo potrebna tudi prestavitev dela obstoječe javne poti izven območja OPPN.
(2) Podrobni načrt prestavitve obstoječe javne poti JP 709861 se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
(3) Na območje OPPN bosta omogočena dva dostopa in dovoza iz javne ceste, in sicer iz obstoječe javne poti JP 709851, ki poteka po zemljišču parcelne številke 394/15, 194/12, 342/2 in 342/3, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in iz prestavljene obstoječe javne poti JP 709861, ki bo potekala v območju in tudi izven območja OPPN po zemljišču parcelne številke 393/5, 394/6, 394/11, 394/12, 394/14, 394/15, 394/16, 381/1 in 381/5 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Število parkirnih mest se določi glede na tehnološki proces, ki se ga opredeli v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
(5) Obstoječa javna pot JP 709851, ki poteka po zemljišču parcelne številke 394/15, 194/12, 342/2 in 342/3, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) se priključuje na obstoječo regionalno cesto R2-417, odsek 1190 (Šmartno pri Litiji – Ljubež v Lazah), ki poteka po zemljišču parcelna številka 1047/13, k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(6) Obstoječ cestni priključek v km cca 0,125 levo, kjer se obstoječa javna pot JP 709851 priključuje na obstoječo regionalno cesto R2-417 je neurejen in ga je potrebno urediti. Navedeni cestni priključek služi tudi kot priključek in dostop ter dovoz do parkirišč, ki se nahajajo na zemljišču parcelna številka 394/6 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847). Priključek in dostop ter dovoz do teh parkirišč je potrebno preurediti tako, da bo imelo parkirišče samostojen dostop in dovoz z novim cestnim priključkom, ki bo urejen iz obstoječe javne poti JP 709851. Njegov obstoječ priključek in dostop ter dovoz iz obstoječe regionalne ceste R2-417 se bo tako prestavil na obstoječo javno pot JP 709851.
(7) Podrobni načrt ureditve cestnega priključka na regionalno cesto R2-417 in prestavitve cestnega priključka za potrebe parkirišča na javno pot JP 709851 se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za objekte predmetnega OPPN.
(8) Za ureditev oziroma preureditev cestnih priključkov na regionalno cesto R2-417 je potrebno v sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS za infrastrukturo kot tudi za ureditev oziroma preureditev cestnih priključkov na javno pot JP 709851 projektne pogoje oziroma soglasje Občine Šmartno pri Litiji.
(9) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Občina Šmartno pri Litiji pod številko 347-4/2017-2 z dne 6. 3. 2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo pod številko 37167-371/2017-3 (1502) z dne 3. 3. 2017.
15. člen 
(vodovod) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na vodovod v območju ali izven območja OPPN z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2. 2017.
16. člen 
(kanalizacija) 
(1) Odpadne in fekalne vode iz objektov v območju OPPN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja OPPN.
(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju OPPN bodo vodene preko peskolovov in revizijskih jaškov v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja OPPN.
(3) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju OPPN bodo vodene preko revizijskih jaškov in lovilcev olj v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja OPPN.
(4) Meteorna kanalizacija mora biti predimenzionirana (povečane cevi in jaški), da bo omogočala zadrževanje vode pred iztokom v javno meteorno kanalizacijo.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2. 2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-25/2017-3 z dne 14. 2. 2017.
17. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje pod številko 1703 z dne 14. 3. 2017.
18. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d. pod številko 76/02-00112201702030185 z dne 16. 2. 2017.
19. člen 
(potrebna raba energije) 
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN Šmartno pri Litiji.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
20. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja OPPN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
21. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnimi komunalnimi vozili.
(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije komunalnih odpadkov, posodah oziroma zabojnikih. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah v objektu ali na nepremičnini, namenjeni za gradnjo, h kateremu pripada, ob javni kategorizirani cesti oziroma ob hodniku za pešce (približno en meter od skrajnega zunanjega roba cestnega sveta).
(4) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2. 2017.
22. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov ter cestnega sveta zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Zemljišči s parcelnima št. 392/2 in 392/3, obe k.o. Šmartno, se določi za arheološko najdišče (št. Predloga 570031 Šmartno pri Litiji – Arheološko najdišče), dokler se ne opravijo predhodne raziskave arheoloških ostalin.
(2) Na parcelah št. 392/2 in 392/3, obe k.o. Šmartno, so prepovedana vsa nadaljnja zemeljska dela brez prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških ostalin.
(3) V skladu z rezultati predhodnih arheoloških raziskav, ki jih je izvedlo podjetje Primož Stergar s.p., Ljubljanska cesta 54, 3000 Celje, bo potrebno izvesti arheološke raziskave ob gradnji in arheološka izkopavanja.
(4) Na nepremičnini parc. št. 392/2 – del k.o. Šmartno se izvede arheološka izkopavanje na območju kvadrant A5, kjer je bil odkrit jarek SE 011 (ohranjena površina 15 m2, globina 0,36 m).
(5) Na nepremičnini parc. št. 392/3 – del k.o. Šmartno (linija kvadrantov B in C) ter vzhodni del kvadranta A (območje veliko 1150 m2) se strojno odstrani zgornjih – 0,35 m–0,45 m nekdanje ornice ob stalni prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Nato se očisti celotno površino in dokumentira v skladu s standardi arheološke stroke. Na celotni površini pričakujemo še okoli 3 % vkopov v geološko osnovo (povprečno globine 0,3 m), ki jih je potrebno raziskati v skladu s standardi stroke.
(6) Na preostalem delu nepremičnine parc. št. 3292/3, k.o. Šmartno (linija kvadratov D in E) se opravi arheološka izkopavanja (območje velikosti 650 m2). Zgornje plasti (travniška ruša, nekdanja ornica) se lahko odstrani s finim strojnim izkopom (z ravno žlico) do globine – 0,11 m–0,25 m ob stalni prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Preostale plasti se izkoplje ročno stratigrafsko do globine – 0,40 m–0,50 m. Pričakujemo še okoli 5 % vkopov v geološko osnovo.
(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna obočna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
(8) Pri projektiranju je potrebno upoštevati dopolnilne smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za kulturo pod številko 35012-18/2017-12 z dne 12. 6. 2017.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na poplavno ogroženem območju. Na območju in tudi neposredno ob območju OPPN ni vodotokov.
(2) Območje OPPN pa se nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(3) V skladu z veljavnimi predpisi v sklopu OPPN je bil izdelan elaborat, ki definira dejansko erozijsko ogroženost in je predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo.
(4) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s predpisi pridobiti vodno soglasje v sklopu projektne dokumentacije (PGD).
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-25/2017-3 z dne 14. 2. 2017.
25. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje OPPN je opredeljeno s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
27. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje OPPN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
28. člen
(splošne določbe) 
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
29. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za manj zahteven objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati Zasnovo požarne varnosti. Za zahteven objekt pa je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati Študijo požarne varnosti.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
VIII. PARCELACIJA 
30. člen
(1) Območje OPPN vključuje naslednje parcele 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Na ureditvenem območju OPPN, kjer so predvideni posegi v prostor, parcelacija ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati, prav tako skupek delnih parcel.
(4) Gradbene parcele se določi v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
31. člen
(etapnost izvedbe) 
(1) Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– prva etapa je gradnja skladiščno proizvodnega objekta z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin (odstranitve obstoječih objektov, komunalno – energetska in prometna ureditev, gradbena dela (gradnja objektov, zunanja ureditev …),
– druga etapa je prestavitev obstoječe javne poti JP 709861, ki se nahaja v območju OPPN in tudi izven območja OPPN,
– tretja etapa pa je ureditev cestnega priključka na regionalno cesto R2-417 in prestavitev cestnega priključka za potrebe parkirišča na javno pot JP 709851.
(2) Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.
(3) Načrti za vsako posamezno etapo so lahko obravnavani in prikazani v isti projektni dokumentaciji, lahko pa je vsaka etapa prikazana in obravnavana ločeno. Vsaka etapa je tako lahko obravnavana in prikazana v svoji projektni dokumentaciji.
(4) Izvedba druge in tretje etape ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prve etape kot tudi ne za začetek gradnje prve etape.
(5) Izvedba tretje etape pa je pogoj za začetek uporabe oziroma pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte predmetnega OPPN.
(6) Po končanju gradbenih del se na celotnem območju sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine ter preostale površine.
X. PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK 
32. člen
(komunalni prispevek) 
Za gradnjo na območju OPPN se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka vzporedno z OPPN.
XI. KONČNE DOLOČBE 
33. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
34. člen 
(vpogled v prostorski akt) 
Ta OPPN je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
35. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2016-66
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost