Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2018, stran 7991.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 112. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 17. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2018
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Spremembe proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.299.020,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.610.542,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.442.292,00
700 Davki na dohodek in dobiček
11.267.992,00
703 Davki na premoženje
824.700,00
704 Domači davki na blago in storitve
349.600,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.168.250,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.234.150,00
711 Takse in pristojbine
17.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
35.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
881.900,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
800.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sred.
800.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
888.478,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
608.365,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
280.113,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.536.127,00
40
TEKOČI ODHODKI
4.137.599,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
912.170,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
138.130,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.766.722,30
403 Plačila domačih obresti
76.200,00
409 Rezerve
244.377,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.054.593,00
410 Subvencije
21.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.003.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
643.843,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.386.750,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.018.194,70
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.018.194,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
325.740,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
203.020,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
122.720,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
–237.107,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
968.904,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
968.904,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
731.797,00
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
731.797,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
237.107,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
237.107,00
Stanje sredstev 31. 12. 
0,00
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 968.904,00 EUR, in sicer v višini 268.904,00 EUR pri državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje po 21. členu Zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture in športa.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2016
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost