Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2817. Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid, stran 7925.

  
Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 25. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid 
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16 in 68/16) se v drugem odstavku 59. člena pri opredelitvi tipov dovoljenih posegov po namenu (pretežno) za TIP-1 spremeni opredelitev tako, da se glasi:
»TIP-1 – eno- in dvostanovanjska gradnja (dopustna tudi raba turističnih sob, apartmajev in gasilskega doma)«.
2. člen 
Tretji odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) velikost objektov:
Načeloma prostornina objekta ne sme presegati 850 m3 na stanovanjsko enoto. Na ravnem terenu je dopustna višina do P+1+M, na terenu v naklonu pa K+P+M, za etaži P ali K je dopustna višina do 3,6 m za poslovni namen, svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je do max. 1,6 m. Na ravnem terenu je dopustna klet samo v primeru celotne vkopanosti, v kolikor to dopušča teren (nivo podtalnice, poplavnost). P je določeno glede na višino vhoda v bivalni ali poslovni del objekta. Kota tlaka je lahko višja od terena do max. 1 m.
Velikost gasilskega doma se določi na podlagi potreb. Na ravnem terenu je dopustna višina do P+1+M, na terenu v naklonu pa K+P+M, s tem da je višina prostorov gasilskega doma lahko višja od 3,6 m in je prilagojena vsebini in funkcionalnim zahtevam.
Izkoriščenost zemljišč:
pri novih pozidavah in zapolnjevanju je potrebno težiti k gostotam nad 50 preb./ha. Faktor zazidanosti naj ne presega FZ = 0,2, faktor izrabe pa FI = 0,6 območja. Velikost gradbene parcele se določi min 125 m2/os.
Za gasilski dom naj faktor zazidanosti ne presega FZ = 0,6, faktor izrabe pa FI = 1,6.«.
V četrtem odstavku se za zadnjo piko doda naslednje besedilo:
»Za gasilski dom velja, da je lahko oblikovno tudi kontrasten v prostoru s posameznimi avtohtonimi arhitekturnimi rešitvami, v kolikor ni lociran na območju kulturnih vrednot. V tem primeru morajo biti skladni s projektnimi pogoji pristojnega organa.«
V petem odstavku se tabela spremeni tako, da se glasi:
»Priporočene max. velikosti stavbnih parcel enostanovanjske enote – hiše in gasilskega doma v m2:
Tip gradnje
Raven teren
Naklon 
do 25 %
1
Eno- in dvostanovanjski objekti
v naselju
400
600
2
Eno- in dvostanovanjski objekti
na obrobju naselja
600
750
3
gasilski dom
1600
1600
« 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost