Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2750. Odlok o občinskih cestah, stran 7788.

  
Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 36/14 – odl. US, 46/15) in 15. člena Statuta Občine Prebold je Občinski svet Občine Prebold na 26. seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predpisi o graditvi, vzdrževanju, upravljanju in varstvu občinskih cest) 
Ceste v Občini Prebold (v nadaljevanju: občini) se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o cestah in ta odlok. Zakon o cestah in ta odlok določata tudi pristojnosti v zvezi z inšpekcijskim nadzorom, policijo in občinskim redarstvom.
2. člen 
(namen odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju občine in postopek njihove kategorizacije;
– način izvajanja nalog upravljanja;
– način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest;
– širino varovalnih pasov;
– graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– sankcioniranje kršitev tega odloka.
OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
3. člen 
(občinske ceste) 
Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen 
(kategorije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Lokalne ceste v naselju Prebold ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategoriji: krajevne ceste (LK).
(4) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(5) Javna kolesarska pot (JK) je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena občinska cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
– Kolesarska povezava je niz prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno signalizacijo.
– Občinska kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot prometna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem v prometu. Poteka lahko tudi v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Prebold na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo Krajevni odbori in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Prebold na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
7. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerimi se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet Občine Prebold.
9. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– cesta je v uporabi za javni promet,
– cesta je asfaltirana,
– širina vozišča je vsaj 3,0 m.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Prebold na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
10. člen 
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema v skladu z veljavno zakonodajo na področju vzdrževanja cest in koncesijsko pogodbo.
(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
11. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava Občine Prebold (v nadaljevanju: urad). Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Prebold;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
12. člen 
(financiranje občinskih cest) 
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine in z drugimi viri.
GRADITEV OBČINSKIH CEST 
13. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
14. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občine za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
15. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren urad.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
16. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Urad mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 45 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Urad mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
17. člen 
Določbe 16. člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v, ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
18. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot gospodarske javne službe in izvajanje ostalih ukrepov iz odloka je odgovoren izvajalec gospodarske javne službe.
(2) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest in izvajanje ostalih ukrepov iz tega odloka je zadolžen urad.
19. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja s podelitvijo koncesije pravnim ali fizičnim osebam po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(2) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občina po postopku in pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
20. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občina.
21. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
Občina lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
22. člen 
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občina prehodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste.
VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
Varstvo občinskih cest 
23. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Ukrepe, za omejitev uporabe občinske ceste lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O navedenih ukrepih morata nemudoma obvestiti občino, policijo, inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(2) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se določi v skladu z določbo 32. člena tega odloka.
24. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Varovalni pas znaša:
– pri lokalnih cestah 4 metre,
– pri javnih poteh 2 metra,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Prebold, v postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje občine.
25. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 
(1) Kabelski vodi, kanalizacija, vodovodi, plinovodi ter druge podobne naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občine.
(2) Občina lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občina lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
26. člen 
(dela na občinski cesti) 
(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občine.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet, oziroma življenja in zdravje občanov, ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
27. člen 
(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občina zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
28. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 
Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Ukrepi za varstvo prometa 
29. člen 
(zapora ceste zaradi rednih vzdrževalnih del) 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
30. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občina. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s strani občine potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, za katere na podlagi 21. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 10 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,
– podatke o načinu in času trajanja njihove izvedbe, ter
– prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(5) Občina, kot izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(6) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste, zaradi del na cesti, se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
31. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občina.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občina. Občina ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
32. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občina lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občina. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
33. člen 
(pritožbeni organ) 
(1) O soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega odloka izdaja občina, se odloči z odločbo v upravnem postopku, razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in katera po določbah tega odloka izdaja občina, je dovoljena pritožba na župana. Zoper odločbo župana je mogoče pričeti upravni spor.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(začasno izvajanje) 
Do sprejetja predpisa iz prvega odstavka 19. člena odloka in izbora izvajalca gospodarske javne službe se vzdrževanje občinskih cest izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju lokalnih cest.
35. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99).
36. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2017
Prebold, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.