Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, stran 7764.

  
Na podlagi 18., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 11. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik 
1. člen 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 56/06, 24/16, 74/16) se v 6. členu, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Zemljiške operacije
Na celotnem območju planske celote 13 Smlednik so dovoljene agrarne operacije – medsebojne menjave kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-43/2017-4
Medvode, dne 11. oktobra 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost