Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2706. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., stran 7702.

  
Na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 44/13 – odl. US, 82/13) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 20. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom Občina Brezovica (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (v nadaljevanju javno podjetje) za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb.
(2) Ta odlok je akt o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., matična številka 5945151.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljice,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljice,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. USTANOVITELJICA JAVNEGA PODJETJA 
6. člen 
(ustanoviteljica) 
Ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brezovica, Tržaška 390, Brezovica.
Ustanoviteljske pravice iz prvega odstavka tega člena izvršuje občinski svet.
3. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE 
7. člen 
(čas delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
8. člen 
(prenehanje javnega podjetja) 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
4. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
9. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JKP Brezovica d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
10. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje opravlja na območju Občine Brezovica lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določi ustanoviteljica.
(2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Javno podjetje lahko poleg opravljanja gospodarskih javnih služb, opravlja še druge dejavnosti, navedene v četrtem odstavku tega člena, če tako odloči ustanoviteljica.
(4) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
33.110
Popravila kovinskih izdelkov
33.120
Popravila strojev in naprav
33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140
Popravila električnih naprav
33.190
Popravila drugih naprav
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
49.500
Cevovodni transport
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111
Arhitekturno projektiranje
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900
Drugje razvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
96.030
Pogrebna dejavnost
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(5) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
(7) Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
5. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK 
11. člen 
(osnovni kapital in osnovni vložek) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 110.000,00 EUR. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljice.
(2) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % pridobi ustanoviteljice.
(3) Ustanoviteljice lahko kot edina družbenica družbe odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
6. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
12. člen 
(odgovornost za obveznosti) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
7. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA IN IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
13. člen 
(upravljanje javnega podjetja) 
(1) Za finance pristojen organ občinske uprave zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu v javnem podjetju, tako da izvaja naslednje naloge:
1. usklajuje programe dela in finančne načrte javnega podjetja ter financiranje javnega podjetja po potrjenih programih;
2. opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja;
3. opravlja nadzor nad izvajanjem odobrenih programov javnega podjetja;
4. opravlja nadzor nad zadolževanjem javnega podjetja;
5. uveljavlja različne pravice ustanoviteljice v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ustanoviteljica odloča o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta odlok.
(3) Ustanoviteljica mora vse odločitve o vprašanjih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe vpisovati v knjigo sklepov, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.
14. člen 
(pravice in obveznosti ustanoviteljice) 
(1) Ustanoviteljica javnega podjetja:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ter vsa osnovna in obratna sredstva, potrebna za začetek poslovanja javnega podjetja, zagotovi ustanoviteljica.
7.1 Organi javnega podjetja
15. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organa javnega podjetja sta:
– direktor,
– nadzorni svet.
7.1.1 Direktor javnega podjetja
16. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi da:
– izdela poslovni načrt in finančni načrt družbe in ga predloži v sprejem nadzornemu svetu,
– sprejema ukrepe za izvajanje poslovnega in finančnega načrta,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvaja sklepe ustanoviteljice in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejema akte o organizaciji dela,
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski načrta in izvaja kadrovsko politiko ter prerazporeja in sprejema delavce na delo v skladu s sprejetimi akti,
– pripravlja letni plan dela in razvojni program javnega podjetja,
– pripravi letno poročilo in ga po predhodni potrditvi nadzornega sveta predlaga ustanoviteljica v sprejem,
– ustanoviteljici predlaga uporabo bilančnega dobička,
– ustanoviteljico zaprosi za soglasje glede obremenitve nepremičnin,
– ustanoviteljico zaprosi za soglasje glede odtujitve nepremičnin nad vrednostjo 50.000 EUR,
– pripravlja predloge za ukrepe povečanja in zmanjšanja kapitala družbe,
– določa cene storitev, ki niso v pristojnosti drugih organov javnega podjetja, ustanoviteljice ali nadzornega sveta,
– poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenuje vodilne delavce,
– sklepa pogodbe z zaposlenimi delavci ter odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvaja naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljice in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
(3) Soglasje nadzornega sveta potrebuje direktor za sprejem naslednjih odločitev ali sklenitev pravnih poslov:
– nakup in prodaja nepremičnin ali drugih sredstev, nad 20.000 EUR, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem gospodarskem načrtu;
– najemanje posojil nad 20.000 EUR.
Izvajanje tistih investicij, ki niso zajete v gospodarskem načrtu:
– sklepanje zakupnih ali najemnih pogodb, sklenjenih za več kot leto dni;
– sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto;
– dajanje posojil in poroštev, podeljevanje vsebinsko ali časovno neomejenih pooblastil.
17. člen 
(imenovanje in odpoklic direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče nadzorni svet javnega podjetja, ob predhodnem soglasju ustanoviteljice in pod pogoji, na način in po postopku določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
18. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s statutom javnega podjetja, in ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo/drugo bolonjsko stopnjo tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja pravnih subjektov primerljive velikosti,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(3) Nadzorni svet družbe lahko določi dodatne pogoje za direktorja družbe.
(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen 
(odpoklic direktorja) 
(1) Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja kadarkoli, s soglasjem ustanoviteljice. Nadzorni svet odpokliče direktorja:
– če sam tako zahteva,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Odpoklic direktorja lahko predlaga vsak član nadzornega sveta, župan oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
20. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom javnega podjetja.
(2) Splošne akte družbe predpiše direktor, če ni z zakonom ali statutom drugače predpisano. Splošni akti se objavijo in stopijo v veljavo, praviloma osmi dan po objavi. Splošni akti se objavijo na oglasni deski družbe ali na drug javen način.
(3) S splošnimi akti se urejajo zlasti naslednje zadeve:
– izobraževanje in pripravništvo;
– odgovornost delavcev za delovne obveznosti in odškodninsko odgovornost;
– finančno poslovanje in računovodstvo;
– varstvo pri delu in varstvo pred požarom;
– notranja organizacija podjetja;
– druge zadeve, potrebne za uspešno in nemoteno delovanje družbe.
22. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljici na zahtevo, izraženo s sklepom.
7.1.2 Nadzorni svet
23. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet ima pet članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice imenuje in odpokliče občinski svet ustanoviteljice.
(3) Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev, v skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.
24. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
25. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanoviteljico,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje smernice za delo direktorju,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– sprejema splošne akte družbe, razen tistih za katere je pooblaščen direktor,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
– na predlog direktorja sprejema poslovni in finančni načrt,
– na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljice odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista,
– uveljavlja zahtevke družbe proti direktorju ali ustanoviteljici v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo,
– imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Nadzorni svet lahko da ustanoviteljici predlog za imenovanje revizorja.
(5) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanoviteljica.
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
26. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru neodločenega rezultata glasovanja, odloči glas predsednika nadzornega sveta.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
27. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči ustanoviteljica na predlog župana. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
28. člen 
(sklepanje poslov) 
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
29. člen 
(pooblastila javnega podjetja) 
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
Javno podjetje opravlja za ustanoviteljico kot javna pooblastila tudi naloge v zvezi s posameznimi dejavnostmi, ki jih opravlja na podlagi posameznega področnega odloka:
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja;
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj na priključitev na javno komunalno omrežje oziroma na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju;
– določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če le ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja oziroma gospodarsko javno službo, ki jo izvaja.
9. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
30. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljice,
– iz drugih virov.
10. DOBIČEK IN IZGUBA 
31. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih služb pokriva ustanoviteljica skladno z 12. in 13. členom tega odloka.
11. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/96, 55/02, 92/15) in Statut Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. z vsemi spremembami in dopolnitvami.
33. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 29/17
Brezovica, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost