Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2584. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017, stran 7256.

  
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, 
PODSK
ZAP. 
ŠT.
REBALANS 2017
1
2
3
4
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
 13.558.250,27
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.430.669,99
70
DAVČNI PRIHODKI 
10.707.704,00
700
Davki na dohodek in dobiček
9.297.254,00
703
Davki na premoženje
1.132.250,00
704
Domači davki na blago in storitve
278.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.722.965,99
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.170.385,99
711
Takse in pristojbine
14.000,00
712
Globe in denarne kazni
29.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
92.280,00
714
Drugi nedavčni prihodki
417.300,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
295.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
95.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
200.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
832.580,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
585.100,63
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
247.479,65
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.050.683,04
40
TEKOČI ODHODKI 
3.954.317,82
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
677.273,22
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
96.450,33
402
Izdatki za blago in storitve
3.125.594,27
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
55.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.368.850,04
410
Subvencije
88.900,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.424.691,32
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
642.628,68
413
Drugi tekoči domači transferi
1.212.630,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.546.315,18
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.546.315,18
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
181.200,00
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
126.700,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
54.500,00
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.492.432,77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
291.400,00
50
ZADOLŽEVANJE
291.400,00
500
Domače zadolževanje
291.400,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.201.032,77
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
291.400,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.492.432,77
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.201.032,77
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0062/2016-117
Ivančna Gorica, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost