Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2567. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje, stran 7231.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011 – UPB1, 11/2012), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), 17. člena Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11), 18. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 1/14 – UPB1) so: Občinski svet Občine Nazarje na 21. redni seji dne 25. 5. 2017; Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni seji dne 20. 6. 2017; Občinski svet Občine Gornji Grad na 21. redni seji dne 24. 9. 2017; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 17. redni seji dne 25. 5. 2017; Občinski svet Občine Ljubno na 18. redni seji dne 22. 6. 2017; Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 5. 7. 2017; Občinski svet Občine Solčava na 18. redni seji dne 19. 7. 2017 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
(1) S tem odlokom Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad; Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji; Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče in Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Svet ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
3. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime Sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Nazarjah, Savinjska cesta 4.
4. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda.
2. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC 
5. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi ravnatelja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
5. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;
6. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
8. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda;
9. odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
6. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC 
7. člen 
(sestava in način dela sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljic ima vsak član Sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
8. člen 
(število glasov članov sveta ustanoviteljic) 
Vsak član Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje.
9. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj štirje člani Sveta ustanoviteljic.
10. člen 
(poročanje sveta ustanoviteljic o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC 
11. člen 
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v enakem deležu.
5. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. Ostale občine ustanoviteljice, ki ne objavljajo uradnih objav v Uradnem glasilu slovenskih občin objavijo odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 032-0007/2014-21
Nazarje, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Nazarje 
Matej Pečovnik l.r.
Št. 032-0002/2017
Mozirje, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 03201-0021/2014-2017-3
Gornji Grad, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Gornji Grad 
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-0001/2017-7
Rečica ob Savinji, dne 25. maja 2017
 
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.
Št. 007-006/2017
Ljubno, dne 22. junija 2017
 
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.
Št. 007-2/2017
Luče, dne 5. julija 2017
 
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.
Št. 146-0003/2017-1
Solčava, dne 19. julija 2017
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina