Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2566. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, stran 7226.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/11 – UPB1, 11/12), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11), 18. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 1/14 – UPB1) so: Občinski svet Občine Nazarje na 21. redni seji dne 25. 5. 2017; Občinski svet Občine Mozirje na 14. redni seji dne 20. 6. 2017; Občinski svet Občine Gornji Grad na 21. redni seji dne 14. 9. 2017; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 17. redni seji dne 25. 5. 2017; Občinski svet Občine Ljubno na 18. redni seji dne 22. 6. 2017; Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 5. 7. 2017; Občinski svet Občine Solčava na 18. redni seji dne 19. 7. 2017 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad; Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji; Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče in Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Nazarje (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju glasbenega izobraževanja na območju občin ustanoviteljic.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(3) Občine ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
Občina
Ustanovitveni delež (v  %)
1.
Občina Nazarje
16,01 %
2.
Občina Mozirje
25,15 %
3.
Občina Gornji Grad
15,79 %
4.
Občina Rečica ob Savinji
14,44 %
5.
Občina Ljubno
16,15 %
6.
Občina Luče
9,27 %
7.
Občina Solčava
3,19 %
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Nazarje.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Glasbena šola Nazarje.
(3) Sedež zavoda je: v Nazarjah.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen 
(pečat zavoda) 
(1) Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
(2) Število pečatov, način uporabe in hrambo pečatov določi direktor zavoda s sklepom.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je izvajanje programov glasbenega izobraževanja (v nadaljevanju: glasbeno izobraževanje), ki se izvaja kot javna služba (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA 
6. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod izvaja dejavnost glasbenega izobraževanja v Nazarjah.
(2) Zavod organizira podružnice šole kot svoje organizacijske enote za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja na določenem območju. Na območju občine se ob pogojih, ki jih določa veljavni pravilnik, ki ureja pogoje za ustanavljanje javnih glasbenih šol, lahko ustanovi podružnica glasbene šole ali dislociran oddelek.
(3) Področje dejavnosti, notranje organizacijske enote, notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje ravnatelj v skladu s statutom.
4. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. učiteljski zbor,
4. razrednik,
5. strokovni aktivi.
4.1 Svet zavoda
8. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima enajst (11) članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:
trije (3) člani;
– delavcev zavoda:
pet (5) članov;
– staršev:
trije (3) člani.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnike staršev izvoli svet staršev.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino vseh članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku dvajsetih (20) dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta. S konstituiranjem sveta zavoda preneha mandat dotedanjim članom sveta zavoda.
4.1.1 Pristojnosti sveta zavoda
9. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda imajo pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljicam in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
4.1.2 Volitve predstavnikov delavcev
10. člen 
(razpis volitev predstavnikov delavcev) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Volitve se opravijo najkasneje petnajst (15) dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, določi se dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo.
(2) Sklep o razpisu volitev iz prejšnjega odstavka se javno objavi na spletni strani zavoda in na oglasni deski zavoda.
(3) Volilno komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
11. člen 
(predlaganje kandidatov) 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset (10) % delavcev zavoda.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda se predložijo volilni komisiji v enaindvajsetih dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi podpore vseh predlagateljev in s priloženim pisnim soglasjem h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
12. člen 
(glasovanje) 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred dnevom volitev.
(3) Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
(4) Neveljavna glasovnica je glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti volje volivca. Neveljavna je tudi glasovnica, s katero je volivec glasoval za več kandidatov, kot je določeno z glasovnico.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
13. člen 
(izvolitev članov) 
(1) Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta zavoda, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva volitev v katalogu informacij javnega značaja zavoda.
4.1.3 Volitve predstavnikov staršev
14. člen 
(volitve predstavnikov staršev) 
(1) Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev.
(2) Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše otrok v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem.
(3) Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
4.1.4 Predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda
15. člen 
(prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat:
– če odstopi s položaja člana sveta zavoda,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili delavci zavoda, preneha mandat z prenehanjem delovnega razmerja v zavodu.
(3) Članu sveta zavoda, ki so ga izvolili starši, preneha mandat z izpisom otroka iz zavoda.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda se izvedejo nadomestne volitve v skladu z določili tega odloka.
4.2 Ravnatelj
16. člen 
(ravnatelj) 
(1) Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljice.
(2) Ravnatelj je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljic,
– mnenje sveta staršev.
(4) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(5) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
17. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
18. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno (1) leto.
(2) Če v šestdesetih (60) dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih (8) dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
19. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
(3) Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
(4) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj seznaniti učiteljski zbor.
20. člen 
(razrešitev ravnatelja) 
(1) Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan. Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:
– če ravnatelj sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(4) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljice in učiteljski zbor ter svet staršev.
(5) Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje pristojnemu ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti pristojno ministrstvo. Če minister ne da mnenja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
4.3 Učiteljski zbor
21. člen 
(učiteljski zbor) 
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.4 Razrednik
22. člen 
(razrednik) 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4.5 Strokovni aktiv
23. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovni aktiv v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
5. SVET STARŠEV 
24. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu sveta staršev svet izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
(3) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
6. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
25. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– prispevkov učencev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega načrta v sorazmerju z ustanovitvenimi deleži.
7. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
27. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
28. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
29. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
9. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
30. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom;
4. predloži ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljice:
1. vključujejo javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe;
2. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti javne službe;
3. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima katerakoli ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
10. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
31. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
11. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
32. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
33. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
12. STATUSNE SPREMEMBE 
34. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
13. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
(mandat) 
Ravnatelj in člani sveta zavoda nadaljujejo delo do izteka mandata.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/97, 3/99, 2/02, 8/02, 11/07, 16/09).
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 032-0007/2014-21
Nazarje, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Nazarje 
Matej Pečovnik l.r.
Št. 032-0002/2017
Mozirje, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 03201-0021/2014-2017-3
Gornji Grad, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Gornji Grad 
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-0001/2017-6
Rečica ob Savinji, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.
Št. 007-007/2017
Ljubno, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.
Št. 007-2/2017
Luče, dne 5. julija 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.
Št. 146-0003/2017-1
Solčava, dne 19. julija 2017
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik l.r.

AAA Zlata odličnost