Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2534. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018, stran 7155.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16 in 38/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
22.305.982,49
70
DAVČNI PRIHODKI
12.825.993,00
700 davki na dohodek in dobiček
10.564.176,00
703 davki na premoženje
1.899.187,00
704 domači davki na blago in storitve
362.630,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.758.738,93
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.372.780,12
711 takse in pristojbine
32.000,00
712 denarne kazni
25.700,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
49.847,80
714 drugi nedavčni prihodki
1.278.411,01
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.815.000,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
810.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.005.000,00
73
PREJETE DONACIJE
251.500,00
730 prejete donacije iz domačih virov
251.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.300.150,56
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
3.300.150,56
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
354.600,00
782 prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
0,00
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
354.600,00
II.
SKUPAJ ODHODKI
27.067.419,02
40
TEKOČI ODHODKI
4.727.654,28
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.080.739,83
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.785,79
402 izdatki za blago in storitve
3.332.128,66
403 plačila domačih obresti
65.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve
99.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.088.467,55
410 subvencije
880.375,37
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.468.081,19
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.008.411,90
413 drugi tekoči domači transferi
2.731.599,09
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.977.950,19
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.977.950,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
273.347,00
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
226.000,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.347,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–4.761.436,53
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.050.000,00
751 prodaja kapitalskih deležev
1.050.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.575.233,13
500 zadolževanje
4.575.233,13
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
863.796,60
500 odplačilo domačega dolga
863.796,60
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16 in 38/18) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 4.575.233,13 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2016
Ajdovščina, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.