Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2519. Zakon o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C), stran 7073.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-18
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O BANKI SLOVENIJE (ZBS-1C) 
1. člen
V Zakonu o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 39/06 in 59/11) se za 52. členom doda nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen 
(revizija Računskega sodišča Republike Slovenije) 
(1) Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računsko sodišče) revidira pravilnost in smotrnost poslovanja Banke Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče.
(2) V okviru revidiranja pravilnosti in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije računsko sodišče:
– ne revidira dejanj, ki predstavljajo določanje in izvajanje denarne politike, v skladu s pravili, ki so jih določili organi odločanja Evropske centralne banke,
– ne zajema uporabe in razlage prava in praks nadzora, ki jih izvaja Banka Slovenije na podlagi tega zakona ali drugih predpisov, ter v okviru enotnega mehanizma nadzora na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287, 29. 10. 2013, str. 63). Ne glede na prejšnji stavek računsko sodišče lahko presoja pravilnost in smotrnost praks nadzora, ki jih je Banka Slovenija izvajala do 4. novembra 2014 in so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije,
– ne posega v in ne vključuje pristojnosti in dejanj Banke Slovenije, ki jih Banka Slovenije izvršuje kot sestavni del Evropskega sistema centralnih bank ali Evrosistema, ali kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora, pri dejavnostih Evropskega bančnega organa, Evropskega odbora za sistemska tveganja in Enotnega mehanizma za reševanje,
– niti posredno ne revidira Evropske centralne banke, drugih članic Evropskega sistema centralnih bank ali Evrosistema,
– ne posega v dejavnosti neodvisnih mednarodnih revizorjev, ki so izbrani v skladu z 52. členom tega zakona.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja računsko sodišče, računsko sodišče v zvezi z razkritimi nepravilnostmi in nesmotrnostmi v revizijskem poročilu Banki Slovenije poda priporočila. Banka Slovenije ni zavezana predložiti računskemu sodišču poročila o odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti, mora pa obrazložiti vsak odstop od priporočil, ki jih v revizijskem poročilu predlaga računsko sodišče. Banka Slovenije pošlje obrazložitev iz prejšnjega stavka računskemu sodišču.
(4) Računsko sodišče o revizijskih razkritjih in obrazložitvi Banke Slovenije glede odstopa od priporočil iz prejšnjega odstavka nemudoma obvesti Državni zbor.
(5) Ne glede na enajsti odstavek 29. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) računsko sodišče nima pristojnosti pozvati k razrešitvi članov Sveta Banke Slovenije.
(6) Poslovno skrivnost iz 37. člena Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 230) pridobi računsko sodišče v skladu s pravili, ki urejajo delovanje Evropskega sistema centralnih bank. Druge zaupne podatke, vključno s statističnimi podatki in podatki nadzora, katerih izmenjavo urejajo pravila Evropske unije, pridobi računsko sodišče v skladu s temi pravili.
(7) Revizorji in funkcionarji računskega sodišča ter druge osebe, ki so z računskim sodiščem v kakršnem koli pravnem razmerju, morajo kot zaupne varovati vse podatke, ki so zaupni po zakonu, ki ureja bančništvo, za katere so izvedeli pri opravljanju revizije poslovanja Banke Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Računsko sodišče lahko na podlagi 52.a člena zakona revidira pravilnost in smotrnost poslovanja Banke Slovenije tudi za obdobje zadnjih 15 let do uveljavitve tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/17-19/17
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 1931-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti