Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin, stran 6976.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin 
1. člen 
V 6. členu (dejavnosti zavoda) se v tretjem odstavku doda naslednje dejavnosti:
– N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
– N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, 
tako da se celoten tretji odstavek 6. člena po novem glasi:
»(3) Za izvrševanje nalog po tem odloku opravlja zavod naslednje dejavnosti u skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– E/39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– F/43.120
Zemeljska pripravljalna dela
– G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.392
Obratovanje žičnic
– H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– I/56.101
Restavracije in gostilne
– I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– I/56.104
Začasni gostinski obrati
– J/58.110
Izdajanje knjig
– J/58.130
Izdajanje časopisov
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190
Drugo založništvo
– J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.140
Kinematografska dejavnost
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
– J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
– J/63.990
Drugo informiranje
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
– N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– O/84.240
Dejavnost za javni red in varnost
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q/86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.012
Dejavnost arhivov
– R/93.110
Obratovanje športnih objektov
– R/93.130
Obratovanje fitnes objektov
– R/93.190
Druge športne dejavnosti
– R/93.292
Dejavnost smučarskih centrov
– R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2016-3
Bovec, dne 21. septembra 2017
 
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.