Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2312. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče, stran 6586.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – UPB), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) so Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne 25. 5. 2017, Občinski svet Občine Kobarid na 23. seji dne 22. 6. 2017 in Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejeli
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče 
I. SPREMEMBE ODLOKA 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče (Uradni list RS, št. 3/17) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Zavod za turizem Dolina Soče« nadomesti z besedilom »Javni zavod za turizem Dolina Soče«.
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Zavod« nadomesti z besedilom »Javni zavod«.
2. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo na sejo sveta z gradivom mora biti članom sveta praviloma posredovano po običajni ali po elektronski pošti, vsaj sedem dni pred dnevom seje sveta. V statutu zavoda se lahko določijo izjeme za izredne in korespondenčne seje ter nujne in druge primere, ko je treba odločati hitro oziroma, ko pobudi za sklic seje sveta ni mogoče priložiti gradiva.«
3. člen 
29. člen se črta.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče se pripojita Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid – Tolmin, Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin, matična številka 1471309000 in Lokalna turistična organizacija Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, matična številka 1563297000. Javni zavod za turizem Dolina Soče s tem postane prevzemni zavod, LTO Sotočje Kobarid – Tolmin in LTO Bovec pa postaneta prevzeta zavoda.
(2) Na prevzemni zavod preide vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetih zavodov. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce (v smislu prehoda pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti iz delovnih razmerij), ki so bili doslej zaposleni v prevzetih zavodih.
(3) Prevzeta zavoda s pripojitvijo prenehata obstajati. Prevzemni zavod vstopi z dnem registracije te statusne spremembe kot univerzalni pravni naslednik prevzetih zavodov v vsa pravna razmerja, katerih subjekta sta bila prevzeta zavoda.
(4) Občine ustanoviteljice pred prenehanjem zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin poplačajo oziroma prevzamejo morebitne dolgove zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin, in sicer Občina Bovec za zavod LTO Bovec, Občini Kobarid in Tolmin pa za zavod LTO Sotočje Kobarid – Tolmin. Občini Kobarid in Tolmin poplačata oziroma prevzameta dolgove zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin v razmerju iz 27. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid – Tolmin. Občine ustanoviteljice izvedejo vse potrebno, da s pripojitvijo na Javni zavod za turizem Dolina Soče ne preide noben dolg zavoda LTO Bovec ali zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin.
(5) Z uveljavitvijo tega Odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid – Tolmin (Uradni list RS, št. 6/02 in 33/02) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Bovec (Uradni list RS, št. 6/00, 68/03, 97/11, 33/14 in 37/15), pri čemer se njune določbe uporabljajo do vpisa pripojitve zavodov LTO Sotočje Kobarid – Tolmin in LTO Bovec k Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče v sodni register.
(6) Postopek pripojitve zavodov se izvede ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja gospodarske družbe, o statusnem preoblikovanju družb. Prevzemni zavod in prevzeta zavoda uredijo medsebojna razmerja v postopku pripojitve s pogodbo o pripojitvi, ki jo poslovodstvo prevzemnega zavoda in poslovodstvi prevzetih zavodov sklenejo v obliki notarskega zapisa.
5. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2016-3
Bovec, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
Št. 007-2/2015
Kobarid, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.
Št. 007-0007/2014
Tolmin, dne 5. septembra 2017
 
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.