Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017

Kazalo

2151. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., stran 6209.

  
Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, v nadaljnjem besedilu ZGJS), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, v nadaljnjem besedilu ZGD-1), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZLS), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17 in 38/17), 6. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 41/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 7. izredni seji dne 1. 8. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
S tern odlokom se ustanovi Javno podjetje DOLB Bovec d.o.o., kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje), za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarsko javno službo.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedeža in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanovitelja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
3. člen 
(ustanoviteljica družbe) 
Ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja je Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
4. člen 
(čas delovanja družbe) 
Družba se ustanovi za nedoločen čas.
5. člen 
(prenehanje družbe) 
Družba lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
7. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
8. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. FIRMA IN SEDEŽ 
9. člen 
(firma, skrajšana firma in sedeždružbe) 
(1) Firma družbe je: Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o..
(2) Skrajšana firma družbe je: DOLB Bovec d.o.o..
(3) Sedež družbe je: Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
III. DEJAVNOST DRUŽBE 
10. člen 
(dejavnost družbe) 
(1) Družba opravlja na območju Občine Bovec lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določi ustanovitelj.
(2) Družba izvaja naslednjo izbirno gospodarsko javno službo:
– proizvodnja in dobava toplote za daljinsko ogrevanje (oskrba s toplotno energijo).
(3) Družba opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) naslednje dejavnosti:
35.119 
Druga proizvodnja električne energije,
35.3 
Oskrba s paro in vročo vodo,
35.30 
Oskrba s paro in vročo vodo,
35.300 
Oskrba s paro in vročo vodo,
42,210 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,
46.710 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.
(4) Družba mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
(5) Družba poleg osnovne dejavnosti opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovnih dejavnosti.
(6) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.
(7) Družba lahko spremeni ali razširi dejavnosti navedene v tem odloku, le s soglasjem ustanovitelja.
(8) Družba lahko za ustanovitelja izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK USTANOVITELJA 
11. člen 
(Osnovni kapital) 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR.
(2) Osnovni kapital iz prvega odstavka tega člena zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanovitelj.
(3) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % poseduje edini ustanovitelj – Občina Bovec.
(4) Ustanovitelj lahko kot edini družbenik odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
(5) Poslovnega deleža ali delov poslovnega deleža v družbi ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 
12. člen 
(odgovornost) 
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Družba razpolaga s premoženjem v pravnem prometu, ob upoštevanju določb akta o ustanovitvi oziroma statuta.
(3) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. INVESTICIJE V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
13. člen 
(komunalna infrastruktura) 
(1) Občina Bovec se zavezuje predati družbi posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in dobavo toplote, s katerimi razpolaga in je potrebna za izvajanje javne službe.
(2) Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Predajo, pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s sredstvi javne komunalne infrastrukture bosta ustanovitelj in družba dogovorila in uredila s posebno pogodbo.
(4) Sredstva za vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
14. člen 
(javno pooblastilo – naloge)
(1) Na podlagi tega odloka se družbi po začetku veljavnosti tega odloka in po registraciji družbe podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– izvajanje investicij v javno infrastrukturo,
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi,
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi,
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture;
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
 načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
 priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
 izvajanje javnih naročil,
 izvajanje investicijskih del,
 nadziranje investicij.
(2) Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture nadzornemu svetu in ustanovitelju.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka.
15. člen 
(razvoj in nadzor) 
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 13. in 14. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE 
16. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Občina Bovec, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, odlokom in statutom družbe, kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut družbe in njegove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe.
(2) Ustanovitelj v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo med drugim tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k cenam storitev javne službe.
(3) Pristojnosti ustanovitelja podrobneje določa statut družbe.
(4) Ustanovitelj mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
(5) Ustanoviteljske pravice iz tega odloka izvršuje Občinski svet Občine Bovec.
17. člen 
(organi družbe) 
(1) Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe.
(2) Organa družbe sta:
– direktor,
– nadzorni svet.
18. člen 
(direktor) 
(1) Družbo, njeno poslovanje in delo, vodi in zastopa direktor. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(2) Direktorja družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.
(3) Pogoji in postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom družbe.
(4) Direktor zastopa, predstavlja in vodi družbo skladno s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi, ki se podrobneje določijo s statutom družbe ter v skladu z namenom družbe in sprejetimi programi in smernicami. Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in z omejitvami, ki so določene v petem odstavku tega člena.
(5) Direktor mora za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo na:
– promet z nepremičninami in obremenitve nepremičnin,
– najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov, dajanje poroštev ter
– sklepanje pogodb v vrednosti nad 10.000,00 EUR
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
19. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati ustanovitelju na zahtevo, izraženo s sklepom.
20. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet ima tri člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Dva člana, ki zastopata interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče ustanovitelj.
(3) Enega člana, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni v skladu z zakonom, ki ureja področje sodelovanja delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev ne more biti izvoljen za predsednika nadzornega sveta.
21. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
22. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, spremlja poslovanje družbe in njeno gospodarsko gibanje ter opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, določene z zakonom in drugimi predpisi, o čemer je dolžan obveščati ustanovitelja.
(2) S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta ter druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
VIII. POSLOVNA POLITIKA 
23. člen 
(poslovna politika družbe) 
Direktor družbe predlaga in izvaja poslovno politiko družbe na osnovi strateških in razvojnih planov in ciljev, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE 
24. člen 
(financiranje dejavnosti družbe) 
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.
25. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu z zakonom in ostalimi predpisi ter sprejeto poslovno politiko družbe.
(2) Direktor je dolžan skladno s predpisi zagotoviti pripravo letnega računovodskega izkaza, poslovnega poročila in predlog delitve dobička oziroma pokrivanju izgube.
(3) Družba vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih.
(4) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokriva ustanovitelj/družbenik v skladu z veljavnimi predpisi.
X. JAVNA POOBLASTILA 
26. člen 
(javna pooblastila) 
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma ustanovitelj s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
XI. AKTI DRUŽBE 
27. člen 
(akt o ustanovitvi družbe) 
Občinski svet Občine Bovec pooblašča župana, da za namen registracije družbe, skladno z določili zakona in tega odloka, podpiše akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa.
28. člen 
(statut družbe) 
Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe, sprejme nadzorni svet, po predhodno pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Bovec.
29. člen 
(drugi akti) 
(1) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe, v kolikor ni zanje pristojen nadzorni svet.
(2) Splošni akti iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
XII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja) 
(1) Do imenovanja direktorja družbe, vendar največ za dobo enega leta, opravlja naloge vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj.
(2) Vršilec direktorja poskrbi za predložitev predloga za vpis družbe v sodni register.
31. člen 
(konstituiranje nadzornega sveta) 
Nadzorni svet se mora konstituirati najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega odloka.
32. člen 
(rok sprejetja statuta družbe) 
Statut družbe mora biti sprejet najpozneje v roku treh mesecev po vpisu družbe v sodni register.
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-2
Bovec, dne 1. avgusta 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.