Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče, stran 5871.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 7. in 28. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13, 88/16) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/90, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 5. dopisni seji dne 7. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče 
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št. 70/96, 48/02, 52/02,108/05).
2. člen 
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja 7 članov:
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– 4 predstavniki ustanovitelja.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.«
3. člen 
V 9. členu odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sveta in njegov namestnik ne moreta biti predstavnika iste interesne strani.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Javni zavod Zdravstveni dom Radeče mora uskladiti statut zavoda in ostale splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka in po uskladitvi splošnih pravnih aktov zavoda preneha mandat vsem članom v svetu zavoda. Nov svet zavoda se mora konstituirati najkasneje v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
6. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-5/2017/4
Radeče, dne 7. julija 2017
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost