Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2003. Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E), stran 5803.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E)
 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2017.
Št. 003-02-7/2017-11
Ljubljana, dne 20. julija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZDRS-E) 
1. člen
V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 13. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, čeprav ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva njen izjemen prispevek k razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »prvega« dodata besedi »in drugega«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/17-3/12
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 1965-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik