Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1635. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč, stran 4491.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 17. redni seji dne 31. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja nadzor in obveznosti lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mirna Peč, način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih mest z iztrebki psov in omejitev gibanja psov na javnih mestih.
(2) Pravice in dolžnosti lastnikov in skrbnikov psov po tem odloku veljajo za fizično ali pravno osebo, ki je lastnik psa, ji je pes zaupan v varstvo ali ima psa na kakršenkoli način v posesti.
2. člen 
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– lastnik psa je fizična ali pravna oseba, ki je v centralnem registru psov navedena kot lastnik in ima v zvezi s tem pravice in obveznosti, ki so določene s predpisi, ki urejajo zaščito živali;
– skrbnik psa je fizična ali pravna oseba, ki odgovarja za psa, ne glede na to, ali je njegov lastnik ali zanj le skrbi. Skrbnik zapuščenega psa je imetnik zavetišča oziroma občina, če ne zagotovi zavetišča;
– javno zbiranje pomeni organiziran javni shod ali organizirano javno prireditev, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja javna zbiranja (npr. razstave, tekmovanja in predstave), javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojna ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
– pes pomočnik invalidov je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za pomoč invalidom in spremlja invalidno osebo ali svojega trenerja;
– pes vodič slepih je pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za vodenje slepih in spremlja slepo ali slabovidno osebo ali svojega trenerja;
– javno mesto je javni kraj, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV 
3. člen 
Lastnik ali skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali.
4. člen 
(1) Lastnik ali skrbnik psa mora z javnih mest sproti odstraniti pasje iztrebke.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka je lastnik ali skrbnik psa dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor (npr. vrečka, rokavica ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni osebi občinskega inšpekcijskega organa.
(3) Vsak lastnik ali skrbnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke, oziroma tam, kjer teh ni, v zabojnike za mešane ali biološke komunalne odpadke.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV 
5. člen 
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov;
– pokopališča;
– športna igrišča;
– javne prireditve brez dovoljenja organizatorja prireditve;
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Izjeme so službeni psi in psi vodiči slepih ter psi pomočniki invalidov.
Površine iz pete alineje prvega odstavka tega člena Občina Mirna Peč označi s posebnimi oznakami.
IV. NADZOR 
6. člen 
Nadzor nad izvajanjem 4. člena tega odloka opravljajo pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpekcijskega organa, nadzor nad izvajanjem prejšnjega člena tega odloka pa opravljajo pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva.
V. KAZENSKA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Z globo 50,00 EUR se za prekršek kaznuje lastnika ali skrbnika psa, ki je fizična oseba, če:
– s seboj nima ustreznega čistilnega pribora (npr. vrečke, rokavice ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov ali ga ob pozivu ne pokaže pooblaščeni uradni osebi občinskega inšpekcijskega organa (ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega odloka);
– pasjih iztrebkov ne odlaga v označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke, oziroma tam, kjer teh ni, v zabojnike za mešane ali biološke komunalne odpadke (ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena).
(2) Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje lastnika ali skrbnika psa, ki je fizična oseba, če:
– z javnih mest sproti ne odstrani pasjih iztrebkov (ravna v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena odloka);
– psa vodi na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, športna igrišča, pokopališča, javne prireditve brez dovoljenja organizatorja prireditve in druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami, pa ne gre za primer iz drugega oziroma tretjega odstavka 5. člena tega odloka (ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka).
(3) Z globo 200,00 EUR za prekrške iz prvega odstavka tega člena in z globo 500,00 EUR za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 100,00 EUR za prekrške iz prvega odstavka tega člena in z globo 250,00 EUR za prekrške iz drugega odstavka tega člena se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Občina Mirna Peč poskrbi za postavitev košev za pasje iztrebke na najbolj frekventnih mestih v roku enega leta od uveljavitve tega odloka, v skladu s katalogom urbane opreme v naseljih.
9. člen 
Za vse obveznosti lastnikov in skrbnikov psov, ki niso urejene s tem odlokom, se za kaznovanje in nadzor nad njihovim izvajanjem neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zaščito živali, in ostalih predpisov s tega področja.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017-1
Mirna Peč, dne 31. maja 2017
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost