Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, stran 4488.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 95. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 16. redni seji dne 7. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 
1. člen 
V 3. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/02 in 55/11) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: KSP Litija d.o.o.), izvajalec gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa je Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. (v nadaljevanju: Ceroz d.o.o.). KSP Litija d.o.o. za račun Ceroz d.o.o. povzročiteljem odpadkov zaračunava in izvaja izterjavo storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve. Medsebojna razmerja KSP Litija d.o.o. in Ceroz d.o.o. podrobneje uredita s pogodbo.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Povzročiteljem iz prejšnjega odstavka tega člena se količina zaračunanih odpadkov na postavki storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zniža za 30 %.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec redno odvaža odpadke. Odjemna mesta se nahajajo ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste oziroma ob vozni poti smetarskega vozila. Odjemno mesto je lahko oddaljeno od poti smetarskega vozila največ 10 metrov. V času odvoza je lahko na javni površini. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta.«.
4. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelji so dolžni na dan odvoza odpadkov posode za odpadke in tipizirane označene vreče za odpadke, razen tipiziranih velikih zabojnikov, z zbirnega mesta na odjemno mesto pripeljati do 7. ure zjutraj in jih po izpraznitvi vrniti nazaj. Povzročitelji so ne glede na letni čas dolžni omogočiti dostop do posod za odpadke. Po dogovoru z izvajalcem lahko proti plačilu v času odvoza odpadkov posode za odpadke z zbirnega mesta na odjemno mesto pripelje izvajalec.«.
5. člen 
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci so dolžni upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– preostanek odpadkov – enkrat na 14 dni,
– mešana embalaža – enkrat na 14 dni,
– biološki odpadki – enkrat tedensko,
– papir – enkrat na 14 dni,
– steklo – enkrat na 14 dni,
– kosovni odpadki – enkrat letno,
– posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev – enkrat letno.«.
6. člen 
Peti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov se določi v skladu z vsakokratnim veljavnim predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011-8
Litija, dne 7. junija 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.