Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2016, stran 4455.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 21. redni seji dne 30. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2016 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2016.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,964.039,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,697.416,28
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2,244.296,64
700 Davki na dohodek in dobiček 
2,067.140,00
703 Davki na premoženje 
163.254,46
704 Domači davki na blago in storitve 
11.943,21
706 Drugi davki 
1.958,97
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
453.119,64
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
94.081,56
711 Takse in pristojbine 
3.092,68
712 Denarne kazni 
911,88
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
355.033,52
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
55.069,22
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
55.069,22
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
211.553,50
74 
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 
211.553,50
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2,816.120,95
40 
TEKOČI ODHODKI 
1,098.996,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
252.642,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
41.378,43
402 Izdatki za blago in storitve 
755.122,95
403 Plačila domačih obresti 
3.598,49
409 Rezerve 
46.254,11
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1,164.245,71
410 Subvencije 
3.790,48
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
755.079,81
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
59.209,25
413 Drugi tekoči domači transferi 
346.166,17
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
425.906,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
425.906,03
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
126.972,24
430 Investicijski transferi 
126.972,24
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
+147.918,05
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
64.699,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
37.900,08
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
174.716,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
26.798,92
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–IX.=-III.
–147.918,05
XII.
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016
245.148,74
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-21/2017-137
Črenšovci, dne 30. maja 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost