Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1562. Odlok o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina, stran 4328.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 18. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji, postopek in upravičenci za dodelitev subvencije mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: Občina).
2. člen 
(1) Subvencija pripada upravičenim prosilcem, tj. mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec) kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju Občine.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki na dan vložitve popolne prijave še niso dopolnile 34 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let.
(4) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
(1) Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, ki na območju Občine prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine.
(2) V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta je pogoj za dodelitev subvencije, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta oziroma ima pravico graditi na tem zemljišču oziroma objektu (kot npr. stavbna pravica v korist upravičenca).
(3) Do subvencije ni upravičen, kdor:
– ima v lasti drug za bivanje primeren stanovanjski objekt na območju Občine,
– ima neporavnane obveznosti do Občine,
– ni občan Občine Hrpelje - Kozina.
(4) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencije:
– v primeru gradnje novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta v letu, v katerem je na Občino vložil vlogo za odmero komunalnega prispevka;
– v primeru nakupa nepremičnine v letu, ko je bila sklenjena prodajna pogodba za nepremičnino.
4. člen 
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša do največ 2.000,00 EUR.
(2) Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– do največ 500,00 EUR v kolikor gre za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju vaškega jedra, ki je zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine;
– do največ 300,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakup nepremičnine, ki se nahaja v naseljih z visoko starostno strukturo prebivalstva, in sicer tam, kjer je po podatkih statističnega urada povprečna starost nad 45 let;
– glede na oddaljenost od sedeža Občine, in sicer:
 od 5 km–10 km do največ 200,00 EUR in
 od 10 km in več do največ 500,00 EUR;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
en otrok do največ 200,00 EUR,
dva otroka do največ 300,00 EUR,
trije otroci ali več do največ 500,00 EUR.
5. člen 
(1) Postopek dodelitve subvencij po tem odloku se prične z objavo javnega razpisa, ki ga potrdi župan. Javni razpis se objavi na občinski spletni strani.
(2) Besedilo javnega razpisa mora obsegati najmanj:
– podatke o namenu javnega razpisa,
– upravičence,
– pogoje za dodelitev sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema in oddaje vlog,
– podatek o tem, da gre za razpis odprtega tipa z roki za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu javnega razpisa,
– podatke in dokumentacijo ter priloge, ki jih mora prosilec navesti in priložiti svoji vlogi,
– podatke o višini subvencije, ki jo lahko prosilec prejme,
– višino razpoložljivih sredstev v proračunu.
(3) Pravico do subvencije lahko uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis, v kateri morajo biti navedeni vsi podatki in priložena vsa dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
(4) Postopek vodi strokovna komisija, ki jo župan imenuje za ta namen. Dva člana komisije sta imenovana izmed uslužbencev občinske uprave.
(5) Strokovna komisija po poteku vsakega roka za oddajo vlog pristopi k odpiranju in obravnavi v roku prispelih vlog ter pripravi seznam prejemnikov s pripadajočo višino subvencije po posameznem upravičencu ter ga predloži direktorju občinske uprave, ki z odločbo razdeli sredstva med upravičence.
(6) Za vodenje postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
(7) Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva enakomerno razdelijo. Strokovna komisija obenem predlaga zaprtje javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
(8) Subvencija se upravičencu izplača na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je subvencija dodeljena.
6. člen 
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija po tem odloku, odtuji nepremičnino, za katero je bila subvencija dodeljena, v obdobju štirih let od dodelitve, mora prejeto subvencijo vrniti.
(2) Upravičenec mora dodeljeno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v štirih letih od prejema subvencije ne prijavi stalnega bivališča na nepremičnini, za katero mu je bila dodeljena.
(3) Če pristojni občinski organ ugotovi, da je upravičenec prejel subvencijo na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, mora prejeti znesek, skupaj s pripadajočimi obrestmi, vrniti.
(4) Rok za vračilo prejete subvencije je 30 dni:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena se rok šteje od dneva odtujitve nepremičnine, za katero je bila subvencija dodeljena,
– v primeru iz drugega odstavka tega člena se rok šteje od poteka enega leta od prejema subvencije,
– v primeru iz tretjega odstavka tega člena se rok šteje od ugotovitve pristojnega občinskega organa.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2017-5
Hrpelje, dne 25. maja 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost