Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1154. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, stran 3309.

  
Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB in 68/16), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 27. seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na območju Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK) določijo:
– prometna ureditev in
– pogoji in načini odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. cona 1, 2 in 3so posamezna območja znotraj Mestne občine Kranj, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil;
2. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme;
3. dostavni časje čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili znotraj območja za pešce;
4. dostavno mestoje del javne površine, namenjene parkiranju vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost;
5. dovolilnica za dostavo je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe dostavnega mesta, dodeljeno z odločbo iz točke 15 tega člena;
6. dovolilnica za prevoz je dokazilo, ki izkazuje pravico do prevoza območja za pešce, dodeljeno z odločbo iz točke 15 tega člena;
7. dovoljenje za dnevni dostop ali enkratni vstop v območje za pešce je dokazilo o plačilu takse za dnevno dostavo ali enkratni vstop v območje za pešce. Dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo;
8. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku s SMS, Moneto in podobnimi brezžičnimi plačili;
9. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm;
10. intervencijsko voziloje motorno vozilo, ki je posebej označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb;
11. izvajalecje izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč;
12. javna parkirna površinaje s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
13. javna površinaje površina v lasti MOK, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti …);
14. nujne servisne storitveso storitve, ki so nujno potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno potrebne za varno uporabo objekta;
15. odločba je odločba o pravici uporabe parkirnega mesta, uporabe dostavnega mesta ali do prevoza območja za pešce, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku z odločbo na predpisanem obrazcu in v skladu z določili tega odloka;
16. označitev časa prihoda pomeni označiti začetek parkiranja. Čas prihoda voznik označi tako, da namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno napiše uro začetka parkiranja ali skladno z določili tega odloka uporabi drugo ustrezno dokazilo o plačilu parkirnine. Če je parkirnina plačana z uporabo elektronskega načina plačila parkirnine, se čas prihoda ne označi, plačilo parkirnine pa se ugotavlja z vpogledom v elektronsko evidenco plačila parkirnine;
17. pajekje posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila;
18. parkirna dovolilnicaje dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega mesta, dodeljeno z odločbo iz točke 15 tega člena. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo;
19. parkirni listekje dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku;
20. parkirno mestoje del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila;
21. parkomatje naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj, s katerim se plača taksa in na katerem je označen čas začetka in čas dovoljenega parkiranja;
22. površina za kolesaje kolesarnica, površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobni površini, ki je namenjene parkiranju in izposoji koles;
23. pristojni organ je notranja organizacijska enota mestne uprave MOK, pristojna za promet;
24. souporaba avtomobilaje storitev, ki jo nudi gospodarska družba, kjer ponudnik nudi storitev souporabe vozil drugim uporabnikom preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira, aktivira in opravi plačilo storitve preko aplikacije;
25. stanovanjska enotaje prostor ali skupina prostorov, namenjenih trajnemu bivanju, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, in je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj;
26. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah (parkirnina), dostavo na občinskih cestah in prevoz po občinskih cestah znotraj območja za pešce.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH 
1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
3. člen 
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.
2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
2.1 Določitev javnih parkirnih površin in območij za pešce
4. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča);
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
5. člen 
Mestni svet MOK (v nadaljevanju: svet) z odredbo določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina;
– posamezna območja cone 1, 2 in 3 in
– območja za pešce.
2.2 Določitev višine parkirnine in drugih taks
6. člen 
Svet z odredbo določi:
– višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini;
– čas, v katerem se plačuje parkirnina;
– višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic in dovoljenj ter
– druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom za parkiranje, takso, dostavo in prevozom po območju za pešce.
2.3 Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
7. člen 
(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(3) Če parkirnina za parkiranje na javni parkirni površini ni določena, je parkiranje brezplačno.
8. člen 
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
(2) Na javni parkirni površini, na kateri parkiranje ni brezplačno, lahko stanovalci parkirajo vozila, ki so označena z veljavno parkirno dovolilnico, v skladu s pravicami in omejitvami iz dovolilnice, nameščene, kot to določa 18. točka drugega člena tega odloka.
(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, na kateri parkiranje ni brezplačno, mora označiti čas parkiranja v skladu s 16. točko drugega člena tega odloka, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.
(4) Po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina ali izdana dovolilnica, mora vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. V kolikor dokazilo o plačilu parkirnine ali dovolilnica ni vidna, kot to določa drugi in tretji odstavek tega člena, se šteje, da ustrezno dokazilo o plačilu parkirnine ali dovolilnica ni bila nameščena.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
9. člen 
(1) Na javni parkirni površini, ki ni označena, je parkiranje dovoljeno v skladu s prometno signalizacijo.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju z določilom prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu tako, da je čas začetka parkiranja dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(4) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja:
– ali vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta
– ali namestiti dokazilo o plačilu parkirnine skladno z določili 8. člena tega odloka, če gre za parkiranje na javni parkirni površini, na kateri je določeno plačilo parkirnine.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
11. člen 
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na podlagi določil tega odloka tudi z ustrezno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka.
(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic v skladu s tem odlokom;
– obrazce odločb in dovolilnic;
– velikost in obliko dovolilnic;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic;
– postopek preklica dovolilnic;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa;
– obliko dovoljenj za dnevni dostop ali enkratni vstop v območje za pešce.
(3) Upravičenost do dovolilnice se lahko preveri tudi preko vpogleda v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah ali preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
12. člen 
(1) Odločba o pravici do uporabe parkirnega mesta izda pristojni organ na podlagi vloge.
(2) Odločba o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za čas upravičenosti do uporabe parkirnega mesta.
13. člen 
Svet MOK lahko določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v coni 1, 2 ali 3.
14. člen 
(1) Na stanovanjsko enoto na območju cone 1 se lahko izda ena parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 1 in še ena dodatna parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 2 oziroma dve parkirni dovolilnici za parkiranje na območju cone 2.
(2) Na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto.
(3) Na območju cone 1 ali cone 2 lahko pristojni organ izjemoma izda še tretjo parkirno dovolilnico za parkiranje v coni 2, pod pogojem, da stanovanjske enote, kjer živi več generacij oseb, ki so v sorodstvenem razmerju z lastnikom stanovanjske enote, zaradi arhitekturnih ali konzervatorskih posebnosti ali zahtev ni mogoče razdeliti v več stanovanjskih enot.
(4) Na območju cone 3 se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.
15. člen 
Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic z odločbo omeji na območje, ki je ožje od območja cone, za katero je izdana parkirna dovolilnica, in sicer glede na območje njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.
16. člen 
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto),
ki jih izkaže v postopku izdaje odločbe o pravici uporabe parkirnega mesta.
(2) Upravičenec se lahko pravici do uporabe parkirnega mesta pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(3) Prednost do dodelitve pravice do uporabe parkirnega mesta imajo lastniki stanovanjske enote pred najemniki. Če je več lastnikov stanovanjske enote, pravico do dodelitve pravice do uporabe parkirnega mesta pridobi lastnik oziroma lastniki z največjim solastniškim deležem. Najemnik lahko pridobi pravico do uporabe parkirnega mesta le, če se lastnik stanovanjske enote pisno odpove pravici do uporabe parkirnega mesta v korist najemnika. Če je več najemnikov stanovanjske enote, pravico do uporabe parkirnega mesta pridobi najemnik, ki se izkaže s pisnim soglasjem ostalih najemnikov k vložitvi vloge za izdajo odločbe o pravici uporabne parkirnega mesta.
(4) Izjemoma je lahko na isti parkirni dovolilnici zapisanih več registrskih označb vozil v lasti ali uporabi stanovalcev iz iste posamezne stanovanjske enote, ki imajo stalno ali začasno prijavljeno prebivališče na območju cone, vendar pod pogojem, da vsaj ena oseba izpolnjuje vse pogoje za upravičenca iz prvega odstavka tega člena. Na dovolilnico se lahko zapiše največ pet registrskih označb vozil, takšno dovolilnico pa lahko hkrati uporablja samo eno vozilo, katerega registrska oznaka je vpisana na dovolilnici.
(5) V primeru, da oseba izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ne pa tudi pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, potrebuje pa nego in oskrbo ter vsakodnevno pomoč na domu, se lahko parkirna dovolilnica izjemoma glasi tudi na oskrbovalca, v korist katerega se je oskrbovanec za čas trajanja oskrbe pisno odpovedal pravici do uporabe parkirnega mesta.
17. člen 
(1) Če je za izdajo parkirne dovolilnice določena taksa v skladu z odredbo sveta MOK, se plača pred izdajo parkirne dovolilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.
(2) Letna parkirna dovolilnica na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda samo enkrat v letu za tekoče koledarsko leto in velja do konca januarja prihodnjega leta.
(3) Če se letna parkirna dovolilnica na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu.
(4) Veljavnost mesečne parkirne dovolilnice na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta je od prvega do zadnjega, z datumom zapisanega, dne na dovolilnici.
(5) Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja in skladno z določili tega člena.
(6) Upravičenec 15 dni pred iztekom veljavnosti parkirne dovolilnice pri izvajalcu vloži vlogo, s katero zaprosi za podaljšanje časa veljavnosti parkirne dovolilnice, in vlogi priloži ustrezna dokazila v skladu s 16. členom tega odloka. Izvajalec po preveritvi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje glede na odločbo o pridobitvi pravice do uporabe parkirnega mesta, upravičencu izda novo parkirno dovolilnico. Če izvajalec ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev za pravico do uporabe parkirnega mesta, o tem v roku petih dni obvesti pristojni organ.
2.4 Parkiranje uradnih oseb
18. člen 
(1) Parkiranje na javni parkirni površini je s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge dovoljeno vozilom:
– Medobčinskega inšpektorata Kranj pri opravljanju nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora;
– izvajalcev gospodarskih javnih služb, pri opravljanju nalog gospodarske javne službe in
– pristojnega organa.
(2) Medobčinski inšpektorat Kranj sme pri opravljanju nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s posameznimi določili tega odloka.
2.5 Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih
19. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta uporabljajo izključno za parkiranje:
– vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– vozil MOK, javnih podjetij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK;
– vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nastanitvene dejavnosti in njihovih gostov;
– vozil tujih diplomatskih predstavništev;
– električnih vozil, ki jih poslovni subjekti oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«.
(2) Parkiranje na posameznih parkirnih mestih iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le s parkirno dovolilnico na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta, ki jo izda pristojni organ, razen za vozila iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Način uporabe, nadzora, plačila stroškov, varovanja in plačila parkirnih mest ter ostale pravice in obveznosti, vezane na posamezna parkirna mesta iz prvega odstavka tega člena se določijo s posebno pogodbo med MOK in upravičencem do rezerviranega parkirnega mesta.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za vsakokratni prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
20. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(2) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih mestih iz prejšnjega odstavka je največ 30 minut.
(3) Za parkiranje na površini iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
(4) V vozilu, parkiranem na označenih parkirnih mestih iz prvega odstavka tega člena, je treba označiti čas prihoda.
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa kratkotrajnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(7) Voznik mora vozilo po preteku časa brezplačnega parkiranja odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.
(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom četrtega in sedmega odstavka tega člena.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.
2.6 Ureditev parkiranja vozil invalidov
21. člen 
(1) Invalidi lahko na urejenih in označenih javnih parkirnih mestih, kjer je obvezno plačilo parkirnine, brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri.
(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide, tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 8. členu tega odloka.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega in petega odstavka tega člena.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
2.7 Dostavna mesta na občinskih cestah
22. člen 
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na občinskih cestah, ki so namenjena opravljanju dostave tovora oziroma blaga z dostavnimi vozili in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Uporaba dostavnih mest je dovoljena le z veljavno dovolilnico za dostavo na podlagi izdane odločbe o pravici do uporabe dostavnega mesta. Dovolilnica za dostavo mora biti nameščena v vozilu, ki uporablja dostavno mesto na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Odločbo iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge:
– prevoznika, ki opravlja dostavo;
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih;
– lastnika poslovnega prostora oziroma druge nepremičnine, ki opravlja dejavnost dostave, servisa ali druge storitvene dejavnosti.
(4) Odločba iz drugega odstavka tega člena se izda, če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neobhodno terja vožnjo in ustavljanje zaradi nakladanja ali razkladanja tovora v bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila razviden iz naročilnice, dobavnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta.
(5) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, vendar ne več kot 30 minut. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za samo izvedbo storitve, vendar ne več kot 30 minut.
(6) V vozilu, parkiranem na dostavnem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega člena, je potrebno označiti čas prihoda.
(7) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku dovoljenega časa parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na dostavnem mestu, ni dovoljena.
(8) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(9) Voznik mora po preteku časa, določenega v petem odstavku tega člena vozilo odpeljati oziroma odstraniti z dostavnega mesta.
(10) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, petim, šestim ali devetim odstavkom tega člena.
(11) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s sedmim ali osmim odstavkom tega člena.
23. člen 
(1) Za uporabo dostavnih mest iz prvega odstavka 22. člena tega odloka se plača letna ali mesečna taksa. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.
(2) Taksa iz prejšnjega odstavka se plača v enkratnem znesku pred izdajo dovolilnice za dostavo.
(3) Letna odločba o pravici do uporabe dostavnega mesta in dovolilnica za dostavo se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.
(4) Če se letna odločba in dovolilnica za dostavo izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu. Letna odločba in dovolilnica za dostavo se lahko izda samo enkrat v letu.
(5) Veljavnost mesečne dovolilnice za dostavo je skladno z izdano odločbo o pravici do uporabe dostavnega mesta od prvega do zadnjega, z datumom zapisanega, dne na dovolilnici.
2.8 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil
24. člen 
Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi postajališča za avtotaksi vozila, na kateri je dovoljeno parkiranje le za avtotaksi vozila v skladu z določili vsakokrat veljavnega odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOK.
2.9 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon
25. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih iz prvega odstavka tega člena največ za tri ure.
(3) Voznik mora v vozilu na električen pogon, ki je parkirano na označenem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega člena, označiti čas prihoda.
(4) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.
2.10 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev
26. člen 
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev je dovoljeno le na javni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje tovornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1400 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
27. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna mesta za avtobuse.
(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse znaša največ 15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališča za avtobuse zapustiti.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1400 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
2.11 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov
28. člen 
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površini, ki je določena za parkiranje teh vozil.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje bivalnih vozil, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1400 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
2.12 Ureditev parkiranja enoslednih vozil in podobnih vozil
29. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, rikš in mopedov.
(2) Kolesa, rikše in mopede je dovoljeno parkirati le na za to posebej določenih mestih.
(3) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa se lahko parkira tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Prepovedano je prislanjati kolesa in skiroje na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.
(5) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, rikš in mopedov, se parkirnina ne plačuje.
(6) Za uporabo parkirnih prostorov iz tretjega odstavka tega člena za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili šestega odstavka tega člena.
2.13 Prepovedi parkiranja
30. člen 
(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi določbami tega odloka, je prepovedano parkirati ali ustavljati tudi:
1. na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni površini ali drugi površini v lasti MOK brez njenega soglasja;
2. na smernem vozišču označenim s sredinsko ločilno črto;
3. na tržnici, rekreacijskih površinah, pokopališču ali na katerikoli drugi javni površini in drugi površini v lasti MOK, razen na površini v skladu z določbami tega odloka;
4. na površini za kolesa ali drugi površini, namenjeni izključno vožnji koles;
5. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka na energetsko, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;
6. na javni površini ali drugi površini v lasti MOK, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve;
7. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 5., 6. ali 7. točko prvega odstavka tega člena.
3. Območja za pešce
3.1 Določitev območij za pešce
31. člen 
(1) Območja za pešce z odredbo določi Svet MOK.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
3.2 Omejitve vožnje in parkiranja v območjih za pešce
32. člen 
(1) Na območjih za pešce je dovoljen promet kolesarjev in uporabnikov posebnih prevoznih sredstev tako, da ne ogrožajo pešcev, in vozil z dovoljenjem iz 35. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozili na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu, in s turističnim vlakcem.
(3) Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega na podlagi vsakokrat veljavnih zakonskih predpisov s področja pravil v cestnem prometu, dovoljen promet z dovolilnico na podlagi odločbe še za:
– vozila izvajalcev gospodarskih javnih služb in drugih javnih služb v MOK za potrebe izvajanja storitev gospodarskih in drugih javnih služb;
– vozila za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov;
– avtotaksi vozila z veljavno odločbo za izvajanje avtotaksi prevozov na območju mestne občine Kranj;
– vozila, namenjena izvajanju protokolarnih in novinarskih dejavnosti.
(4) Za dnevni dostop ali enkratni vstop v območje za pešce se izda dovoljenje za dnevni dostop ali enkratni vstop v območje za pešce, za katerega se plača taksa v skladu z odredbo sveta. Na podlagi dovoljenja za dnevni dostop je možen večkratni vstop v območje za pešce v istem dnevu, pri čemer mora upravičenec vozilo parkirati na označenih parkirnih mestih. Dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira v nasprotju s petim ali sedmim odstavkom tega člena.
33. člen 
(1) Na območjih za pešce s popolno prepovedjo prometa je prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen:
– z motornimi vozili imetnikov veljavne parkirne dovolilnice za območje cone 2, ki so parkirno dovolilnico pridobili v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov veljavne parkirne dovolilnice za parkiranje v območju za pešce, skladno z določili prvega odstavka 37. člena tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov z veljavno dovolilnico za dostavo na posameznih dostavnih mestih na območju za pešce s popolno prepovedjo prometa, skladno z določili prvega odstavka 36. in prvega odstavka 38. tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov veljavne dovolilnice za prevoz območja za pešce s popolno prepovedjo prometa, skladno z določili 39. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom je dovoljena vožnja:
– z motornimi vozili imetnikov veljavne parkirne dovolilnice za območje cone 2, ki so parkirno dovolilnico pridobili v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov veljavne parkirne dovolilnice za parkiranje v območju za pešce, skladno z določili drugega odstavka 37. člena tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov z veljavno dovolilnico za dostavo v območju za pešce, skladno z določili prvega odstavka 36. in prvega odstavka 38. člena tega odloka;
– z motornimi vozili imetnikov veljavne dovolilnice za prevoz območja za pešce z omejenim lokalnim prometom, skladno z določili 39. člena tega odloka.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
34. člen 
(1) Do posameznih parkirnih mest, ki so s prometno signalizacijo označena znotraj območij za pešce, je dovoljen promet motornih vozil po najkrajši možni poti ter tako, da ne ogrožajo ali ovirajo ostalih udeležencev v prometu, pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem iz 35. člena tega odloka.
(2) Na območjih za pešce s popolno prepovedjo prometa je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo in razen v času dostave skladno s 36. členom tega odloka.
(3) Za upravičenca iz 16. člena tega odloka, ki ima stalno ali začasno prebivališče v območju za pešce je na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom dovoljeno ustavljanje motornih vozil za vstop in izstop potnikov. Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa lahko upravičenec ustavi le za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja. Za upravičenca po tem odstavku se šteje tudi oseba iz petega odstavka 16. člena tega odloka.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
35. člen 
(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem izvajalca in skladno z vsebino dovoljenja dovoljen promet vozil in nujno potrebni čas parkiranja za potrebe izvajanja:
– gradbenih obrtniških del;
– prireditev;
– nujnih servisnih storitev;
– dejavnosti državnih organov;
– dejavnosti MOK.
(2) Upravičenci do parkirne dovolilnice v območju za pešce, upravičenci do dovolilnice za prevoz po 40. členu tega odloka in lastniki ali najemniki stanovanjske enote v območju za pešce, ki imajo tam prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, imajo za nujne servisne storitve pravico do brezplačnega omejenega števila vstopov v območje za pešce v skladu z odredbo sveta MOK.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena in dokazilo o pravici do brezplačnega vstopa iz drugega odstavka tega člena mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru, da je na dovoljenju določen maksimalen čas dovoljenega parkiranja, lahko voznik parkira najdlje za čas, določen na dovoljenju. Na vidnem mestu v vozilu mora biti označen tudi čas prihoda vozila v območje za pešce.
(4) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.
(5) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.
3.3 Dostava na območju za pešce
36. člen 
(1) Dostava na območjih za pešce se z dovolilnico na podlagi izdane odločbe o pravici do uporabe dostavnega mesta izvaja v dostavnem času, in sicer vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.
(2) Vozniki dostavnih vozil morajo pri opravljanju dostave v dostavnem času ustaviti vozilo za izvršitev dostave na posameznih dostavnih mestih ali pa neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogrožajo ali ovirajo ostalih udeležencev v prometu, pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem iz 35. člena tega odloka.
(3) V dostavnem času med 6.00 in 10.00 uro je dovoljeni čas za parkiranje, čas potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja ali čas za izvajanje servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za samo izvedbo storitve.
(4) Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo to območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem iz 35. člena tega odloka.
(5) Dovolilnica za dostavo mora biti nameščena v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim četrtim ali petim odstavkom tega člena.
37. člen 
(1) Kot veljavna dovolilnica za dostavo na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa se šteje tudi parkirna dovolilnica za parkiranje na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in dovolilnica, izdana na podlagi 40. člena tega odloka.
(2) Kot veljavna dovolilnica za dostavo v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom štejeta tudi parkirna dovolilnica za parkiranje na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in parkirna dovolilnica za parkiranje na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom in dovolilnica, izdana na podlagi 40. člena tega odloka.
38. člen 
(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih razlogov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena izda odločbo o pravici do uporabe dostavnega mesta tudi za potrebe izvajanja dostave izven dostavnega časa, vendar največ za 30 minut.
(2) Dostava na posameznih dostavnih mestih v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dovoljena tudi izven dostavnega časa skladno z vsebino odločbe o pravici do uporabe dostavnega mesta in dovolilnice za dostavo na dostavnih mestih v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
(3) Dostava na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom je dovoljena tudi izven dostavnega časa skladno z vsebino odločbe o pravici do uporabe dostavnega mesta in dovolilnice za dostavo, in sicer za čas, potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, vendar ne več kot 30 minut.
(4) Vozniki morajo pri opravljanju dostave iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo za izvršitev dostave na posameznih dostavnih mestih ali pa neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogrožajo ali ovirajo ostalih udeležencev v prometu, pešcev, vozil med opravljanjem dejavnosti iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem iz 35. člena tega odloka.
(5) V času trajanja dostave na podlagi določil tega člena, mora biti na vozilu označen čas prihoda. Prav tako pa mora biti v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla nameščena veljavna dovolilnica za dostavo in sicer tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(6) Voznik mora po preteku časa, določenega v prvem odstavku tega člena vozilo odpeljati oziroma odstraniti.
(7) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za dostavo z namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.
(8) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljeno.
(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s sedmim ali osmim odstavkom tega člena.
3.4 Prevoz do lastnega parkirnega mesta v območju za pešce ali lastne nepremičnine
39. člen 
(1) Vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce lahko z dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa, kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega parkirnega mesta ali garaže.
(2) Vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, lahko z dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega parkirnega mesta ali garaže.
(3) Lastnik nepremičnine ima pravico do brezplačnega omejenega števila prevozov območja za pešce do lastne nepremičnine v skladu z odredbo sveta MOK.
(4) Dovolilnica za prevoz ali dokazilo o pravici do brezplačnega prevoza območja za pešce iz tretjega odstavka 39. člena mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili četrtega odstavka tega člena.
40. člen 
(1) Dovolilnica za prevoz se na podlagi odločbe pristojnega organa izda upravičencu pod pogojem, da:
– ima stalno ali začasno prebivališče znotraj območja za pešce oziroma poslovne prostore, v katerih opravlja dejavnost, znotraj območja za pešce;
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), kar izkaže v postopku izdaje dovolilnice za prevoz;
– je lastnik ali najemnik parkirnega mesta ali garaže za lastne potrebe znotraj območja za pešce.
(2) Za zaposlene iz drugega odstavka prejšnjega člena vloži vlogo za izdajo odločbe o pravici do prevoza po pooblastilu delodajalec, ki izpolnjuje pogoja iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih mest ali garaž, ki jih imajo na območju za pešce v lasti upravičenci iz prejšnjega člena.
41. člen 
(1) Dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa se izda upravičencu na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.
(2) Stanovalec, ki ima začasno prebivališče v območju za pešce, je upravičen do pridobitve pravice za prevoz in dovolilnice za prevoz za čas trajanja bivanja.
(3) Upravičenec ob izdaji dovolilnice iz tega člena ni zavezanec za plačilo letne takse.
3.5 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami
42. člen 
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami, s katerimi upravlja izvajalec.
(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.
43. člen 
(1) Imetnik dovolilnice, ki mu omogoča več kot enkratni vstop in izstop v območje za pešce, pridobi pri izvajalcu za vsako tako dovolilnico eno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce za lastno uporabo oziroma se mu omogoči dostop preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
(2) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi ponarejeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali ki na drug način zlorabi sistem nadzora upravljanja prometa tako, da si omogoči vstop ali izstop brez ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(3) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce, nima pa ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(4) Z globo v višini 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki z napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce omogoči vstop ali izstop na območje za pešce tretji osebi, ne glede na to ali ima ta oseba ustrezno pravico vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
44. člen 
(1) Prečkanje premičnih fizičnih zapor je dovoljeno samo posamično, kar pomeni, da lahko posameznik z vozilom prečka premične fizičnih zapore šele, ko sam izkaže ustrezno pravico do vstopa oziroma izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(2) Z globo v višini 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena.
4. Odvzem pravic
45. člen 
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali pravice prevoza območja za pešce, če se:
– izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični ali
– izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.
(3) Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena izvajalcu ali pristojnemu organu MOK vrniti dovolilnico in napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor za varovanje območij za pešce.
(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce.
(5) Občinski redar oziroma izvajalec odvzame neupravičeno uporabljeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali dovolilnico vozniku in ju pošlje pristojnemu organu. O odvzemu se izda potrdilo.
5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
46. člen 
(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
47. člen 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja pristojni organ, izvajalec ali s strani MOK pooblaščena oseba.
48. člen 
Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko občinski redar pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.
49. člen 
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:
– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja, ipd.
(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 51. člena tega odloka.
III. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL 
50. člen 
Poleg primerov, določenih z zakonom, sme občinski redar pisno odrediti odstranitev nepravilno parkiranega vozila v primeru ogrožanja ali oviranja drugih udeležencev v prometu z javne prometne površine ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za kolesarje;
2. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;
3. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;
4. da je vozilo parkirano v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu;
5. da je vozilo parkirano na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila, pri čemer je zaradi vstopa ali izstopa potnika dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu;
6. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
7. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
8. da je vozilo parkirano na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi;
9. da je vozilo parkirano na katerikoli prometni površini, ki ni namenjena prometu vozil, ali ki ni namenjena prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina, trg, podhod, nadhod, klančina in podobno);
10. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v prometu ali ovira uradno osebo pri izvajanju nalog ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja tam prepovedana;
11. da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini ter na drugi podobni površini;
12. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
13. da je vozilo parkirano na smernem vozišču s sredinsko ločilno črto;
14. da je vozilo več kot 5 dni parkirano na plačljivem parkirnem mestu na in ob občinski cesti brez plačila ali 5 dni po poteku plačane parkirnine.
51. člen 
Občinski redar sme izvajalcu pisno odrediti prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
2. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
3. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.
52. člen 
Svet MOK s posebnim pravilnikom določi:
– podrobnejše postopke;
– cene;
– stroške in
– druge pogoje
povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.
53. člen 
(1) Občinski redar lahko pod pogoji, določenimi s pravilnikom iz prejšnjega člena tega odloka, pisno odredi tudi:
– odstranitev pokvarjenega, izločenega ali poškodovanega vozila in
– zapuščenega vozila.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani skladno z odredbo, ga na njegove stroške odstrani s strani pristojnega organa izvajalec. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
54. člen 
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Medobčinski inšpektorat Kranj vodi evidenco o odstranitvi vozil in mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila takoj obvestiti Policijo.
(4) Izvajalec mora o vsaki opravljeni prestavitvi vozila takoj obvestiti Medobčinski inšpektorat Kranj in Policijo.
(5) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
IV. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA 
55. člen 
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
(3) Lastnik, imetnik pravice uporabe vozila oziroma voznik, kateremu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ne sme omogočiti, dopustiti ali dovoliti vožnjo vozila osebi, ki kaže znake nezanesljivega ravnanja ali osebi, ki ne sme voziti tega vozila.
V. NALOGE IZVAJALCA 
56. člen 
(1) Izvajalec na podlagi tega odloka izdaja dovoljenja za dnevni dostop in enkratni vstop v območje za pešce v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ter dovoljenja na podlagi prvega odstavka 35. člena tega odloka.
(2) Izvajalec na podlagi izdane odločbe izda dovolilnico in tehnični pripomoček, o tem vodi evidenco v skladu s splošnimi akti, izdanimi na podlagi tega odloka, in obvešča pristojni organ o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za upravičence do uporabe parkirnega mesta v skladu s šestim odstavkom 17. člena tega odloka.
(3) Izvajalec izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja v skladu z 58. členom tega odloka.
VI. NADZOR 
57. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravljajo občinski redarji Medobčinskega inšpektorata Kranj, kot pooblaščene uradne osebe.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.
(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.
(4) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku ali potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma nemotenega poteka postopka.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
58. člen 
(1) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja lahko poleg pooblaščene uradne osebe določene v prejšnjem členu tega odloka, opravlja izvajalec.
(2) Če izvajalec ugotovi kršitev določil tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu MOK za uvedbo prekrškovnega postopka.
(3) Uporabnik vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z veljavno dovolilnico in ki je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu plača celodnevno parkirnino. V primeru plačila zneska iz prejšnje povedi izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 
Svet MOK sprejme akte iz 5. člena, 6. člena, prvega odstavka 31. člena in 52. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
60. člen 
Župan MOK sprejme akt iz drugega odstavka 11. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
61. člen 
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11 in 8/12).
62. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11 in 8/12) in naslednji predpisi, izdani na njegovi podlagi:
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (Uradni list RS, št. 14/09, 44/09, 32/10, 106/10 in 30/16),
– Odredba o cenah za odstranitev vozil (Uradni list RS, št. 64/14) in
– Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil (Uradni list RS, št. 67/11),
ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih predpisov, izdanih na podlagi tega odloka, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
63. člen 
(1) Po uveljavitvi aktov iz 59. in 60. člena tega odloka izvede MOK po uradni dolžnosti postopke izdaje odločb in dovolilnic, skladno z določili tega odloka. Dosedanji upravičenci do dovolilnice morajo do 31. 7. 2017 na podlagi poziva MOK predložiti dokazila, ki izkazujejo upravičenost do dovolilnice skladno z določbami tega odloka.
(2) Dovolilnice, izdane na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, veljajo do 31. 1. 2019.
(3) Za postopke iz prvega odstavka tega člena se v skladu z 22. členom zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) upravna taksa ne plača.
(4) S 15. 9. 2017 prenehajo veljati vse dovolilnice, izdane na podlagi Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11 in 8/12).
(5) Imetnik dovolilnice, ki mu ni izdana nova dovolilnica na podlagi določil tega odloka, zaradi česar mu dovolilnica, izdana na podlagi Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11 in 8/12) preneha veljati skladno z določilom prejšnjega odstavka tega člena, mora do 15. 9. 2017 vrniti dovolilnico in napravo izvajalcu ali pristojnemu organu MOK za upravljanje premičnih fizičnih zapor za varovanje območij za pešce.
(6) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce.
64. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z uveljavitvijo aktov iz 59. in 60. člena tega odloka.
Št. 007-2/2017-2-(46/09)
Kranj, dne 19. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost