Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1151. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče«, stran 3302.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US:U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno (novo) komunalno opremo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini,
– podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu investitorju pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Odlok Občine Ivančna Gorica, ki ureja program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Ivančna Gorica) se uporablja pri vseh vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen 
(obračunsko območje) 
Obračunsko območje programa opremljanja je enako za vsako vrsto nove in obstoječe komunalne opreme posebej in obsega območje Gospodarske cone Škrjanče kot je opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI 
5. člen 
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo) 
Na območju pred izvedbo projekta ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih objektov, kot so predvideni s prostorskim aktom.
6. člen 
(komunalna oprema po izvedeni investiciji) 
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni prometno omrežje z razsvetljavo, kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno), vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in elektroenergetsko omrežje. Navedena infrastruktura se bo navezovala na obstoječo komunalno opremo v bližini.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme po cenah november 2016 so sledeči:
Postavka
Skupni stroški 
v EUR
Obračunski 
stroški v EUR
1. Cestno omrežje
1.285.915,14
1.285.915,14
2. Vodovodno omrežje
111.731,40
111.731,40
3. Meteorna kanalizacija
308.270,82
308.270,82
4. Fekalna kanalizacija
309.320,00
309.320,00
Skupaj
2.015.237,36
2.015.237,36
8. člen
(časovni načrt) 
Predviden je naslednji časovni načrt:
– pridobitev lastninskih in drugih stvarnih pravic
do leta 2020
– izdelava projektne in tehnične dokumentacije
do leta 2020
– gradnja komunalne opreme
do leta 2020
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja
do leta 2020
9. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
(2) Investitor in občina lahko podpišeta pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami) in se dogovorita, da bo investitor sam zgradil celotno še nezgrajeno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na novo komunalno opremo.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela =
površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna =
neto tlorisna površina
Dt = 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost =
faktor dejavnosti
i =
posamezna vrsta komunalne opreme
j =
posamezno obračunsko območje
(2) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov. Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
11. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo in
– namembnost objekta.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Ivančna Gorica.
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Ivančna Gorica.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po določilih prostorskega akta.
(5) Neto tlorisna površina objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
12. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
Cp(ij) 
(EUR/m2)
Ct(ij) 
(EUR/m2)
1. Cestno omrežje
9,688
16,282
2. Vodovodno omrežje
0,842
1,415
3. Meteorna kanalizacija
2,322
3,903
4. Fekalna kanalizacija
2,330
3,917
Skupaj
15,182
25,517
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo območje priključevalo
Komunalna oprema
Cp(ij) 
(EUR/m2)
Ct(ij) 
(EUR/m2)
1. Obstoječe vodovodno omrežje
2,420
13,638
2. Obstoječe cestno omrežje
3,316
18,581
3. Obstoječe kanalizacijsko omrežje
1,954
10,861
4. Obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki
0,312
1,748
Skupaj
8,002
44,828
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Indeksiranje se izvaja od dneva uveljavitve tega odloka dalje.
14. člen 
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja) 
(1) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju lahko občina in investitor dogovorita, da bo investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotovil opremljenost zemljišča s komunalno opremo.
(2) Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo kot lastna vlaganja v komunalno opremo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal občini v trajno last in upravljanje. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal komunalni prispevek za tisti del komunalne opreme, ki jo je zgradil.
(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(4) S pogodbo se tudi opredeli, da bo investitor zagotovil brezplačno razpolagalno pravico na zemljiščih v zasebni lasti, preko katerih potekajo komunalni vodi, če bo to potrebno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
16. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0150/2014-115
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost