Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016, stran 3288.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 12. seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2016, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Horjul za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,394.699
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,229.081
70
DAVČNI PRIHODKI
1,781.254
700 Davki na dohodek in dobiček
1,531.391
703 Davki na premoženje
229.643
704 Domači davki na blago in storitve
17.684
706 Drugi davki
2.536
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
447.827
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
183.642
711 Takse in pristojbine
1.315
712 Denarne kazni
30.358
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.449
714 Drugi nedavčni prihodki
188.063
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
31.896
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
31.896
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
133.722
740 Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij
133.722
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,059.446
40
TEKOČI ODHODKI
621.133
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
164.343
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.070
402 Izdatki za blago in storitve
403.720
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
785.449
410 Subvencije
47.376
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
583.097
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
47.396
413 Drugi tekoči domači transferi
107.580
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
377.820
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
377.820
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
275.044
431 Investicijski transferi neprof. org., javnim podjetjem
33.071
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom
241.973
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
335.253
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA
0
55 
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
335.253
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
335.253
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
9009 Splošni sklad za drugo
335.253
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 3,958.584,33 EUR.
3. člen 
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,950.082,61 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2017 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2016 in 2017.
Kot namenska sredstva se iz leta 2016 prenašajo sredstva požarne takse v višini 814,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 89.827,86 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 znaša 0 EUR.
4. člen 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2017-2
Horjul, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost