Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1052. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik, stran 3116.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa vrste socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence in postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
Socialno varstvena dejavnost v občini obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov in družin.
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku in družini.
3. člen 
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira občina so:
– družinski pomočnik,
– pomoč družini na domu,
– storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in posebni socialni zavodi),
– stroški pogrebnih storitev,
– delovanje Območnega združenja Rdečega križa Kamnik.
– sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino.
Občina v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno akcijsko skupino in za ta namen zagotovi sredstva za njeno delovanje.
Občina lahko načrtuje, financira in izvaja politike razvoja socialnega podjetništva na območju Občine Kamnik oziroma na ravni razvoja regije.
Skladno s finančnimi zmožnostmi občina zagotavlja sredstva v vsakoletnem Odloku o proračunu občine.
4. člen 
Občina zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se stroški socialno varstvene storitve iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena odloka v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu navedenega zavoda.
5. člen 
Izvajalci storitev so naslednji:
– javni zavodi,
– zasebni zavodi,
– društva, nevladne in druge prostovoljne in neprofitne organizacije.
6. člen 
Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz naslednjih virov:
– Občina Kamnik,
– druge občine,
– pristojna ministrstva,
– evropska sredstva,
– donacijska in sponzorska sredstva,
– drugo.
II. DRUŽINSKI POMOČNIK 
7. člen 
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba).
8. člen 
Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, katerega se času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, v skladu z veljavno zakonodajo.
Postopek o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika vodi pristojni center za socialno delo v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen 
Če je invalidna oseba lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča. O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine, pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.
III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
10. člen 
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
11. člen 
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko opravljajo javni socialno varstveni zavodi (domovi za starejše ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.
12. člen 
K ceni storitve pomoči na domu si mora izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik.
Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu opravlja storitev pomoči na domu skladno z veljavno zakonodajo.
13. člen 
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoči na domu, lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino v korist občine, vendar le v primeru, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine, pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.
IV. STORITVE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH, KADAR JE UPRAVIČENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC DELNO ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA 
14. člen 
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Institucionalno varstvo opravljajo domovi za starejše (splošni socialni zavodi) na območju Republike Slovenije. Domovi za starejše lahko opravljajo tudi institucionalno varstvo za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti.
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle opravljajo posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe.
Varstveno delovni centri so javni socialno varstveni zavodi, ki pokrivajo potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno delovni centri opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč družinam duševno in telesno prizadetih oseb. Varstveno delovni centri lahko opravljajo tudi posebne oblike priprav na zaposlitev.
15. člen 
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena odloča in vodi postopek pristojni center za socialno delo.
16. člen 
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira omenjeno storitev.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.
V. STROŠKI POGREBNIH STORITEV
17. člen 
Stroške pogrebnih storitev za pokojne občane Občine Kamnik, ki so brez dedičev ali le-ti finančno niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, plača občina. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je potrebno opraviti v skladu z voljo umrlega. Občina krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
VI. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK 
18. člen 
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije.
Rdeči križ sestavljajo lokalne organizacije in sicer na območju občine je Območno združenje Rdečega križa Kamnik (v nadaljnjem besedilu: OZ RK Kamnik).
Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno pogodbo o sofinanciranju delovanja OZ RK Kamnik in njegovega specifičnega programa lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja OZ RK Kamnik, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov.
19. člen 
OZ RK Kamnik za občino opravlja predvidoma naslednje naloge:
– izvaja socialno dejavnost,
– izvaja krvodajalske akcije in pridobivanje darovalcev človeških organov (skupaj s Slovenijatransplant),
– izvaja različne oblike izobraževanj (nega bolnikov na domu, tečaji prve pomoči …),
– izvajanje dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajanje aktivnosti z mladimi (sodelovanje s šolami, vrtci …),
– izvaja letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok,
– izvaja pomoč pri delu s starostniki (obiskovanje starejših, srečanja …),
– izvaja službo za poizvedovanje (pogrešane osebe, begunci, razdružene družine …),
– izvaja informativno propagandno dejavnost,
– druge naloge, ki se dogovorijo s pogodbo.
VII. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 
20. člen 
Občina za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija deluje v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih in karitativnih programov v Občini Kamnik.
21. člen 
Občina na javnem razpisu sofinancira naslednje programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– programi, ki omogočajo izvajanje karitativne dejavnosti,
– programi za delo z zasvojenimi,
– programi medgeneracijskih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja,
– programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov,
– individualno družabništvo.
VIII. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI, POMEMBNI ZA OBČINO 
22. člen 
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, so naslednji:
– enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Kamnik,
– enkratna denarna pomoč,
– novoletna obdaritev varovancev nevladnih organizacij in zavodov,
– skrb za brezdomce,
– sofinanciranje programov rejencev in rejnikov iz Občine Kamnik,
– program Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov,
– program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju,
– program Dnevni center za invalidne osebe,
– nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe,
– razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov,
– letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
– mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk,
– socialno podjetništvo.
1. Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Kamnik
23. člen 
Enkratna denarna pomoč za novorojence je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
24. člen 
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence, so podrobneje določeni v Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik.
2. Enkratna denarna pomoč v Občini Kamnik
25. člen 
Enkratna denarna pomoč je namenjena posamezniku ali družini, ki se je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče, izgube dohodkov in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) znašla v posebej težkih socialnih razmerah.
Enkratno denarno pomoč lahko upravičenec prejme enkrat letno.
26. člen 
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči, so podrobneje določeni v Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči v Občini Kamnik.
3. Obdaritev varovancev nevladnih organizacij in zavodov
27. člen 
Občina zagotavlja sredstva za obdaritev oseb, ki so nameščene v zavode (Dom starejših občanov Kamnik), in drugih ranljivih oseb, ki so vključene v druge oblike organiziranega varstva in pomoči, ki jih na podlagi tega odloka sofinancira Občina Kamnik.
4. Skrb za brezdomce
28. člen 
Občina skupaj s Centrom za socialno delo Kamnik rešuje problematiko brezdomcev. Pristojni center nudi pomoč osebam v smislu urejanja njihovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja, iskanja možnosti zaposlitve, druženja in s tem širjenja socialne mreže.
Občina zagotavlja sredstva za plačilo nastanitvenih možnosti za brezdomce, prav tako jim svetuje oziroma pomaga z urejanjem možnih rešitev za blaženje njihovih stisk (za dodelitev enkratne denarne pomoči, obiskovanje Razdelilnice brezplačnih toplih obrokov in podobno).
29. člen 
Uporabniki so materialno in socialno ogrožene brezdomne osebe, brez premoženja, s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik. Uporabniki so prejemniki denarne socialne pomoči, nizke starostne ali invalidske pokojnine ali prejemajo drug minimalni dohodek.
Uporabnik, ki nima urejene denarne socialne pomoči, je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev pristojnega centra za socialno delo, takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za pridobitev materialnih pravic.
5. Sofinanciranje programov rejencev in rejnikov iz Občine Kamnik
30. člen 
Izvajanje nadstandardnih programov v okviru rejniške službe strokovno vodi pristojni center za socialno delo. Občina po svojih zmožnostih zagotavlja sredstva za strokovna izobraževanja rejnikov, srečanja in novoletna obdarovanja rejencev in rejnikov iz občine Kamnik ter morebitne druge programe, za katera sredstva niso zagotovljena v državnem proračunu.
6. Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov
31. člen 
Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov je program na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Storitev se izvaja vse delovne dni celo leto. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka uporabnikom in družinam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki se nahajajo v socialni stiski in izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih pogojev:
– so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
– prejemajo pokojnino, nižjo od 477,00 EUR,
– mladoletni otroci, katerih starši so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali pokojnine nižje od 477,00 EUR,
– so se znašli v drugi težki situaciji, kar ugotovi strokovna služba občine.
32. člen 
Uporabniki Razdelilnice na občini prejmejo napotnico in podpišejo letno pogodbo o obiskovanju Razdelilnice.
Občina Kamnik za potrebe Razdelilnice zagotovi ustrezen prostor in kader. Za uporabnike Razdelilnice je topel obrok hrane brezplačen.
7. Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju
33. člen 
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju (v nadaljevanju: dnevni center) je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrične ustanove ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje. Dnevni center je namenjen tudi svojcem in skrbnikom uporabnikov.
34. člen 
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju strokovno vodi Center za socialno delo Kamnik.
Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine Kamnik brezplačno.
35. člen 
Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja sredstva za plačo dveh in pol strokovnih delavcev, materialne stroške, program in investicijska popravila zgradbe in prostorov.
36. člen 
Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključevanje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.
8. Dnevni center za invalidne osebe
37. člen 
Dnevni center za invalidne osebe (v nadaljevanju: dnevni center) je namenjen mlajšim invalidnim osebam s posebnimi potrebami, po zaključku rednega šolanja. Dnevni center je namenjen tudi svojcem in skrbnikom uporabnikov.
38. člen 
Dnevni center za mlajše invalidne osebe s posebnimi potrebami strokovno izvaja nevladna organizacija, izbrana na javnem razpisu.
Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine Kamnik brezplačno.
39. člen 
Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja sredstva za prostor, plačo dveh strokovnih delavk, materialne stroške, terapevtske pripomočke, program in nakup osnovnih sredstev.
40. člen 
Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključevanje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.
9. Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe
41. člen 
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreže javne službe opravljajo stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju ali se opravljajo v drugi organizirani obliki.
42. člen 
O nastanitvi občanov občine v stanovanjsko skupnost in o delni ali celotni oprostitvi plačila oskrbe, odloča pristojen organ občine, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja pristojnega centra za socialno delo.
Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu s pogodbo oziroma dogovorom, mesečno nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
10. Razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov
43. člen 
Občinski model za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik se razvija postopno. Izvajalec občinskega modela je vsako leto izbran na javnem razpisu.
Kakovost bivanja je v največji meri pogojena z možnostjo, da ostarela oseba lahko ostane v domačem okolju in ji je nudena primerna pomoč. S pomočjo tega modela se tovrstna pomoč starejšim nudi preko mreže prostovoljcev in skupin za samopomoč.
44. člen 
Sestavni del razvoja tega modela je tudi svetovalna pisarna za starejše občane, ki nudi osebne pogovore, vprašanja s področja prava, zdravja, financ, nepremičnin in drugo.
Vse storitve v okviru modela razvoja podpornih sistemov za varstvo starejših občanov za uporabnike iz Občine Kamnik so brezplačne.
Občina Kamnik zagotavlja sredstva za prostor, delovanje prostovoljcev na terenu, sredstva za svetovanje strokovnjakov s področja dedovanja, premoženja, zdravja, brezplačne delavnice za nove prostovoljne skupine, brezplačna predavanja ipd.
11. Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok
45. člen 
Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz Občine Kamnik izvaja OZ RK Kamnik.
OZ RK Kamnik vsako leto v ta namen izvede javni razpis, na podlagi katerega pripravi seznam otrok, ki so upravičeni do tovrstnega letovanja.
Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno pogodbo o sofinanciranju izvedbe letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok.
12. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk
46. člen 
Občina Kamnik skrbi za zdravje občank in občanov, tako da so/financira različne zdravstvene preglede, kot so:
– mamografija, ki je namenjena ugotavljanju začetnih rakavih sprememb v dojki,
– klinični pregledi,
– ultrazvok dojk.
47. člen 
Občina Kamnik vsako leto podpiše letno pogodbo z izvajalcem storitev. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk so za občanke in občane Občine Kamnik brezplačni.
IX. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG IN DRUGIH NEKEMIČNIH SREDSTEV 
48. člen 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog in drugih nekemičnih sredstev v Občini Kamnik (v nadaljevanju: LAS) je strokovno posvetovalno telo župana, pristojna za pripravo usklajenih ukrepov na področju drog in drugih nekemičnih sredstev ter spremljanje njihovega izvajanja. LAS sestavljajo predstavniki javnih zavodov, občine, policije ter ostalih nevladnih organizacij s tega področja.
49. člen 
Naloge Lokalne akcijske skupine so predvsem:
– povezovanje in usklajevanje aktivnosti različnih akterjev na lokalni ravni za razvoj preventivnih programov (izobraževalni programi v obliki predavanj in delavnic za posamezne ciljne skupine),
– spremljanje in prepoznavanje problematike drog, ponudbe in povpraševanja-ocenjevanje stanja rabe in zlorabe drog med otroki in mladino,
– ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in drugih nekemičnih sredstev,
– spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in varnih prostorov za mlade,
– zagotavljanje čim širše skrbi za mlade, zlasti zaščita zdrave populacije.
50. člen 
Sredstva za delovanje LAS se zagotovijo v občinskem proračunu za tekoče leto.
Poleg tega občina vsako leto v okviru te postavke zagotovi sredstva za izvedbo različnih brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok.
X. SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
51. člen 
Socialno podjetništvo je vrsta družbeno odgovornega podjetništva, ki si v prvi vrsti prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.
52. člen 
Izvajalci socialnega podjetništva pridobivajo sredstva iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, donatorjev in drugih virov.
XI. OSTALE DOLOČBE 
53. člen 
Na podlagi zakonodaje lahko Občina Kamnik pri pristojnem sodišču vlaga zahtevke za omejitev premoženja oseb, ki so uživale pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.
54. člen 
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki se financirajo iz občinskega proračuna in za katere postopke vodi in o njih odloča pristojni center za socialno delo, pristojni občinski organ občine poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah v roku 8. dni od prejema obvestila pristojnega centra za socialno delo, da vodi postopek, v katerem odloča o navedenih pravicah.
55. člen 
Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo pristojnemu občinskemu organu občine na njegovo zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev. Župan občine lahko odredi tudi dodatni izredni nadzor.
V kolikor pristojna občinska služba ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, izvajalca na zadevo opozori in določi rok za odpravo le-teh in vse zavede v zapisniku. V kolikor izvajalec nepravilnosti še vedno ne odpravi, lahko župan uvede notranjo revizijo poslovanja tega izvajalca.
XII. KONČNE DOLOČBE 
56. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/17-4/2
Kamnik, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost