Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1051. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 3114.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 153. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Kamnik 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) se v drugem odstavku 15. člena za besedo »člena« doda besedna zveza »tega poslovnika«.
2. člen 
V prvi alineji petega odstavka 17. člena poslovnika se besedna zveza »zakonu ali v statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.
V zadnjem odstavku 17. člena poslovnika se besedna zveza »za katere« nadomesti z besedno zvezo »s katerimi«.
3. člen 
Drugi odstavek 24. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se posreduje po elektronski pošti županu, podžupanom, predsedniku in članom nadzornega odbora občine in delovnih teles sveta, direktorju občinske uprave, vodjem oddelkov in predsednikom svetov krajevnih skupnosti.«
4. člen 
V 27. členu poslovnika se na koncu naslova pred zaklepajem doda besedna zveza »redne seje«.
V prvem odstavku 27. člena poslovnika se besedilo »z zahtevami predlagateljev sklica seje« nadomesti z besedilom »s predlogi, ki jih podajo predlagatelji iz 100. člena tega poslovnika«.
5. člen 
Peti in šesti odstavek 33. člena poslovnika se spremenita, tako da se glasita:
»Predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in je predlogu priloženo gradivo, ki je pripravljeno v skladu z določili tega poslovnika. Predlog za razširitev mora biti posredovan županu najkasneje 3 dni pred dnem, določenim za sejo sveta. V primeru nespoštovanja tega roka mora predlagatelj razširitve posebej obrazložiti razloge za tako ravnanje.
V primeru, ko župan ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, predlog za razširitev dnevnega reda skupaj z gradivom posreduje svetnikom po elektronski pošti praviloma najkasneje 48 ur pred začetkom seje. V primeru, ko župan ugotovi, da pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena niso izpolnjeni, o tem obvesti predlagatelja razširitve.«
6. člen 
V prvem odstavku 40. člena poslovnika se črta besedna zveza »oziroma ni pogojev za odločanje«.
7. člen 
V 43. členu poslovnika se beseda »svetnik« v vseh sklonih nadomesti z besedo »govornik« v ustreznem sklonu.
8. člen 
54. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»(poročilo o glasovanjih seje sveta) 
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, ki za to pisno zaprosijo, se najkasneje v sedmih dneh po seji sveta v elektronski obliki posreduje poročilo o glasovanjih z glasovalno napravo.«
9. člen 
Prvi odstavek 56. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Tajno se glasuje z uporabo glasovalne naprave (tajno), kot to določa prvi odstavek 53. člena tega poslovnika, ali z glasovnicami, kot to določajo ta člen, 57. in 58. člen tega poslovnika.«
10. člen 
V 58. členu poslovnika se v naslovu za besedo »izida« doda beseda »tajnega«.
11. člen 
V drugem odstavku 59. člena poslovnika se črta besedilo », ki so bili sprejeti,« in »z glasovalno napravo«.
12. člen 
V drugem in četrtem odstavku 60. člena poslovnika se besedna zveza »v sejnem dosjeju« nadomesti z besedno zvezo »na strežniku občine«.
V 60. členu poslovnika se črta zadnji odstavek.
13. člen 
Drugi odstavek 62. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Okvirni program dela opredeljuje prednostne naloge, upoštevaje program dela občinske uprave za tekoče leto, predloge svetnikov, svetniških skupin, delovnih teles sveta in predloge nadzornega odbora občine.«
14. člen 
V drugem odstavku 74. člena poslovnika se besedna zveza »zakonu ali statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.
15. člen 
V 98. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji delovnega telesa, zlasti pa podatke o navzočnosti članov delovnega telesa na seji delovnega telesa in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov delovnega telesa, udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji delovnega telesa, sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, izidih glasovanja o posameznih predlogih, sklepih in vseh postopkovnih odločitvah.«
16. člen 
Na koncu zadnjega odstavka 103. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »in pri pripravi splošnih aktov, s katerimi se predlaga razširitev dnevnega reda seje«.
17. člen 
V prvem odstavku 106. člena poslovnika se besedna zveza »seje sveta« nadomesti z besedno zvezo »ene izmed naslednjih sej sveta«.
18. člen 
Na koncu tretjega odstavka 108. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »ter je mnenje predložil«.
19. člen 
V drugem odstavku 112. člena poslovnika se črta beseda »in«, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo », in mnenje župana, če ni bil predlagatelj ter je mnenje predložil«.
20. člen 
V 115. členu poslovnika se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Amandma k predlogu odloka v drugi obravnavi, ki je na dnevni red seje uvrščen z razširitvijo, ali amandma k predlogu odloka v drugi obravnavi, ki je uvrščen na dnevni red izredne seje, se lahko vloži na seji sveta do konca obravnave predloga odloka.«
Dosedanji peti do sedmi odstavek 115. člena poslovnika postanejo šesti do osmi odstavek.
21. člen 
V prvi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »odloka« doda besedilo »oziroma župana, če ni bil predlagatelj,«.
V drugi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »predlagatelj« doda besedilo »odloka oziroma župan, če ni bil predlagatelj,«.
22. člen 
V zadnji alineji prvega odstavka 124. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »iz zadnjega odstavka 135. člena tega poslovnika«.
V 124. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri skrajšanem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 124. člena poslovnika postaneta tretji in četrti odstavek.
23. člen 
Besedilo 132. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»O drugih aktih, za pripravo katerih se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za vsebino odloka, in ki jih lahko predlagajo tisti, ki imajo pravico predlagati odlok, razen o statutu občine, poslovniku sveta in odloku, odloča svet praviloma v eni obravnavi. Amandmaje k tem aktom je mogoče predlagati na sami seji sveta do konca obravnave predloga akta. Za ostala vprašanja glede amandmajev se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.
Svet lahko sklene, da bo obravnaval akte iz prejšnjega odstavka tega člena na način, kot ga določa ta poslovnik za sprejem odloka. Za amandmaje k tem aktom se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.«
24. člen 
V tretjem odstavku 140. člena poslovnika se za besedno zvezo »predlogov političnih strank« doda besedna zveza »oziroma list«.
V četrtem odstavku 140. člena poslovnika se črta besedna zveza »z javnim glasovanjem«.
V zadnjem odstavku 140. člena poslovnika se beseda »glasovanje« nadomesti z besedilom »postopek iz tega člena«.
25. člen 
V prvem odstavku 148. člena poslovnika se črta vejica, beseda »ga« pa se nadomesti z besedo »ter«.
26. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Kamnik, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.