Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1050. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik, stran 3114.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. in 114. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Kamnik 
1. člen 
V Statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) se v prvem odstavku 22. člena besedna zveza »zakonu ali v statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, tem statutu ali poslovniku občinskega sveta«.
Drugi odstavek 22. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Župan predloge iz prejšnjega odstavka tega člena uvrsti na dnevni red seje v skladu z zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen 
Besedilo 28. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Predsednik in člani delovnega telesa so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih svetnikov.
Listo kandidatov za imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga župan na podlagi predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posameznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu.
Listo kandidatov za ostala delovna telesa predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posameznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu.
Če kandidatna lista ni bila izglasovana, se na isti seji občinskega sveta imenujejo člani delovnega telesa posamično na podlagi predlogov svetniških skupin in svetnikov po vrstnem redu, kot so bili vloženi. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani delovnih teles, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se postopek iz tega člena ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.«
3. člen 
V 39. členu statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v nadzornem odboru preneha tudi zaradi odstopa. Postopek za odstop določa poslovnik občinskega sveta.«
4. člen 
V prvem odstavku 100. člena statuta se črta besedna zveza »ki jih sprejema občinski svet,«.
V drugem odstavku 100. člena statuta se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
5. člen 
Besedilo 101. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali svetnik najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine in z njim pisno seznani občinski svet.
O predlogu iz prvega odstavka tega člena občinski svet odloči na prvi naslednji seji.
Če je vložen predlog za razpis referenduma skladno s prvim odstavkom tega člena ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma skladno s 103. členom tega statuta, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.«
6. člen 
V tretjem odstavku 103. člena statuta se za besedo »svet« doda besedilo »najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine«.
V zadnjem odstavku 103. člena statuta se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.
7. člen 
V prvem odstavku 105. člena statuta se za besedo »člena« doda besedna zveza »tega statuta«.
Zadnji odstavek 105. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Akt o razpisu referenduma se objavi 15 dni pred dnem glasovanja v uradnem glasilu občine.«
8. člen 
V drugem odstavku 109. člena statuta se beseda »svetovalnega« nadomesti z besedo »drugega«.
9. člen 
V prvem odstavku 110. člena statuta se za besedo »zahtevalo« doda besedna zveza »izdajo ali«.
V zadnjem odstavku 110. člena statuta se za besedo »določbe« doda besedilo »tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine, ter«.
10. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Kamnik, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.