Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1025. Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci, stran 3081.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci 
1. člen 
Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– lepljenje in nameščanje plakatov, panojev in transparentov za lokalne in državne volitve ter zakonodajne referendume,
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Gornji Petrovci.
2. člen 
Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator posamezne prireditve iz Občine Gornji Petrovci ali izven nje.
3. člen 
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so: oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljavca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
4. člen 
Izvajalec mora v roku petih dni od končane prireditve odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. Takoj mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest. V kolikor plakate ne odstrani v zahtevanem roku, ga bo na njegove stroške odstranila Občina Gornji Petrovci.
5. člen 
Plakatna mesta vzdržuje Občina Gornji Petrovci.
6. člen 
Za čas volilne kampanje za lokalne oziroma državne volitve, Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.
Za čas referendumske kampanje in ostalih volitev Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
7. člen 
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje volilne oziroma referendumske kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
V kolikor organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne odstranijo propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranila Občina Gornji Petrovci.
8. člen 
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali drugo fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje.
9. člen 
Z denarno kaznijo 100,00 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve, ustanove, volilne ali referendumske kampanje:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov;
3. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
4. če ne odstrani plakat v skladu s 4. in 7. členom.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2017-9
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost