Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 2954.

  
Na podlagi 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 3., 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), petega odstavka 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/05, 5/06 in 6/08) in petega odstavka 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/09 in 60/15) sta Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji dne 26. 10. 2015 in Občinski svet Občine Markovci na 9. seji dne 24. 2. 2016 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru 
1. člen 
(1) V Odloku o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 52/14; v nadaljevanju: odlok)se v prvem odstavku 17. člena, uvodno besedilo pred dvopičjem, spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe izpolnjevati naslednje pogoje:«.
Deseta alineja prvega odstavka se črta.
(2) Drugi odstavek 17. člena se črta.
2. člen 
Določba 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(trajanje koncesije) 
Trajanje koncesijskega razmerja se določi z upravno odločbo, s katero se podeli koncesija, v nobenem primeru pa ne sme biti daljše od 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.«.
3. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cene izvajanja javne službe določita koncedentki.«.
4. člen 
Določba 28. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
(1) Občini zagotavljata izvajanje javne službe brez javnega razpisa, z neposredno podelitvijo koncesije podjetju, ki je v 100 % javni lasti.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se koncesija po tem odloku podeli neposredno družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d., v upravnem postopku.«.
5. člen 
Določbe 29., 30., 31. in 32. člena odloka se črtajo.
6. člen 
Prvi odstavek 33. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku občinska uprava Mestne občine Ptuj.«.
7. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci ter se objavi v uradnih glasilih obeh občin, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Ptuj, dne 26. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Ptuj 
Miran Senčar l.r.
Št. 007-0002/2014
Markovci, dne 24. februarja 2016
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec l.r.

AAA Zlata odličnost