Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

857. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci, stran 2916.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 23/09 in 93/15) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 3. 3. 2016 sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
1. člen 
V 3. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) in v vseh ostalih členih se črta beseda »njegovih«.
2. člen 
V 6. členu in v vseh ostalih členih se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
V četrtem odstavku in v vseh ostalih členih se črtata besedi »tajnik občine« ter oklepaj pri besedah »direktor občinske uprave«.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda »praviloma« nadomesti z besedo »najkasneje«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena skliče predsednik občinske volilne komisije.«.
4. člen 
Prvi odstavek 9. člena postane zadnji odstavek 8. člena.
V drugem odstavku in v vseh ostalih členih se beseda »svetnika« nadomesti z besedo »član sveta« v vseh sklonih.
V četrtem odstavku in v vseh ostalih členih se besedi »mandatna komisija« nadomestita z besedilom »komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana«. Pred besedama »volilna komisija« se doda beseda »občinska«.
5. člen 
V drugem odstavku 11. člena se na začetku stavka doda beseda »V«, beseda »sprejel« pa nadomesti z besedo »prejel«.
6. člen 
V tretjem odstavku 13. člena se zamenjata tretja in četrta alineja. V peti alineji in v vseh ostalih členih se besedi »občinskih organov« nadomestita z besedama »organov občine« v vseh sklonih.
V petem odstavku se črta beseda »posebnim«.
7. člen 
V prvem odstavku 15. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Član sveta je lahko član le ene svetniške skupine.«.
8. člen 
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ustno postavljeno vprašanje ali ustna predstavitev pisno postavljenega vprašanja ne sme trajati več kot tri minute, obrazložitev ustne ali pisno dane pobude pa ne več kot pet minut.«
V petem odstavku se za besedo »vprašanje« dodata besedi »in pobuda«.
Doda novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»O vprašanjih in pobudah ni razprave.«.
9. člen 
V drugem odstavku 18. člena se za besedo »vprašanje« dodata besedi »ali pobudo«.
10. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 19. člena se črta besedilo »in o razlogih za to«.
Črta se tretji odstavek.
11. člen 
V 21. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Sklic seje vsebuje vabilo in gradivo.«.
V drugem odstavku se besedilo »Vabilo za sejo sveta« nadomesti z besedama »Sklic seje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic seje se pošlje v fizični obliki na papirju ali po elektronski pošti v skladu s predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga pošlje članom sveta in ostalim prejemnikom sklica, objavi na spletni strani občine.«.
12. člen 
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izredno sejo občinskega sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedmih dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic izredne seje mora biti dostavljen članom sveta najkasneje tri dni pred sejo.«.
13. člen 
Tretji stavek prvega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dopisna seja se opravi na podlagi sklica seje v fizični ali elektronski obliki ter s predlogom sklepa, ki je predlagan v sprejem. Dopisna seja se opravi z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.«.
Tretji odstavek se črta.
14. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 25. člena se besedi »svetniške skupine« nadomestita z besedama »delovno telo občinskega sveta«.
15. člen 
V 27. členu in v vseh drugih členih se besedilo »sredstev javnega obveščanja« nadomesti z besedo »medijev« v vseh sklonih.
Drugi in četrti odstavek se črtata.
16. člen 
V 30. členu, ki postane 31. člen, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ko svet določi dnevni red seje, najprej odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in vseh drugih zapisnikih.«.
V drugem odstavku se črtata besedi »prejšnje seje«.
17. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 32. člena se beseda »pisno« nadomesti z besedo »ustno«.
18. člen 
V petem odstavku 33. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Ko predsedujoči konča razpravo, se ta ne sme ponovno odpreti.«.
19. člen 
V prvem odstavku 35. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Član sveta mora navesti člen poslovnika, ki naj bi bil kršen.«.
20. člen 
Zadnji stavek tretjega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če predsedujoči prekine zasedanje sveta zaradi nesklepčnost, odredi 15-minutni odmor. Če svet ni sklepčen tudi po odmoru, predsedujoči zasedanje prekine. Nadaljevanje seje se skliče v skladu s poslovnikom.«.
21. člen 
Četrti odstavek 44. člena se črta.
22. člen 
V drugem odstavku 46. člena se doda novi zadnji stavek, ki se glasi: »O predlogu za tajno glasovanje odloči svet brez razprave.«.
23. člen 
Drugi odstavek 47. člena se črta.
24. člen 
V prvem odstavku 51. člena se za besedilom »ali ugotovitvi izida glasovanja« doda besedilo »pri javnem glasovanju«.
25. člen 
Za 51. členom se doda novo 5. podpoglavje in 51.a, 51.b ter 51.c člen, ki se glasijo:
»5. Izločitev zaradi pristranosti
51.a člen 
Razlogi za izločitev članov sveta iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranosti so podani v naslednjih primerih:
1. V zadevah, v katerih je udeležen on sam, njegov zakonec ali izvenzakonski partner, njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero je v isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ali njun potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, ali njegov rejnik, rejenec ali oseba v njegovem skrbništvu.
2. V zadevah, v katerih je postavljen kot pooblaščenec stranke.
3. V zadevah, v katerih je udeleženo podjetje, zavod ali druga organizacija, v kateri ima svoj kapitalski delež, ki presega 20 % celotne vrednosti podjetja, zavoda ali druge organizacije.
4. Če obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
51.b člen 
Pobudo za izločitev člana sveta lahko poda vsak član sveta s pisno obrazložitvijo, ki jo je potrebno predložiti na seji sveta najkasneje do obravnave točke, na katero se pobuda za izločitev nanaša.
Če se član sveta z izločitvijo strinja, se o izločitvi ne glasuje.
V primeru, da se član sveta, zoper katerega je vložena pobuda za izločitev, z izločitvijo ne strinja, ima pravico do ustnega ugovora. O utemeljenosti ugovora odloča svet. Član sveta, ki se z izločitvijo ne strinja, nima pravice glasovati o svoji izločitvi.
51.c člen 
Izločitev pomeni le izločitev iz odločanja z glasovanjem. Izločeni član sveta lahko sodeluje pri razpravi.
Postopek izločitve se opravi pri odločanju o točki dnevnega reda, na katero se odločitev nanaša.«.
26. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 52. člena se črta besedilo »in o razlogih zanjo«.
27. člen 
53. člen, ki postane 54. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
Seja sveta se zvočno snema. Posnetek seje se hrani še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.
Član sveta ima na podlagi priglasitve pravico poslušati posnetek seje sveta. Občan ima pravico poslušati zvočni zapis v skladu z zakonom. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.«.
28. člen 
V 54. členu, ki postane 53. člen, se črtajo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka.
29. člen 
Tretji odstavek 58. člena, ki postane 59. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
− predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
− daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
− izvaja mandatne zadeve,
− izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.«.
30. člen 
59. člen postane 58. člen.
V drugem stavku prvega odstavka se črta besedilo »in aktom o ustanovitvi«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Komisije in odbori obravnavajo predlagane točke dnevnega reda seje sveta ter svoje mnenje, stališče in predloge pisno predložijo županu in predlagatelju. Mnenje o vloženih amandmajih k posamezni točki dnevnega reda so komisije in odbori dolžni predložiti najkasneje do začetka obravnave točke dnevnega reda.«.
31. člen 
V 60. členu se črta besedilo »ustanovljena s statutom občine«.
32. člen 
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte ter obravnava predloge aktov in drugih odločitev s področja negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
33. člen 
Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte ter obravnava predloge aktov in drugih odločitev s področja gospodarstva, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
34. člen 
Drugi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte ter obravnava predloge aktov in drugih odločitev s področja prostorskega planiranja in gospodarjenja z nepremičninami, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
35. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za proračun in finance ima pet članov.«
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Odbor predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte ter obravnava predloge aktov in drugih odločitev s področja financ in proračuna občine, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
36. člen 
V tretjem odstavku 65. člena se črta beseda »veljavnimi«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Statutarno pravna komisija določa uradno prečiščeno besedilo predpisa in ga posreduje svetu v sprejem.«.
37. člen 
V drugem in tretjem odstavku 67. člena se za besedo »odbora« dodata besedi »in komisije«.
38. člen 
V prvem odstavku 69. člena se besedilo »v občinskem svetu« nadomesti z besedilom »na seji sveta«.
V drugem odstavku se črta beseda »redne«.
Črta se četrti odstavek.
39. člen 
V 70. členu se črta beseda »praviloma«, za besedo »vabljeni« pa se doda besedilo »župan, direktor občinske uprave in«.
40. člen 
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih predlaga župan.«.
41. člen 
Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvirniki aktov sveta se hranijo v stalni zbirki dokumentarnega gradiva.«.
42. člen 
V 74. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Svet razpravlja in odloča o odloku praviloma na dveh obravnavah.«.
43. člen 
76. člen se črta.
44. člen 
V drugem odstavku 77. člena se črta besedilo »z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »s sklepom«.
45. člen 
V 78. členu se pred besedo »zavrne« doda beseda »pisno«.
46. člen 
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko župan, član sveta ali delovno telo predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena petina vseh članov sveta.
Svet razpravlja le o vloženih amandmajih, splošna razprava pa ni dovoljena.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma (amandma na amandma) oziroma ga umakniti.«.
47. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Če je k členu predloga odloka predlaganih več amandmajev, člani sveta najprej glasujejo o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena v predlogu odloka in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.
Amandma na amandma se lahko vloži do zaključka obravnave posameznega amandmaja. Če je predlagan amandma k amandmaju, člani sveta najprej glasujejo o amandmaju, ki je dan k amandmaju.
Po sprejemu najbolj oddaljenega amandmaja ali amandmaja k amandmaju se o ostalih amandmajih ne glasuje.«.
48. člen 
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki sprejemanja aktov, ki se do poteka mandata sveta ne zaključijo, so končani in se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen v primerih, ko poseben postopek določa zakon.«.
49. člen 
V prvem odstavku 83. člena se črta drugi stavek.
50. člen 
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema v dvofaznem postopku, če gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– spremembe in dopolnitve splošnega akta v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– obvezno razlago določb splošnih aktov,
– prečiščena besedila aktov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo do konca obravnave odloka.«.
51. člen 
85. člen se črta.
52. člen 
V 86. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko predloži svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katerega je bil svet izvoljen.«.
53. člen 
V tretjem odstavku 87. člena in v vseh ostalih členih se besedilo »delavec občinske uprave« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«.
Črta se šesta alineja tretjega odstavka.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavitev ni časovno omejena.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni predložiti svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.«.
54. člen 
Tretji odstavek 88. člena postane drugi stavek drugega odstavka in se glasi: »Hkrati se objavi tudi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu proračuna.«
55. člen 
89., 90., 91. in 92. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»89. člen
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti krajevnih skupnosti in zainteresirana javnost.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Predsedniki delovnih teles sveta in svetov krajevnih skupnosti lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan pojasni predlog proračuna občine.
90. člen 
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan dopolnjeni predlog proračuna in odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.
S tem je splošna razprava zaključena.
Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta in delovna telesa vložijo amandmaje najkasneje tri dni pred sejo sveta.
Delovno telo, ki je pristojno za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na drugem področju.
Vsak predlagatelj amandmaja mora pri njegovem oblikovanju upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in navesti, iz katere proračunske postavke in načrta razvojnih programov se zagotovijo sredstva ter na katero proračunsko postavko in načrt razvojnih programov se prerazporedijo. Namen prerazporeditve mora biti obrazložen.
91. člen 
Pred začetkom obravnave dopolnjenega predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe in predloge iz prve obravnave in javne razprave je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva.
V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma.
Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.
O amandmajih, ki niso vloženi v skladu s petim odstavkom 90. člena, se ne glasuje.
92. člen 
Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti in ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov ter odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim svet sprejme proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, predsedujoči prekine sejo in zahteva, da župan pripravi amandma za uskladitev proračuna. Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve. Če je predlog uskladitve sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti. S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
O novem predlogu proračuna svet razpravlja in odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.«.
56. člen 
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans ali spremembo proračuna občine.
Predlog rebalansa ali spremembe proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans ali spremembo proračuna občine sprejme svet po skrajšanem postopku.
Po skrajšanem postopku se sprejme tudi zaključni račun proračuna občine. Zaključni račun se obravnava skupaj z dokončnim poročilom nadzornega odbora.«.
57. člen 
V prvem stavku tretjega odstavka 96. člena se črta besedilo »in občinske uprave«.
V četrtem odstavku se doda novi stavek, ki se glasi: »Vlaganje amandmajev na predlog obvezne razlage ni dovoljeno.«
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»Obvezna razlaga se objavi.«.
58. člen 
97. in 98. člen se spremenita tako, da se glasita:
»97. člen
Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino členov, pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno besedilo. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika. Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi svet.
98. člen 
Uradno prečiščeno besedilo sprejeme svet po skrajšanem postopku. O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi.«.
59. člen 
V prvem odstavku 99. člena se za besedo »imenovanja« dodata besedi »ter razrešitve«.
60. člen 
Za drugim odstavkom 100. člena se doda »101. člen«.
61. člen 
Črta se prvi stavek 101. člena.
62. člen 
V prvem odstavku 103. člena se doda novi, zadnji stavek, ki se glasi: »Kandidati morajo komisiji predložiti svoje soglasje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede javno posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta tako, da se izvede nov kandidacijski postopek samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.«.
Črta se tretji odstavek.
63. člen 
104. člen se črta.
64. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 106. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »lahko pa tudi ustno na seji sveta.«.
65. člen 
108. člen se spremeni tako, da se glasi:
»108. člen
Župan in člani sveta imajo pravico odstopiti.
Na podlagi pisne izjave o odstopu županu in članom sveta predčasno preneha mandat v skladu z zakonom in statutom občine.
Postopek v zvezi z odstopom župana in članov sveta urejata zakon in statut občine.
Pravico odstopiti imajo tudi člani nadzornega odbora, člani drugih organov občine in delovnih teles sveta ter drugi imenovani.
Izjava o odstopu iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet ugotovi prenehanje mandata zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«.
66. člen 
Črta se tretji odstavek 109. člena.
67. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje odločitev sveta je odgovoren župan.«.
68. člen 
Črta se tretji odstavek 111. člena.
69. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2016-13-127/VI
Beltinci, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost