Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

855. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina, stran 2902.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. redni seji dne 10. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina in oprostitve plačil turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse na območju Občine Ajdovščina.
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja turizma (v nadaljevanju: pristojni občinski organ), kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
2. člen 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
3. člen 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15, v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
4. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
5. člen 
Za »nastanitveni objekt« se štejejo hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.
6. člen 
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz 4. člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.
III. VIŠINA IZRAČUNA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
Turistična taksa se določa v točkah in znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke določa, v skladu z zakonom Vlada Republike Slovenije.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
8. člen 
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– vrhunski športniki na pripravah in tekmovanjih;
– turisti v kampih.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE 
9. člen 
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Ajdovščina, porabijo pa se za načrtovanje, organiziranje in izvajanje aktivnosti in projektov spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Ajdovščina. Namen porabe sredstev se določi vsako leto s proračunom.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE TER OBVEZNE EVIDENCE IN POROČANJE 
10. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občine Ajdovščina, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za storitev za prenočevanje.
11. člen 
Osebe iz prejšnjega člena so dolžne voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci turistov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti, poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve iz 8. člena tega odloka.
12. člen 
Pobrano turistično takso so osebe iz 10. člena tega odloka dolžne nakazati na poseben račun Občine Ajdovščina do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
13. člen 
Osebe iz 10. člena tega odloka so, v roku iz prejšnjega člena, dolžne predložiti Občini Ajdovščina in pristojni finančni upravi mesečno poročilo, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani občine, in ga je potrebno predložiti tudi v primeru, če v poročevalnem mesecu ni bilo turistov na prenočevanju. V takem primeru se na mesečno poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
14. člen 
Osebe iz 10. člena tega odloka so dolžne mesečno poročilo posredovati občini na enega izmed naslednjih načinov:
– fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
– po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE 
15. člen 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ.
Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
Turistični ponudniki, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine iz naslova plačevanja turistične takse, niso upravičeni do koriščenja storitev in ugodnosti, ki jih z namenom pospeševanja turizma prek občinske uprave izvaja in nudi občina.
17. člen 
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane in z odlokom določene ali z odločbo odmerjene turistične takse v roku določenem v 12. členu tega odloka, je dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.
18. člen 
Z globo 900,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse skladno z 10. členom tega odloka;
– vodi evidence v skladu z 11. členom tega odloka;
– izpolnjuje obveznosti v roku določenem v 12. členu tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 300,00 EUR se kaznujeta za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
IX. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE 
19. člen 
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojna finančna uprava, po postopku, ki ga določa zakon.
20. člen 
Če osebe iz 10. člena tega odloka ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 12. členu tega odloka, občina sporoči pristojni finančni upravi, naj turistično takso prisilno izterja.
X. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Za vprašanja, ki se nanašajo na turistično takso in jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
22. člen 
V primeru sprememb določb zakona in nastanka neskladnosti s tem odlokom, se uporabljajo neposredno določbe zakona, ki ureja materijo turistične takse.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo Občine Ajdovščina št. 16/1998).
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04/2016
Ajdovščina, dne 10. marca 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti