Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

853. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina, stran 2892.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 27/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB), 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB in 26/14 – ZKme-1B), 10. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB in 24/08 – ZT-1), 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. seji dne 10. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
1. ukrepe za varovanje javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, varstva zdravja in zunanje podobe naselij v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju občina);
2. vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi;
3. nadzor in kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter sankcije zopet takšna ravnanja.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(pomen izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih;
2. javne površine so nepremičnine, ki so v lasti občine oziroma ožjih delov občine, ali imajo status javnega dobrega, razen kolikor so te površine omejene s posebno pravico uporabe;
3. zasebne površine so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe;
4. javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopna vsakomur;
5. javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.
4. člen 
(obveznost in odgovornost za javni red in mir) 
(1) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
(2) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka ali mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
5. člen
(kršitve javnega reda in miru ter vznemirjanje posameznikov ali skupin ljudi) 
Zaradi motenja javnega reda in miru ter vznemirjanja posameznikov ali skupin ljudi je prepovedano:
1. graditi ograje ter saditi drevesa in žive meje ob javnih poteh in ob drugih javnih površinah na tak način in tako visoko, da ogrožajo varnost ljudi in preglednost na javnih poteh in drugih javnih površinah;
2. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete (npr. steklo, bodečo žico);
3. z metanjem kamenja ali drugih nevarnih predmetov ogrožati varnost ljudi ali premoženja;
4. puščati na javnih površinah ali v javnih prostorih domače živali brez nadzorstva;
5. voditi domače živali na območja otroških igrišč, cvetlične grede v parkih in druge z okrasnim rastlinjem zasajene javne površine;
6. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah v mestu in na javnih pohodnih, rekreacijskih in drugih poteh; lastnik ali vodnik, ki psa vodi po javnih površinah, mora imeti pri sebi vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati;
7. z brezobzirno vožnjo škropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti;
8. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam javnih objektov, na robnike pločnikov, ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet;
9. puščati odtočne kanale, greznice in vodnjake odprte ali slabo zaprte, tako da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
10. nepravilno uporabljati igrala, kar lahko ima za posledico poškodbo, uničenje igral ali ogrožanje zdravja drugih oseb;
11. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah;
12. vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista dovoljena;
13. vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop prepovedan;
14. uničiti, prestaviti, popisati ali drugače poškodovati table, žive meje, zidove, škarpe, ograje, klopi, posode za odpadke, cvetlična korita, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih, ulične svetilke in drugo komunalno opremo ter predmete, ki so del javne površine;
15. metati oziroma puščati na javnih površinah cigaretne ogorke, žvečilne gumije, iztrebke, smeti in injekcijske igle;
16. onesnaževati ali poškodovati nagrobne spomenike, grobove ali grobnice ter spominska obeležja;
17. urinirati ali opravljati veliko potrebo na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, parkih, rekreacijskih poteh in v prostorih javnih objektov, ki temu niso namenjeni;
18. prenočevati po parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih, v delih večstanovanjskih stavb ter v drugih prostorih, ki temu niso namenjeni;
19. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
20. ovirati ali motiti organizirane javne shode in prireditve;
21. na parkiriščih v stanovanjskih naseljih ogrevati motorno vozilo ali pustiti, da deluje motor vozila na mestu več kot 3 minute;
22. v javnih objektih, na javnih mestih ali na javnih prireditvah nadlegovati občane proti njihovi volji z zbiranjem podatkov in izjav ali z vsiljevanjem artiklov in storitev ter idej in naukov;
23. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugi javni površini, kjer je lahko ogrožena njegova varnost;
24. nenadzorovano kuriti ogenj, oziroma odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;
25. poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč, oziroma opuščati vzdrževanje ograj in drugih varovalnih naprav, če to ogroža varnost ljudi;
26. beračiti na vsiljiv način;
27. na tlakovanih površinah puščati sledi gum in olja.
6. člen 
(ogrožanje, poškodovanje ali onemogočanje nemotene uporabe premoženja) 
Zaradi ogrožanja, poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki predstavlja javno dobro, je prepovedano:
1. trgati cvetje na javnih zelenicah in cvetličnih gredah;
2. odlagati na javne površine obrezano vejevje in listje, ali jih onesnaževati z blatom, gnojem, gnojevko ali žagovino;
3. onesnaževati javne površine in prostore s smetmi in drugimi snovmi oziroma predmeti;
4. ovirati prosto pot pešcem na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
5. jezditi po javnih zelenih površinah;
6. postavljati na javne površine reklamne panoje in druge objekte za oglaševanje, ki ne predstavljajo javne infrastrukture;
7. na parkiriščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno dobro, ali so v večinski občinski lasti, postavljati ali puščati predmete, ki ovirajo njihovo osnovno rabo, oziroma rabo vseh pod enakimi pogoji;
8. v nasprotju s predpisi ali brez soglasja občinske uprave uporabljati javne površine za deponiranje materiala ali predmetov;
9. pridelovati zelenjavo ali sadje na javni površini v nasprotju s predpisi ali brez soglasja občinske uprave;
10. na javnih površinah postavljati vozila, prikolice, bivalnike, šotore in podobne objekte z namenom stalnega ali začasnega bivanja;
11. nameščati objekte, ograje, cvetlična korita, vitrine, urbano opremo ali druge predmete na javne površine brez predhodnega soglasja občinske uprave;
12. postavljati predmete ali material na način, da povzročajo škodo na javni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi, oziroma motijo njihovo uporabo ter kakorkoli drugače poškodovati javno površino in objekte ali opremo na njej;
13. uničevati, poškodovati, prekrivati ali odstranjevati oznake, oglase, plakate ali druga pisna sporočila, ki služijo obveščanju javnosti, v času, ko imajo ti svoj pomen.
7. člen 
(zagotavljanje nemotenega odvijanja pogrebnih obredov v Ajdovščini) 
(1) Z namenom zagotovitve nemotenega odvijanja pogrebnega obreda v mestu Ajdovščina je, zaradi prostorske umeščenosti pokopališča ob letališče in nogometni stadion, organizator tekem, ki se bodo odvijale na tej lokaciji, obvezen obveščati upravljavca pokopališča ter župnijska urada v Šturjah in Ajdovščini o urniku dogovorjenih tekem.
(2) V času pogrebnih obredov je v Ajdovščini prepovedano preletavanje letal. Upravljavec pokopališča je dolžan obveščati upravljavca letališča in podjetje Pipistrel o urniku pogrebnih obredov.
8. člen 
(preletavanje letal) 
(1) Nočni trenažni poleti se lahko opravljajo le izjemoma, na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
(2) Preletanje letal nad naselji občine mora biti na ustrezni višini, tako da zvok letal ne presega zakonsko predpisane ravni hrupa.
III. VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA TER ZUNANJE PODOBE NASELIJ 
9. člen
(obveznosti lastnikov, najemnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter zemljišč) 
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter zemljišč so dolžni:
1. skrbeti, da so nepremičnine vzdrževane in urejene tako, da ne kvarijo zunanjega izgleda naselja;
2. odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi;
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah in javnih poteh tako, da ne zmanjšujejo preglednosti;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, kjer obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost mimoidočih in njihovega premoženja;
5. skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne površine, nameščeni in vzdrževani strešni žlebovi in urejeni odtoki padavinskih vod;
6. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine;
7. izvajalcu javne službe omogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture;
8. upoštevati omejitve pri zalivanju vrtov, pranju avtomobilov in drugi uporabi vode iz vodovodnega omrežja, ko je trošenje vode omejeno;
9. urejati in vzdrževati izložbe tako, da ne kazijo videza poslovnega prostora in širše okolice;
10. odstraniti z objektov izveske in napisne table, ki označujejo poslovne in druge dejavnosti v stavbi, če se dejavnost ne izvaja več, oziroma je izvesek ali napis poškodovan;
11. poskrbeti, da so zabojniki za odpadke zaprti; paziti, da so odpadki, predmeti in naprave odloženi na tak način, da jih burja ne raznaša po okolici; v roku treh dni očistiti površine in pospraviti odpadke, predmete in naprave, ki jih je raznesla burja; kolikor lastnik predmetov ali naprav, oziroma povzročitelj odpadkov, tega ne izvede sam, na javnih površinah to na njegove stroške opravi izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih površin;
12. zeleni odrez odpeljati na deponijo ali ga odložiti v kompostnik oziroma ga ustrezno odložiti na svojem zemljišču;
13. napovedati kurjenje v naravnem okolju GRC Ajdovščina.
10. člen 
(varstvo okolja in zdravja ter zunanje podobe naselij na javnih in zasebnih površinah) 
(1) Zaradi škodovanja naravnemu okolju ter ogrožanja varstva zdravja in izgleda naselij, je na javnih in na zasebnih površinah prepovedano:
1. pritrjevati obvestila in reklame na drevje in grmovnice, ulične svetilke in drugo infrastrukturo ter objekte v lasti občine, ki temu niso namenjeni;
2. lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovnice, cvetje ali druge nasade in žive meje;
3. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje ter kuriti ogenj v stanovanjskih naseljih na način, da se onesnažuje okolico z dimom ali sajami;
4. odlagati ali puščati nevarne predmete in snovi ter odpadke v naravno okolje (npr. potoke, hudournike, gozdove) ali na druge javne in zasebne površine, ki temu niso namenjene (npr. ulice, pločnike, ceste, dvorišča) tako, da se onesnažuje okolje;
5. prati vozila in stroje ob vodotokih;
6. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino;
7. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč na javne površine, v naravno okolje ali izven mest, ki so za to določena;
8. na javnih krajih in zasebnih površinah puščati neuporabna ali zapuščena motorna vozila in njihove dele, gradbene odpadke ter druge predmete, ki ovirajo, onesnažujejo in motijo okolico;
9. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, kmetijskega oziroma gospodarskega poslopja ali dvorišča v taki meri, da sta onesnaženost in smrad moteča za okolico in zaradi tega obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov;
10. ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije;
11. orati in obdelovati kmetijske površine na tak način, da to škodi ustroju javne poti;
12. nameščati plakate izven izložb in mest oziroma objektov javne infrastrukture, namenjene oglaševanju, razen če ni s predpisom ali aktom občine določeno drugače.
(2) Pred vključitvijo v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka ali s kmetijske površine je potrebno odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
11. člen 
(gradbena dela ob javnih površinah ali na njih) 
Izvajalci in investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi, rušenju in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor pri delu prihaja do prašenja;
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine;
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni;
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah;
5. očistiti vozila, posebej gume, pred odhodom z gradbišča;
6. skladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine;
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča;
8. izkopani in odpadni gradbeni material odpeljati na odlagališče gradbenih odpadkov, kosovne odpadke pa v zbirni center komunalnih odpadkov.
IV. JAVNI SHODI IN PRIREDITVE 
12. člen
(prireditve posebnega pomena) 
(1) Prireditve posebnega pomena so:
1. prireditve ob državnih in občinskih praznikih, ki jih prireja oziroma katerih pokroviteljica je Občina Ajdovščina;
2. prireditve ob krajevnih praznikih, ki jih prirejajo krajevne skupnosti, oziroma od krajevne skupnosti pooblaščeni organizatorji;
3. silvestrovanje;
4. prireditev Ajdovščina v maju in druge prireditve, ki jih z letnimi plani kulture, športa in promocije vsako leto sproti določi občina.
(2) Potrdilo, da gre za prireditev posebnega pomena iz prve točke tega člena, izda organizatorju občinska uprava; potrdilo je potrebno priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za prireditev; potrdilo se ne izdaja za prireditve, ki jih prireja oziroma katerih pokroviteljica je Občina Ajdovščina.
13. člen 
(prireditveni prostori) 
(1) Prireditveni prostori se delijo na osrednje in druge prireditvene prostore.
(2) Osrednji prireditveni prostori v občini se delijo na občinsko pomembne in na krajevno pomembne prireditvene prostore.
1. Občinsko pomembni prireditveni prostori so:
– v Ajdovščini Cankarjev trg in območje starega mestnega jedra (med Cesto 5. maja, Lokarjevim drevoredom, Prešernovo ulico, Goriško cesto, ter vodotokoma Hubelj in Lokavšček) ter
– območje Vipavski križ – mesto z vstopnim parkiriščem;
2. krajevno pomembne prireditvene prostore določijo krajevne skupnosti s sklepom, in sicer tako, da sta v vsaki vasi določena največ dva osrednja prireditvena prostora. Krajevna skupnost Ajdovščina lahko določi do največ pet prireditvenih prostorov znotraj mesta Ajdovščina.
(3) Na Cankarjevem trgu v Ajdovščini in na območju Vipavski križ – mesto z vstopnim parkiriščem se lahko izvajajo samo kulturne, umetniške, turistične in športne prireditve.
(4) Znotraj poselitvenih območij se prireditve, na katerih se pričakuje več kot 500 udeležencev, usmerja na osrednje prireditvene prostore.
14. člen 
(zagotavljanje reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi) 
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na javnih površinah je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator prireditve.
(2) Organizator prireditve je dolžan:
1. pridobiti soglasje lastnika ali upravljavca nepremičnin, kolikor ni lastnik nepremičnin, na oziroma v katerih se bo javni shod ali prireditev odvijala;
2. pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo cest, če se bo prireditev odvijala na prometni površini;
3. pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, če bo shod ali prireditev okolje kritično obremenjevala s hrupom;
4. obvestiti o prireditvi redarsko službo in občinski inšpektorat;
5. poskrbeti za spoštovanje začasnega prometnega režima v času trajanja javnega shoda oziroma prireditve, če se shod oziroma prireditev odvija na prometni površini;
6. zagotavljati lastnikom peš dostop do njihovih nepremičnin v času delnih in popolnih cestnih zapor;
7. zagotoviti sanitarije in ločeno zbiranje odpadkov na območju shoda ali prireditve;
8. zagotoviti rediteljsko službo;
9. zagotoviti požarno stražo, če gre za prireditev, na kateri obstaja nevarnost požara ali eksplozije;
10. poskrbeti, da se javni shod ali javna prireditev konča v času, ki je naveden v dovoljenju oziroma potrdilu o priglasitvi;
11. po končani prireditvi prireditveni prostor in okolico očistiti tako, da se vzpostavi prvotno stanje;
12. v dostavnem času med 6. in 10. uro določiti čas dveh ur, ko bo vozilom za dostavo omogočal prevoz območja s popolno prepovedjo motornega prometa.
(3) Če organizator prireditve del iz prejšnjega odstavka tega člena ne izvede, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih površin.
15. člen 
(čas trajanja javnih prireditev) 
(1) Čas trajanja javnih prireditev je omejen:
1. ob delavnikih od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah do 24. ure;
2. ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi: v stanovanjskih in poslovno-trgovinsko-stanovanjskih območjih do 1. ure ter v območjih, kjer v okolici (300 m od virov zvoka) ni objektov za stalno prebivanje, do 3. ure naslednjega dne.
(2) Ne glede na določbe prejšnje točke tega člena je čas prireditev posebnega pomena iz 12. člena tega odloka omejen do 4. ure naslednjega dne, z izjemo območij Cankarjev trg v Ajdovščini in Vipavski križ – mesto z vstopnim parkiriščem, za kateri veljajo časovne omejitve iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na določbe 1. točke tega člena so prireditve, pomembne za turistični razvoj in utrip mesta, časovno omejene do 2. ure naslednjega dne. Te prireditve se lahko prirejajo na istem prireditvenem prostoru največ dvakrat mesečno.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je čas trajanja prireditev, ki se izvajajo na Lavričevem trgu, omejen do 22. ure oziroma poleti do 23. ure, z izjemo prireditev posebnega pomena iz 12. člena tega odloka, za katere velja časovna omejitev do 4. ure naslednjega dne.
(5) Merila za izvajanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata na javnih prireditvah se opredelijo v Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, v katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina.
V. NADZOR 
16. člen
(1) Za javni red in mir na območju občine skrbijo Policija ter pristojne inšpekcijske službe in občinsko redarstvo.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata občinsko redarstvo in občinski inšpektorat.
17. člen 
(škoda na javnih nepremičninah in na javni infrastrukturi) 
(1) V primeru nastale škode na javnih nepremičninah in na javni infrastrukturi v lasti lokalne skupnosti je povzročitelj dolžan vzpostaviti prejšnje stanje tj. stanje pred nastalo škodo.
(2) Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča, če se z vzpostavitvijo prejšnjega stanja škoda ne odpravi ali ne odpravi v celoti, je povzročitelj dolžan plačati lokalni skupnosti ustrezno denarno odškodnino.
(3) Nastalo škodo ugotovi pooblaščena uradna oseba občinske inšpekcije, ki v skladu z ugotovitvami izpelje postopke za vzpostavitev prejšnjega stanja oziroma povrnitev škode, ali pa zadevo posreduje v reševanje pristojnemu organu.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen
(1) Z globo 150,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 14. člena tega odloka.
(2) Z globo 900,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 14. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo 300,00 EUR.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen
Kazenske določbe tega odloka se ne uporabljajo v primeru, ko je kazen za isti prekršek določena z državnim predpisom.
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 65/02) in Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 2/90, 12/90).
21. člen 
Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo sklepe o določitvi osrednjega območja prireditev v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2015-20
Ajdovščina, dne 10. marca 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti