Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

83. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza, stran 149.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJPZ), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št.17/10 – UPB, popr. 19/10), 15. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), so Občinski svet Občine Hrastnik, na seji dne 17. 12. 2015, Občinski svet Občine Trbovlje, na seji dne 21. 12. 2015 in Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, na seji dne 21. 12. 2015 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod za izobraževanje odraslih: Zasavska ljudska univerza.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen
Zavod posluje pod imenom Zasavska ljudska univerza.
Skrajšano ime zavoda je ZLU.
Sedež zavoda je v Trbovljah, Trg svobode 11 a.
Enota zavoda je v Zagorju ob Savi, Grajska 2.
III. PEČAT IN ZNAK ZAVODA 
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike in sicer premera 35 mm in premera 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda, sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST 
4. člen
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju izobraževanja odraslih, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno izobraževanje ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe. Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za otroke in mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
5. člen 
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena, lahko zavod opravlja tudi gospodarske dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov.
6. člen 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo, v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
JAVNA SLUŽBA
ŠIFRA
P85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
P85.310
Srednješolsko splošno izobraževanje
P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P85.421
Višješolsko izobraževanje
P85.422
Visokošolsko izobraževanje
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
ŠIFRA
P85.500
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.530
Dejavnost vozniških šol
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Q88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
M70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 
Prevajanje in tolmačenje
N77.330
Dajanje pisarniške opreme v zakup
N78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
J62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje lastnih in najetih nepremičnin v zakup
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
R91.011
Dejavnost knjižnic
R91.012
Dejavnost arhivov
S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
V. ORGANI ZAVODA 
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodje izobraževalnega področja.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe.
8. člen 
Svetzavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v programe izobraževanja in vseživljenjskega učenja v zavodu.
Mandat članov svetatraja 4 leta. Mandat predstavnika odraslih je vezan na čas, ko je vključen v programe zavoda.
Člani svetaso lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Predstavnika ustanoviteljic za prvi mandat sveta zavoda imenujeta občinska sveta občin Trbovlje in Zagorje ob Savi, za drugi mandat občinska sveta občin Zagorje ob Savi in Hrastnik, ter za tretji mandat občinska sveta občin Hrastnik in Trbovlje, in po tem vrstnem redu naprej.
Svet zavoda sprejme Poslovnik o delu sveta zavoda.
9. člen 
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti v skladu z 8. členom tega odloka.
Predstavnika delavcevimenujejo delavci zavodana neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavcina zboru delavcev,kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.Izvoljenasta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje in vseživljenjsko učenje v zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Kandidatna lista se oblikuje na podlagi predlogov kandidatov po posameznih programih. Volitve se izvedejopo programih in v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi programi zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovicaodraslih, ki so vključeni v programe zavoda. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih, ki so volili.
Svetzavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitevin imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcevin predstavnika odraslih v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovanoziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev ali predstavniku odraslih, ki so vključeni v programe izobraževanja in vseživljenjskega učenja v zavodu, svet zavoda takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
10. člen 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi splošni akti zavoda.
11. člen 
Direktor je andragoški vodja in poslovodni organ zavoda. Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda ter zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja oseba, ki jo pooblasti direktor.
Direktor lahko za predstavljanje zavoda in za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim soglasjem vseh ustanoviteljic v skladu z zakonodajo, s tem odlokom in z drugimi splošnimi akti zavoda.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Direktor odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi splošni akti zavoda.
VI. VIRI FINACIRANJA DEJAVNOSTI ZAVODA 
12. člen
Zavod skladno z zakoni pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev državnega proračuna, proračunov ustanoviteljic ter drugih javnih sredstev,
– plačil in prispevkov udeležencev izobraževanja in usposabljanja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določenih v tem odloku, v skladu z zakoni, izvršilnimi predpisi, s pogodbami in z drugimi akti pristojnih organov.
Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer je zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 4. člena tega odloka.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanja po ključu števila prebivalcev, ki se ažurira enkrat letno.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, lahko zavod uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije v soglasju z ustanoviteljicami.
S presežki prihodkov zavoda, ki niso predmet javne službe, oziroma so rezultat racionalizacije dela zavoda, zavod razpolaga samostojno in v skladu z zakonodajo ter o tem poroča ustanoviteljem.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz naslova javne službe, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijejo ustanoviteljice.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU 
14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v skladu z registrirano dejavnostjo v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki jih v svojih proračunih letno namenjajo za dejavnost zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM 
15. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe le v vrednosti in obsegu programa dela zavoda, sprejetega v okviru letnih proračunov občin.
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno, po zaključku leta, poslati vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za uresničevanje funkcij ustanoviteljice.
Na zahtevo občinskih svetov ali županov mora zavod vsebinsko in finančno poročilo posredovati tudi med letom.
16. člen 
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za dejavnost ter za investicije in investicijsko vzdrževanje na osnovi sprejetega programa razvoja zavoda in sprejetih proračunov občin.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega obsega sredstev.
17. člen 
Pogodbe v okviru sprejetih letnih proračunov občin o sofinanciranju dejavnosti, o investicijah in investicijskem vzdrževanju, z zavodom sklepajo ustanoviteljice.
Ustanoviteljice izdajajo tudi mnenja, soglasja in izjave, ki jih zavod potrebuje za prijave na različne razpise, vendar le v okviru sprejetih programov in sprejetih proračunov občine.
18. člen 
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– statutu,
– statusnim spremembam,
– spremembi ali širitvi dejavnosti,
– strateškemu načrtu zavoda,
– zadolževanju zavoda,
– imenovanju ali razrešitvi direktorja,
– ukinitvi posamezne dejavnosti,
– v drugih primerih določenih z zakonom in tem odlokom.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku do 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da so soglasje izdale.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
19. člen
Temeljni splošni akt zavoda je statut zavoda. Zavod v statutu opredeli zadeve, ki jih ne ureja ta odlok in zadeve, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, v skladu s predpisi. Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakonodaja.
X. POSLOVNA SKRIVNOST 
20. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. JAVNOST DELA 
21. člen
Delo zavoda je javno. Javnost se lahko izključi v primerih, ki jih določa zakon ali če za posamezen primer tako odloči svet zavodaz večino glasov vseh članov.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja naloge do izteka mandata.
23. člen 
Direktor zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
24. člen 
Statut zavod pripravi najkasneje v roku 6. mesecev od uveljavitve tega odloka.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza Trbovlje (UVZ, št. 8/2000).
26. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi ustanovitelji.
27. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljic.
Št. 007-15/2015
Zagorje ob Savi, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
Št. 032-11/2015-6
Trbovlje, dne 21. decembra 2015
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič l.r.
Št. 007-16/2015
Hrastnik, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Hrastnik 
Miran Jerič l.r.

AAA Zlata odličnost