Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

62. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2016, stran 115.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, 14/10, 51/10 – ZLS-R, 84/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Komen za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.933.618
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.172.204
70
DAVČNI PRIHODKI
2.302.589
700 Davki na dohodek in dobiček
2.034.659
703 Davki na premoženje
209.550
704 Domači davki na blago in storitve
58.380
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
869.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
702.885
711 Takse in pristojbine
4.600
712 Globe in druge denarne kazni
9.850
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
91.950
714 Drugi nedavčni prihodki
60.330
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
4.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
656.536
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
415.621
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
240.915
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.851.237
40
TEKOČI ODHODKI
1.380.294
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
375.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.175
402 Izdatki za blago in storitve
896.917
403 Plačila domačih obresti
41.500
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.552.716
410 Subvencije
239.955
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
725.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
169.442
413 Drugi tekoči domači transferi
417.419
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
866.452
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
866.452
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
51.775
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
45.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.275
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
82.381
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
130.000
55
ODPLAČILA DOLGA
130.000
550 Odplačilo domačega dolga
130.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–47.619
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–130.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–82.381
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
48.954
9009 Splošni sklad za drugo
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Za izvrševanje proračuna je odgovorjen župan
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Sredstva, zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 5 % pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12);
2. Taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04, 41/04 – ZVO-1 in 123/04, 142/04);
3. Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);
4. Samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
5. Prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
6. Prihodki od turistične takse;
7. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka;
8. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
9. Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ni možno prerazporejanje iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen 
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 1.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2016 oblikuje v višini 10.000 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
10. člen 
(ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje do vrednosti 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2016 ne dodatno zadolži.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2015-7
Komen, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti