Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

476. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, stran 1495.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 12. seji, dne 4. 2. 2016, sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Krško 
1. člen
V Statutu občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) se v četrtem odstavku 6. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
V drugem odstavku 10. člena se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,«.
Sedanji osma in deveta alinea postaneta deveta in deseta alinea.
3. člen 
V tretjem odstavku 14. člena se beseda »dostopni« nadomesti z besedo »dostopne«.
4. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Občinski svet ima naslednje stalne komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– normativno-pravno komisijo,
– komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami,
– komisijo za vloge in pritožbe.
Občasne komisije ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.«.
5. člen 
V petem odstavku 18. člena se pred besedo »komisije« doda beseda »stalne«.
6. člen 
V 19. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V sedanjem drugem odstavku se pred besedo »odbore« doda besedo »stalne«.
V sedanjem tretjem odstavku se črta besedna zveza »stalna ali začasna«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občasne odbore ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.«.
7. člen 
V drugem odstavku 20. člena se črta šesta alinea.
V tretjem odstavku se črta deseta alinea.
V drugi alinei petega odstavka se črta besedna zveza »statute krajevnih skupnosti in«.
V desetem odstavku se pred besedo »odbore« doda beseda »stalne«.
8. člen 
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen 
V tretjem odstavku 30. člena se pred besedo »predlog« doda beseda »obrazložen«.
10. člen 
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Letni program dela in njegove dopolnitve ter spremembe se objavijo na svetovnem spletu skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
11. člen 
Spremeni se tretji odstavek 33. člena, ki se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
12. člen 
V drugem odstavku 33.a člena se za besedo »predsednika« doda besedna zveza »in podpredsednika«.
13. člen 
V prvem odstavku 33.c člena se doda nov drugi stavek:
»Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svojim poslovnikom.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se črta besedna zveza »poleg župana oziroma z njegove strani pooblaščenega delavca občinske uprave,«.
14. člen 
Drugi odstavek 33.e člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor pošlje osnutek poročila nadzorovanemu porabniku občinskih proračunskih sredstev, ki v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega porabnika občinskih proračunskih sredstev pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlog (dokončno poročilo), ki ga pošlje nadzorni odbor nadzorovanemu porabniku občinskih proračunskih sredstev.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi se objavi na svetovnem spletu skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
15. člen 
33.f člen se spremeni tako, da se glasi:
»Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svojim poslovnikom.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«.
16. člen 
V 34. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost funkcije župana z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost funkcije podžupana z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
17. člen 
V 35. členu se za predzadnjo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– odloča o razporeditvi presežka oziroma primanjkljaja posameznega javnega zavoda, v skladu z veljavno zakonodajo,
– potrjuje sklepe popisnih poročil, ki jih pripravi inventurna komisija ter odloča o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu sredstev,«.
18. člen 
V poglavju VI. se črta besedna zveza »in skladi«.
19. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe).
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– na drug način, določen v skladu z zakonom.«.
20. člen 
Spremeni se drugi odstavek 61. člena, tako da se glasi:
»Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.«.
21. člen 
Črta se poglavje »VII. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE«.
22. člen 
Črta se 62. člen.
23. člen 
Črta se 72. člen.
24. člen 
V 73. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja drugih oseb v obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon.
O soglasju odloča občinski svet.«.
25. člen 
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva, samo če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
26. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave, ki jo nadzira župan ali po pooblastilu župana direktor občinske uprave.«.
27. člen 
V 87. členu se pika nadomesti z vejico ter doda naslednje besedilo:
»razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«.
28. člen 
V tretjem odstavku 91. člena se besedna zveza »enofaznem postopku« nadomesti z besedilom »postopkih, določenih v predpisih, ki urejajo prostorsko načrtovanje«.
29. člen 
103. člen se črta.
30. člen 
V prvem stavku prvega odstavka odstavku 107. člena se za besedo »so« doda beseda »da«.
31. člen 
V 110. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Za financiranje ožjih delov občine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.«.
Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
32. člen 
Doda se nov 111.a člen, ki se glasi:
»Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se konstituira na prvi seji po volitvah, ko je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
Na prvi seji sveta krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti izmed svojih članov na obrazložen predlog članov sveta izvoli predsednika sveta krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti. Če pri glasovanju nobeden od kandidatov ne pridobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvoli svet krajevne skupnosti z večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti na obrazložen predlog predsednika sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti o izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti odloča z javnim glasovanjem, v kolikor se posebej ne odloči za tajno glasovanje.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je lahko razrešen na obrazložen predlog enega člana sveta krajevne skupnosti, če za predlog za razrešitev glasuje večina vseh članov sveta krajevne skupnosti.
Na enak način kot predsednika se razrešuje tudi podpredsednika sveta krajevne skupnosti.«.
33. člen 
V 112. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«.
34. člen 
Črta se prva alinea prvega odstavka 114. člena.
35. člen 
V drugem odstavku 115.c člena se črta besedna zveza »ali v okviru izbranega zunanjega izvajalca«.
36. člen 
V roku 3 mesecev od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se s statutom uskladita Poslovnik o delu občinskega sveta občine Krško in Poslovnik Nadzornega odbora občine Krško.
Občinski svet v roku 6 mesecev od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev sprejme odlok, s katerim uredi vsebine glede žiga, znaka, grba, zastave, krajevnega praznika in krajevnih priznanj krajevnih skupnosti občine Krško.
37. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2008-O300
Krško, dne 4. februarja 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost