Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2015, stran 13336.

  
Občinski svet Občine Velika Polana je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) na 11. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2015 
1. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(zneski so v EUR)
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.251.662,76
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.064.434,76
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
813.858,30
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
727.196,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
79.964,38
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
6.697,92
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
250.576,46
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
123.936,80
711
TAKSE IN PRISTOJBINE 
203,94
712
DENARNE KAZNI 
250,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
61.602,97
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
64.582,75
KAPITALSKI PRIHODKI (72)
724,59
722
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
724,59
 
TRANSFERNI PRIHODKI (74)
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.186.503,41
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
268.551,99
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
917.951,42
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.076.612,34
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
814.781,57
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
163.000,53
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
25.644,91
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
610.005,44
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
16.130,69
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
301.374,46
410
SUBVENCIJE
0
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
179.475,82
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
44.985,67
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
76.912,97
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
952.375,50
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
952.375,50
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
8.080,81
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
7.802,75
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
278,06
III.
PRORAČUNSKI (PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
175.050,42
B. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
565.800,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
565.800,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
225.315,57
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
225.315,57
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+ VII. – II. – V. – VIII.)
515.534,85
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
340.484,43
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI. + X. – IX.)
175.050,42
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2014
50.512,04
Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna so priloge tega odloka in se objavijo na oglasni deski občine.
2. člen 
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2015 v znesku 192.546,07 EUR se prenesejo v proračun Občine Velika Polana za leto 2016.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-11/16 OS
Velika Polana, dne 2. novembra 2015
Župan 
Občine Velike Polana 
mag. Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti