Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3861. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica, stran 13254.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06, odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98 – ZZLPPO, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 6. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) in 80. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 15. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 117/07) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »Komunalno podjetje Log« nadomesti z besedilom »Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2017.
Št. 3550-0002/2016
Mežica, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost