Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3690. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-F), stran 12756.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2016.
Št. 003-02-10/2016-10
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-F) 
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15 – ZZelP-J) se v tretjem odstavku 1. člena druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 191 z dne 18. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/106/EU z dne 5. decembra 2014 o spremembi prilog V in VI k Direktivi 2008/57/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L št. 355 z dne 12. 12. 2014, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/57/ES);
– Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 z dne 1. junija 2016 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).«.
2. člen 
Za tretjim odstavkom 7. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ministrstvo lahko ob uveljavitvi posamezne TSI sprejme nacionalni načrt njenega izvajanja, ki mora biti usklajen s strategijo razvoja javne železniške infrastrukture. Podlage za pripravo nacionalnega načrta izvajanja TSI pripravijo organ za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, upravljavec ali prevozniki, vsak za svoje področje dela, in ga posredujejo varnostnemu organu. Pripravo podlag usklajuje varnostni organ, ki pripravi predlog nacionalnega načrta izvajanja posamezne TSI in ga posreduje ministrstvu. Enak postopek velja tudi za priglasitev seznama projektov v kasnejši fazi razvoja zaradi odstopanja od uporabe TSI in priglasitev nacionalnih predpisov, ki se uporabljajo za posebne primere in odprta vprašanja oziroma točke.
(5) Pristojni organ za izvajanje nalog nacionalne kontaktne točke iz tretjega odstavka člena 5 Uredbe Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L št. 123 z dne 12. 5. 2011, str. 11), je varnostni organ.«.
3. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) ES-verifikacija je postopek, s katerim priglašeni organ na zahtevo naročnika ali proizvajalca ali njunega zastopnika s sedežem v Evropski uniji preveri in z izdajo potrdila o verifikaciji potrdi, da je podsistem interoperabilen v skladu s tem zakonom in predpisi Evropske unije ter da se lahko vključi v obratovanje. Postopek verifikacije podsistemov mora potekati v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VI Direktive 2008/57/ES. Priglašeni organ lahko po postopku iz Priloge VI Direktive 2008/57/ES izda tudi vmesno ES-izjavo o verifikaciji, da pokrije določene faze verifikacijskega postopka ali določene dele podsistema. Če ustrezne TSI to omogočajo, lahko izda potrdilo o skladnosti za serijo podsistemov ali določenih delov teh podsistemov.«.
4. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) ES-izjava o verifikaciji podsistema je določena v Prilogi V Direktive 2008/57/ES.«.
5. člen 
V šestem odstavku 16. člena se besedilo »Priloge III Direktive 2011/18/EU« nadomesti z besedilom »Priloge VI Direktive 2008/57/ES«.
6. člen 
V drugem odstavku 17.b člena se v točki b) besedilo »v Prilogi III Direktive 2011/18/ES« nadomesti z besedilom »v Prilogi VI Direktive 2008/57/ES«.
7. člen 
V drugem odstavku 17.h člena se besedilo »Priloge III Direktive 2011/18/EU« nadomesti z besedilom »Priloge VI Direktive 2008/57/ES«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(posebni pogoji za vlečna vozila) 
Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena zakona v zvezi z 71. členom zakona lahko do 31. decembra 2018 na progah, opremljenih z napravami radijskih zvez, brez naprav radijskih zvez vozijo motorna vozila za posebne namene in vlečna vozila serij 642, 643, 644, 713, 732 in 813.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/16-26/13
Ljubljana, dne 15. decembra 2016
EPA 1466-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost