Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3683. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber, stran 12696.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam
S K L E P 
o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber 
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN 
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 56/15), v nadaljevanju OPN. Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe za del enote urejanja prostora RE02 in enoto RE17 ter del lokalne ceste, ki ju povezuje. Na območju je v veljavnem OPN predpisana izdelava OPPN. Predvidena je opredelitev gospodarske cone za gospodarske dejavnosti z možnostjo bivanja in komunalnega centra Škofljica.
(2) Investitor želi z izdelavo OPPN določiti pogoje gradnje na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi št. 2418/3, 2421/8 in 2421/9, vse k.o. Lanišče, občina pa želi določiti pogoje gradnje komunalnega centra Škofljica na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi št. 2413, 2419/5, 2419/9, 2419/10, 2958/1, vse k.o. Lanišče; na vmesnem območju je potrebna rekonstrukcija lokalne ceste.
2. člen 
Pravna podlaga za pripravo OPPN sta Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15).
3. člen 
Območje izdelave OPPN 
(1) Območje izdelave OPPN obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi št. 2418/3, 2421/8, 2421/9, 2421/10, 2419/5, 2419/9, 2419/10, 2413, 2415/3, 2958/1 in 2958/5, vse k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 1,30 ha.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
4. člen 
Način pridobivanja strokovnih rešitev 
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen 
Predmet in izhodišča 
(1) Predmet izdelave OPPN je določitev pogojev gradnje gospodarske cone in komunalnega centra Škofljica. Predvidi se umestitev objektov za gospodarske dejavnosti z možnostjo bivanja; velikost objektov bo manjšega in srednjega velikostnega merila. Predvidi se rekonstrukcija ceste na območju OPPN.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim OPN,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen 
Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (30 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – CVPO (30 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (30 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka OPPN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen 
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 
(1) Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek OPPN Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje, so:
(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave Tobačna 5, 1000 Ljubljana,
– Varovanje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – železnica: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – avtoceste: DARS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
– Prometna infrastruktura – občinske javne ceste: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
(5) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
8. člen 
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem 
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki zagotovi sredstva za izdelavo OPPN.
(3) Izdelovalec je ACER, Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-20/2016
Škofljica, dne 16. decembra 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost