Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3563. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico, stran 12248.

  
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in 22. člena Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 40/13 in 80/13) je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja ter merila za odmero komunalnega prispevka za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico v Občini Žiri (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(namen odloka) 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka, za komunalno opremo fekalno kanalizacijo, ki bo zgrajena in predana v upravljanje v tekočem in naslednjem letu po uveljavitvi tega odloka.
II. KOMUNALNA OPREMA 
3. člen 
(komunalna oprema po tem odloku) 
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in predvideno komunalno opremo v Občini Žiri:
– Fekalna kanalizacija.
4. člen 
(grafični prikaz komunalne opreme) 
Grafični prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obračunska območja) 
Obračunska območja so:
– Obračunsko območje obstoječega primarnega kanalizacijskega omrežja z oznako KA_PR
– Obračunsko območje obstoječega sekundarnega kanalizacijskega omrežja z oznako KA_SEK.
6. člen 
(priključitev objektov izven obračunskih območij) 
V primeru, da se na komunalno opremo lahko priključi objekt, ki leži izven obračunskih območij iz prejšnjega člena, se komunalni prispevek izračuna po podatkih, ki veljajo za obračunsko območje komunalne opreme, na katero se objekt priključuje.
7. člen 
(grafični prikaz obračunskih območij) 
Obračunska območja iz 5. člena tega odloka so grafično prikazana na kartah, ki so sestavni del programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 
8. člen 
(skupni stroški) 
(1) Skupni stroški za obstoječe kanalizacijsko omrežje, vključno s stroški za izgradnjo čistilne naprave Žiri, so povzeti po Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 40/13 in 80/13).
(2) Skupni stroški za predvideno fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 so povzeti po DIIP Skupinski hušni priključek Osojnica in so po višini enaki stroškom, ki bodo nastali ob gradnji nove opreme.
9. člen 
(obračunski stroški) 
(1) Obračunski stroški so skupni stroški, zmanjšani za sredstva, ki bodo pridobljena iz drugih virov financiranja (namenska sredstva, samoprispevki občanov, nepovratna sredstva pridobljena iz skladov EU, donacije in podobno).
(2) Drugi viri financiranja za posamezna obračunska območja in vrste komunalne opreme so:
– 30.000,00 EUR za fekalno kanalizacijo ZI 11 (KA_SEK) – taksa za obremenjevanje voda.
10. člen 
(skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih) 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih obračunskih območjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena odloka so:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
SKUPNI STROŠKI
OBRAČUNSKI STROŠKI
KA_SEK
79.684 EUR
35.315 EUR
KA_ PR
Povzeto iz Programa opremljanja za obstoječo komunalno opremo
V. OBRAČUNSKI STROŠKI PRERAČUNANI NA ENOTO MERE 
11. člen 
(obračunski stroški preračunani na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški po posameznih obračunskih območjih in vrstah komunalne opreme iz 5. člena odloka, preračunani na enoto mere, so:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
Cpi (EUR/m2)
Cti (EUR/m2)
KA_PR
0,92
2,71
KA_SEK
4,20
12,61
(2) V zgornji tabeli pomenijo:
– Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
– Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
12. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Za indeksiranje stroškov Cp(ij) in Ct(ij) iz 11. člena tega odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje Cp(ij) in Ct(ij) KA_SEK je datum uveljavitve tega odloka, indeksiranja Cp(ij) in Ct(ij) KA_PR pa se izvaja skladno s Programom opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 40/13 in 80/13).
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt) 
(2) Oznake v prejšnjem odstavku pomenijo:
– KP(ij) – komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, ki se odmeri zavezancu
– A(parcela) – površina gradbene parcele objekta
– Cp(ij) – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
– Dp – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– K(dejavnost) – faktor dejavnosti
– Ct(ij) – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
– A(tlorisna) – neto tlorisna površina objekta
– Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– i – posamezna vrsta komunalne opreme
– j – posamezno obračunsko območje.
(3) Seštevek zneskov iz prvega odstavka tega člena je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
14. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Za potrebe odmere komunalnega prispevka od novograjenega objekta se podatek o neto tlorisni površini prevzame iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja novega objekta. Za potrebe odmere komunalnega prispevka od obstoječega objekta se podatek o neto tlorisni površini prevzame iz uradnih evidenc.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
15. člen 
(podatek o površini parcele) 
(1) Komunalni prispevek se odmerja za gradbeno parcelo.
(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so predvidene površine, ki služijo takemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(3) Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora neovirano uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami.
(4) Za odmero komunalnega prispevka se podatek o površini gradbene parcele prevzame iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer mora biti gradbena parcela skladna z določili prostorskega akta na območju.
(5) Če v prostorskem aktu niso določeni faktorji zazidanosti, izrabe ali gradbene prostornine gradbene parcele, se za potrebe odmere komunalnega prispevka površina gradbene parcele določi v skladu z določili tretjega odstavka tega člena.
16. člen 
(sprememba neto tlorisne površine objekta) 
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
VII. PODROBNEJŠA MERILA 
17. člen 
(delež parcele in delež objekta) 
Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) iz 13. člena tega odloka je 30 %, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dt) iz 13. člena tega odloka pa 70 %.
18. člen 
(faktorji dejavnosti) 
Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) iz 13. člena je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11):
Šifra kategorije 
(CC-SI)
Tip objekta 
(CC-SI)
Faktor 
dejavnosti
111
Enostanovanjske stavbe
0,85
113
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
121
Gostinske stavbe
1,3
122
Poslovne in upravne stavbe
1,3
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12301
Trgovske stavbe
1,3
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1,3
12303
Bencinski servisi
1,3
12304
Stavbe za storitvene dejavnosti
1,1
125
Industrijske stavbe in skladišča
1251
Industrijske stavbe
0,7
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1,3
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
23
Industrijski gradbeni kompleksi
1,3
19. člen
(posebne olajšave pri odmeri komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih investitor je Občina Žiri.
(2) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nestanovanjskih stavb v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), katerih investitor je Občina Žiri.
(3) Za nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) je določena dodatna splošna olajšava v višini 50 %.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
20. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja ali po tem, ko Občina Žiri od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na komunalno opremo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(postopnost odmere komunalnega prispevka) 
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se seštevek zneskov iz tretjega odstavka 13. člena:
– pomnoži s faktorjem 1 v letu uveljavitve tega odloka in vseh naslednjih letih.
22. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2016-1
Žiri, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost