Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3505. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina, stran 12114.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. seji seji dne 15. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Ajdovščina.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 34 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 34 let se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 34 let.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Ajdovščina prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade,
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine.
5. člen 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanje iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ter na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, za katerega se zaproša za subvencijo.
7. člen 
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen 
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju štirih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v štirih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen 
Če upravičenec zahteva povračilo plačanega komunalnega prispevka in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2017.
Št. 351-101/2016
Ajdovščina, dne 16. decembra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost