Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3361. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, stran 11380.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 18. seji, dne 24. 11. 2016, sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Krško 
1. člen 
V Statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 51. člena beseda »Župan« nadomesti z besedno zvezo »Direktor občinske uprave«.
2. člen 
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v postopku na drugi stopnji zaposlene v upravi samoupravne lokalne skupnosti.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina organizira obvezne gospodarske javne službe določene z zakonom na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest,
– pogrebna dejavnost,
– na drugih področjih, določenih z zakonom.«.
4. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko organizira izbirne gospodarske javne službe, ki jih določi z odlokom, za naslednja področja:
– oskrba z industrijsko in požarno vodo,
– pokopališka dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– urejanje in upravljanje sejmišč,
– oskrba s toplotno energijo,
– oskrba s plinom,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih,
– javni potniški promet,
– plakatiranje in okraševanje,
– deratizacija in dezinfekcija,
– ter organizira druge izbirne gospodarske javne službe.«.
5. člen 
Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski akti se sprejemajo po enofaznem postopku.«.
6. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016-O301
Krško, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost