Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3283. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, stran 11150.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 12/13) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. novembra 2016 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V celotnem besedilu Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) (v nadaljevanju: poslovnik) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Tretji odstavek 8. člena se črta.
3. člen 
V četrtem odstavku 23. člena poslovnika se število »sedem (7)« nadomesti s številom »štirinajst (14)«.
4. člen 
V drugem odstavku 27. člena poslovnika se število »deset (10)« nadomesti s številom »enaindvajset (21)«.
5. člen 
Spremeni se 49. člen in sicer tako, da se na novo glasi:
»(1) Zaradi zagotavljanja javnosti, dokumentiranja in priprave zapisnikov sej se potek seje snema na elektronski nosilec zvoka in slike, pri čemer se javnost zagotavlja z neposrednim prenosom zvoka in slike na svetovnem spletu in preko izbranega izvajalca TV programa, ki se izbere v skladu s predpisi o javnem naročanju. Po zaključku seje postane posnetek del dokumentarnega gradiva in ni več neposredno dostopen javnosti.
(2) Seje ali deli sej, ki so zaprti za javnost, se snemajo le zvočno, z namenom priprave zapisnika in dokumentiranja ter se javno ne objavljajo.
(3) Zvočni in slikovni zapis iz prvega ter zvočni zapis iz drugega odstavka tega člena se hranita še eno leto po izteku mandata mestnega sveta, in sicer v sejnem dosjeju. V tem času imajo pravico do vpogleda v zapise v prostorih občinske uprave mestni svetniki, člani nadzornega odbora in župan. Druga zainteresirana javnost lahko dostopa do zapisov v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena se z zapisi ravna skladno s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo.«.
6. člen 
Na koncu prvega odstavka 59. člena poslovnika se črta piko in se doda besedilo »ali z zadostnim številom elektronskih soglasij svetnikov.«
7. člen 
Prvi odstavek 62. člena se črta.
8. člen 
Druga alineja drugega. odstavka 64. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– če bi zaradi sprejema odloka po rednem postopku lahko nastale težko popravljive posledice.«.
Za tretjim odstavkom 64. člena se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Po hitrem postopku sprejema mestni svet tudi obvezne razlage določb in neuradna prečiščena besedila splošnih aktov mestne občine.
(5) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.«.
9. člen 
V drugem odstavku 67. člena se besedi »najmanj tretjina« nadomestita z besedama »najmanj polovica«.
10. člen 
Za 70. členom se dodajo nova poglavja 5.7. in 5.8. ter novi 70.a do 70.e členi, ki se glasijo:
»5.7. Sprejem odloka po skrajšanem postopku
70.a člen 
(1) Mestni svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloka odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka, če gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti posameznih aktov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom ali drugimi predpisi države oziroma občine ali zaradi upoštevanja predpisanih ali postavljenih rokov,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
(2) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom odloka, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji sveta vse do konca obravnave predloga odloka. Za ostala vprašanja glede amandmajev se uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.
(3) O uporabi skrajšanega postopka odloči mestni svet z večino glasov vseh svetnikov na začetku seje pri določanju dnevnega reda.
5.8. Postopek za sprejem proračuna, zaključnega računa proračuna ter prostorskih aktov mestne občine
70.b člen 
(1) Mestni svet sprejema odlok o proračunu, rebalans proračuna in spremembe proračuna ter prostorske akte mestne občine po postopku, določenem v tem poslovniku ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Mestni svet sprejema zaključni račun proračuna občine v skrajšanem postopku.
70.c člen 
(1) Predlog proračuna mestne občine župan predloži mestnemu svetu v skladu z določili zakona, ki ureja javne finance. Župan lahko mestnemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katerega je bil mestni svet izvoljen.
(2) Župan pošlje vsem mestnim svetnikom predlog proračuna z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom in gradivom za sejo mestnega sveta, na kateri bo opravljena prva obravnava. Istočasno se predlog proračuna pošlje v obravnavno krajevnim skupnostim in javno objavi na spletni strani mestne občine.
70.č člen 
(1) Predlog proračuna mestne občine za drugo obravnavo pripravi župan po sprejemu proračuna v prvi obravnavi. Pisna obrazložitev upoštevanih in zavrnjenih pripomb in predlogov iz prve obravnave je sestavni del gradiva predloga proračuna za drugo obravnavo.
(2) Vlaganje amandmajev poteka po postopku, ki ga določa ta poslovnik za amandmaje.
(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati veljavno zakonodajo glede omejitev pri sprejemanju proračuna.
(4) Vlaganje in odločanje o amandmajih poteka po postopku, ki ga določa ta poslovnik za amandmaje.
70.d člen 
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans in spremembe proračuna mestne občine.
(2) Rebalans in spremembe proračuna sprejema mestni svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem odloka po skrajšanem postopku.
70.e člen 
(postopek za sprejem prostorskih aktov in drugih planov razvoja občine) 
Prostorski akti mestne občine se sprejemajo po postopku in na način, ki ga za sprejem posameznih aktov določa veljavna zakonodaja, s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja.«.
11. člen 
V prvem odstavku 73. člena poslovnika se besede »iz tretjega odstavka 68. člena« nadomesti z besedami »iz tretjega odstavka 71. člena«.
12. člen 
Zadnji stavek četrtega odstavka 96. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Seje mestnega sveta seje snemajo na elektronski nosilec zvoka in slike, pri čemer se javnost zagotavlja z neposrednim prenosom zvoka in slike na svetovnem spletu in preko izbranega izvajalca TV programa.«.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2017.
Št. 007-17/2011-13
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost