Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3264. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica, stran 11132.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica in določi njegova sestava, delovno področje, pristojnosti, pravice in mandat.
2. člen 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: Svet) v Občini Ivančna Gorica je skupen organ varstva uporabnikov javnih dobrin za vse lokalne gospodarske javne službe v Občini Ivančna Gorica, kot jih določa odlok, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Ivančna Gorica.
3. člen 
(1) Svet je sestavljen iz treh članov, ki jih med uporabniki v Občini Ivančna Gorica, na predlog svetniških skupin, imenuje občinski svet.
(2) Komisija, pristojna za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pozove svetniške skupine k predlaganju kandidatov.
(3) Po roku za predložitev predlogov komisija iz prejšnjega odstavka pripravi predlog članov, ki ga predloži občinskemu svetu v imenovanje.
(4) Pri predlogu v imenovanje iz prejšnjega odstavka komisija upošteva sorazmerno teritorialno zastopanost Sveta.
4. člen 
(1) Mandat članov Sveta traja štiri leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko po konstituiranju občinskega sveta po izvedenih rednih volitvah in po izvedenem postopku iz prejšnjega člena, članom Sveta predčasno preneha mandat z imenovanjem novih članov v Svet.
5. člen 
(1) Svet predstavlja predsednik, ki ga med seboj izvolijo člani.
(2) Svet dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta.
(3) Sedež Sveta je na Občini Ivančna Gorica.
6. člen 
Z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Ivančna Gorica, Svet opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju zagotavljanja lokalnih javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov lokalnih javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na kršitve, pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge skladno z zakonodajo in občinskimi akti s področja lokalnih javnih služb.
7. člen 
(1) Župan je dolžan obravnavati pripombe, predloge in priporočila Sveta iz naslova varstva uporabnikov lokalnih javnih dobrin.
(2) Župan je dolžan o stališčih in ukrepih seznaniti Svet najpozneje v roku 90 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila.
8. člen 
Administrativno strokovna opravila za delo Sveta opravlja občinska uprava.
9. člen 
(1) Za sklicevanje, vodenje, odločanje na sejah in druga vprašanja delovanja članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe poslovnika, ki ureja delo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
(2) Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Ivančna Gorica.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2016
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost